Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան երիտասարդ վեց միաբաններ արժանացան ծայրագոյն վարդապետութեան աստիճաններուն

­Շա­բաթ՝ 10 Ապ­րիլ 2021-ին, ­Կի­րա­կամ­տից ­Ժա­մեր­գու­թե­նէն ան­մի­ջա­պէս ետք, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին, ձե­ռամբ ­Շա­հան Արք. ­Սար­գի­սեա­նին եւ խար­տա­ւի­լա­կու­թեամբ ­Զա­րեհ վրդ. ­Սար­գի­սեա­նին, Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քի...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Կարելի՞ է երբեք նժարի վրայ դնել իրաւունքը, ազգային մեր արժանապատուութիւնը եւ պատմութիւնը 2021-ի Ապրիլ ամիսը թեւակոխած ենք արդէն ու համայն հայութեան հետ միատեղ կը պատրաստուինք...

Ատր­պէյ­ճա­նի հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թեան ան­յա­ջող հետ­քե­րը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 106-րդ ­տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ, ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ուղ­ղոր­դո­ւած հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թիւ­նը իր նո­րա­նոր դրսե­ւո­րում­նե­րը կ­՚ու­նե­նայ զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու մէջ, ա­նոնց կար­գին՝ նաեւ ­Յու­նաս­տա­նէն ներս։ Այս...

Ս­պի­տակ ­Տուն. «­Պէտք է ճանչ­նանք հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը»

­Յու­նա­կան ազ­դե­ցիկ «­Քա­թի­մե­րի­նի» թեր­թի հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նե­լով, Ս­պի­տակ ­Տու­նը կը յայտ­նէ, թէ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տըն մտա­դիր է ճանչ­նալ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ վստա­հեց­նել, որ...

Ատր­պէյ­ճան հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն կը բնաջն­ջէ Ար­ցա­խի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւ­նը

Ար­ցա­խի հո­ղե­րու գրա­ւու­մէն ետք, Ատր­պէյ­ճան այ­լեւս հե­տե­ւո­ղա­կան կեր­պով լծո­ւած է Ար­ցա­խի կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին կո­թող­նե­րու ոչն­չաց­ման։ Ազ­դան­շա­նը տո­ւած է նոյ­նինքն Ա­լիեւ, որ հրա­մա­յած է...

100-ա­մեակ Ս. ­Թեհ­լի­րեա­նի ար­դա­րա­հա­տոյ­ցին

­Դաշ­նակ­ցա­կան ­Թեհ­լի­րեան­նե­րը պատ­ժե­ցին հա­յու­թեան ա­նու­նով, կը պատ­կա­նին հա­յու­թեան բո­լոր սե­րունդ­նե­րուն Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ «­Դաշ­նակ­ցու­թիւն ժո­ղով ա­րեց, ­Շուն ­Թա­լէա­թին մահ ո­րո­շեց, ­Թեհ­լի­րեա­նին բախ­տը բա­ցո­ւեց ­Գի­նի լի՛ց, ըն­կե՛ր ջան...» Երբ ոե­ւէ հայ մտա­բե­րէ...

«Արցախը պատերազմէն ետք» վաւերագրական ժապաւէնի առցանց ցուցադրութիւն

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Փետ­րո­ւար 2021ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, ա­ռա­ջին առ­ցանց ցու­ցադ­րու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «Ար­ցա­խը պա­տե­րազ­մէն ետք» վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նին։ ­Յոյն հան­դի­սա­տես­նե­րուն հա­մար...

Յունական պատմական փաստաթուղթ մը՝ 18 Փետրուար 1921-ի համաժողովրդային ապստամբութեան վերաբերեալ

­Առաջին անգամ ըլլալով կը ներ­կա­յաց­նենք ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ար­խիւ­նե­րուն մէջ պա­հո­ւած փաս­տա­թուղթ մը, որ առն­չո­ւած է 18 ­Փետ­րո­ւար 1921-ին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին ապս­տամ­բու­թեան...

­Հայ գե­րի­նե­րու հար­ցով նա­մակ­նե­րու ու­ղար­կում ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ գե­րի պա­հո­ւող հա­յոր­դի­նե­րու վե­րա­դար­ձի հար­ցը ա­մէ­նէն կա­րե­ւոր եւ ա­րագ լու­ծում պա­հան­ջող խնդիր­նե­րէն մէկն է, ո­րու լուծ­ման հա­մար ջան­քեր կը գոր­ծադ­րո­ւին հա­մադ­րա­բար։ Այս...

Վարդանանց պատգամը՝ հայրենասիրութեան ուղենիշ

ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մին ­Հա­յոց ­Պատ­մու­թեան մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած բազ­մա­թիւ դէպ­քե­րուն մէջ նշա­նա­կա­լից դէպ­քեր կան, ի մաս­նա­ւո­րի Ք.Ե. 4-րդ­ եւ 5-րդ ­հա­յոց հո­գիի եւ...
- Advertisement -