Հ.Յ.Դ. Հայ դատի յանձնախումբի պատասխանը «CNN Greece»ի ապատեղեկացնող յօդուածին համար

Յու­նա­կան «CNN Greece» ծա­նօթ կայ­քէ­ջին վրայ, 28 ­Փետ­րո­ւա­րին լոյս տե­սաւ յօ­դո­ւած մը՝ ստո­րագ­րո­ւած Է­վան­կե­լոս ­Վե­նե­թի­սի կող­մէ, որ կը ներ­կա­յա­նայ որ­պէս ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի...

Նախագահ Էրտողանը ընդունողները Թուրքիոյ նոր դէմքը նկատի կ’ունենա՞ն

Յ. ՊԱԼԵԱՆ ­Կա­մա­ւոր կու­րու­թիւ­նը յո­ռե­գոյն մե­ղան­չումն է, ան­բա­րո­յու­թիւն: ­Բա­ցի ի­րենք զի­րենք եւ ի­րենց աս­պա­րէ­զը յար­գող եւ ի­րենց կեանքն ալ վտան­գող քաջ լրագ­րող­նե­րէ, ա­ռեւտրա­կան­նե­րու եւ քա­ղա­քա­կան թատ­րո­նի...

Հա­մա­հայ­կա­կան 6րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վ

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն եր­կար խօ­սո­ւե­ցաւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նին սպառ­նա­ցող վտանգ­նե­րուն մա­սին: Այդ խնդի­րով կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցան լե­զո­ւի փրկա­րար աշ­խա­տանք­ներ, քիչ մը ա­մէն տեղ: Ան­շուշտ այդ աշ­խա­տանք­նե­րը կու տան ի­րենց...

«Այս երեխան Ատրպէյճանի վերաբերմունքի զոհն է»

Ատր­պէյ­ճան կը շա­րու­նա­կէ խախ­տել զի­նա­դա­դա­րի պահ­պան­ման դրու­թիւ­նը: ­­­Յու­լի­սի յար­ձա­կում­նե­րու ըն­թաց­քին, ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կը օգ­տա­գոր­ծա­ծէ իր սե­փա­կան բնակ­չու­թիւ­նը որ­պէս մարդ­կա­յին վա­հան, ար­ձա­կե­լով իր հրթի­ռա­յին հա­րո­ւած­նե­րը բնա­կե­ցո­ւած գիւ­ղի...

Հայաստանն ու արտագաղթը

Ար­թիւր Ե­ղիա­զա­րեան - Պատ­մա­բան, հրա­պա­րա­կա­խօս «Ա­նա­լի­թի­քոն» Ար­տա­գաղ­թը կամ է­միկ­րա­ցիան (լատ.՝ emigro – «վտար­ւում եմ» բա­ռից) քա­ղա­քա­կան, սո­ցիա­լա­կան, տնտե­սա­կան կամ այլ շար­ժա­ռիթ­նե­րով հայ­րե­նի­քից հար­կա­դիր կամ կա­մա­ւոր հե­ռա­նալն է մէկ...

Ռամիլ Սաֆարով «կը դաստիարակէ» Ատրպէյճանի երիտասարդութիւնը, իսկ մե՞նք…

«­Թուր­քը այ­սօր ան­կիրթ բար­բա­րոս է, բայց քա­ղա­քակր­թո­ւե­լուց յե­տոյ կը դառ­նայ կրթեալ ա­ւա­զակ, եւ այն ժա­մա­նակ ա­ւե­լի վտան­գա­ւոր կը դառ­նայ»։ (­Ռաֆ­ֆի) Որ­քա՜ն ի­րա­ւա­ցի են այ­սօր, մեր մե­ծա­նուն վի­պագ­րի՝...

­Հան­րա­քո­ւէն դեռ ան­կա­խու­թիւն չէ

«ԱԶԴԱԿ» Ի­րա­քեան ­Քիւր­տիս­տա­նի մէջ կա­յա­ցած հան­րա­քո­ւէն ակն­կա­լո­ւած կար­գով կը նկա­տո­ւի տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին կա­րե­ւո­րա­գոյն ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն մէ­կը, որ ստա­ցած էր ար­դէն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան տա­րո­ղու­թիւն: ­Տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ, ան­կախ ժո­ղովր­դագ­րա­կան պատ­կեր­նե­րու...

Ռա­կըպ ­Զա­րա­քօ­լու

­Թուր­քիոյ յայտ­նի այ­լա­խոհ մտա­ւո­րա­կան­նե­րէն ­Ռա­կըպ ­Զա­րա­քօ­լու թրքա­կան «artigercek.com» կայ­քի իր սիւ­նա­կին մէջ կրկին անդ­րա­դար­ձած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: Ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րե­լով այն փաս­տին վրայ, որ Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի...

Հակառակներու միութեան թէզը

Մ. ­Քիւր­տօղ­լեան Եր­կու օ­րեր ա­ռաջ մեր ա­կում­բի բա­կին մէջ բա­րե­կա­մի մը հետ կը զրու­ցէինք աս­կէ-ան­կէ: ­Խօ­սակ­ցու­թեան ուղ­ղու­թիւ­նը յան­գե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խընտ­րա­կան մթնո­լոր­տին վրայ: Զ­րու­ցա­կիցս խոր մտա­հո­գու­թիւն...

Սուրբ Վարդանանց տօնը եւ խորհուրդը

Տօքթ.­Սար­գիս Ա­տամ Երբ որ, ­Հա­յե­րը 301 թո­ւա­կա­նին Ք­րիս­տո­նէու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­պէս , որ­պէս պե­տա­կան կրօնք ըն­դու­նե­ցին, այդ շրջա­նին ­Հա­յաս­տա­նի հա­րա­ւա­յին կող­մէն հա­րե­ւան ­Պար­սիկ­նե­րը կրա­կա­պաշտ էին:­ Պար­սիկ ­Հազ­կերտ...
- Advertisement -