Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­կո­մի­տէի յայ­տա­րա­րու­թիւն

Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քի մէջ, 21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021ին, տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Եւ­րո­պա­յի ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի հա­մա­գու­մա­րը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­լու հրա­ւի­րո­ւած են 47 ան­դամ եր­կիր­նե­րու, յա­ւե­լեալ...

Ս­թա­փե­լու օ­րահ­րա­մա­նը…

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Սկ­սինք դրո­ւա­գով մը յու­նա­կան պատ­մու­թե­նէն: Ս­պա­րա­պե­տը յաղ­թա­կան պա­տե­րազ­մէն վե­րա­դար­ձին՝ շքա­խում­բո­վը կը ներ­կա­յա­նայ իր թա­գա­ւո­րին ու՝ «յաղ­թե­ցինք թշնա­միին եւ ա­նոնց եր­կի­րը գրա­ւե­ցինք» կը ծա­նու­ցէ պար­ծան­քով: Ար­քան...

Երկ­նա­ձիր Ա Բ Գ -ը

«Ն­մա­նեալ ­­­Մով­սէ­սի տէր վար­դա­պետ, բե­րե­լով զգիր օ­րի­նաց ի ­­­Հա­յաս­տան աշ­խարհս. Ո­րով լու­սա­ւո­րե­ցան ազգս ­­­Թոր­գո­մայ։» (Ս. ­­­Թարգ­ման­չաց տօ­նի շա­րա­կան) ­­­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­ցոյ­ցին մէջ կա­նո­նագ­րո­ւած են տօ­ներ, ո­րոնք սոսկ յի­շա­տա­կու­թեան ար­ժա­նի...

Պիտի չհաշտուինք

Պր­կո­ւած ու­շադ­րու­թեամբ կը դի­տեմ առ­ջեւս կանգ­նած մեր կազ­մա­կերպ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ստո­ւար խում­բը, ո­րոնք ան­դի­մադ­րե­լի մղու­մէ մը ներշն­չո­ւած, ի­րենց պա­հան­ջա­տի­րա­կան ո­գին ու կո­րո­վը կ­՚ար­տա­յայ­տեն ատր­պէյ­ճա­նա­կան դես­պա­նա­տան...

Ամ­բող­ջա­կան վե­րա­մու­տի մը ակն­կա­լի­քով

Ա­ւան­դա­բար, վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նաեւ հա­ւա­քա­կան կեան­քի վե­րաշ­խու­ժաց­ման մեկ­նար­կը, որ ա­մա­ռո­ւան հան­գիս­տի եր­կար դա­դա­րէն ետք, կը փոր­ձէ դար­ձեալ ճամ­բու մէջ մտնել ու զար­գա­նալ։ ­Միայն...

Յունաստան պէտք է ճանչնայ Արցախը՝ իբրեւ հատուցում իր դեսպանին դէպի Շուշի...

­­Յա­րութ ­­Սա­սու­նեան 9էն 10 ­Յու­լիս, 2021ին Ատր­պէյ­ճա­նի բռնա­պե­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը քա­րոզ­չա­կան գայ­թակ­ղիչ պտոյտ մը կազ­մա­կեր­պեց դէ­պի բռնագ­րա­ւո­ւած ­Շու­շի եւ ­Հատ­րութ՝ օ­տա­րերկ­րա­ցի դես­պան­նե­րուն «հպար­տօ­րէն» ցոյց տա­լու իր...

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Με έκπληξη αλλά και μεγάλη δυσφορία πληροφορηθήκαμε για την συμμετοχή του Πρέσβη της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν κ. Νικόλαου Πιπερίγκου στην προκλητική φιέστα...

­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը անգ­լուխ մնա­ցած է

­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ի­րա­կա­նու­թեան լու­րե­րէն կ­՚ի­մա­նանք այն, որ օ­րե­րէ ի վեր ար­դէն ծա­նօթ էր բո­լո­րին։ Երկ­րի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար Ա­րա Այ­վա­զեա­նի շռնդա­լից հրա­ժա­րա­կա­նէն ետք, ո­րուն...

Այ­սօ­րը եւ ­Մա­յիս 28

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ 1918 ­Մա­յիս 28-ի ան­կա­խու­թեան հռչա­կումն ու ազ­գա­յին ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան կեր­տու­մը այ­սօ­րո­ւան պրիս­մա­կէն քննար­կես կամ այդ թո­ւա­կա­նէն նա­յիս հայ կեան­քի պար­զած ներ­կայ պատ­կե­րին, միեւ­նոյնն...

Մ­տա­ծում­ներ՝ 28 ­Մա­յիս 2021-ի մա­սին

ՆԱՆՕՐ ԷՐՋԷՆԵԱՆ ­Մա­յիս 2020-էն ար­դէն ­Մա­յիս 2021-ը շատ ա­րագ ան­ցաւ եւ սար­սա­փե­լի հետ­քեր ձգեց իր ե­տին։ Այս տա­րի, մա­յի­սեան յաղ­թա­նակ­նե­րու ո­գե­կո­չու­մը հա­կա­սա­կան զգա­ցում­նե­րով լե­ցուն է։...
- Advertisement -