«Ատրպէյճան իր սադրիչ քայլերով կը փորձէ լարուածութիւն մտցնել հայ յունական յարաբերութիւններուն...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­յին հան­րա­կառ­քին վրայ յայտ­նո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան «­Շու­շին Ատրպէյ­ճան է» գո­վազ­դին անդ­րա­դար­ձաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան, «Ար­մէնփ­րես»-ի հետ ու­նե­ցած ցրոյ­ցի ըն­թաց­քին։ ­Դես­պա­նը...

­­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ վար առ­նո­ւե­ցաւ հա­յու­թեան դէմ մի­տո­ւած ատր­պէյ­ճա­նա­կան քարոզչական սադ­րան­քը

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ազ­դու մի­ջամտու­թեամբ կանգ ա­ռաւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քի հան­րա­կառքե­րուն վրայ ե­րեւ­ցած ատր­պէյ­ճա­նա­կան գո­վազդա­յին ար­շա­ւը, որ ցոյց կու տար Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րուն...

Յուշերէս կտորիկ մը — Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան մասին (2)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ա­ւե­լի քան ե­րե­սուն տա­րի­ներ ան­ցած ըլ­լա­լուն՝ ճշգրիտ թուա­կա­նը չեմ յի­շեր: Ե­ղի­շէ պատ­րիար­քի յա­ռա­ջա­ցեալ տա­րի­քի օ­րե­րուն էր: ­Սա­ղի­մա­հայ կեան­քը խռո­վու­թեան մատ­նո­ւած էր՝ տեղ­ւոյն դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րուն...

Ակնարկով մը — Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան մասին (1)

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Նո­րերս, լրա­հո­սի նիւթ դար­ձաւ Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց պատ­րիար­քու­թեան կա­պո­ւած գայ­թակ­ղու­թիւն մը, որ ոչ ա­ռա­ջինն է եւ ոչ ալ վեր­ջի­նը պի­տի ըլ­լայ: ­Պար­զա­պէս հան­րու­թիւ­նը կ­’ի­մա­նայ...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­կո­մի­տէի յայ­տա­րա­րու­թիւն

Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ա­թէն­քի մէջ, 21 եւ 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021ին, տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Եւ­րո­պա­յի ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի հա­մա­գու­մա­րը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­լու հրա­ւի­րո­ւած են 47 ան­դամ եր­կիր­նե­րու, յա­ւե­լեալ...

Ս­թա­փե­լու օ­րահ­րա­մա­նը…

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Սկ­սինք դրո­ւա­գով մը յու­նա­կան պատ­մու­թե­նէն: Ս­պա­րա­պե­տը յաղ­թա­կան պա­տե­րազ­մէն վե­րա­դար­ձին՝ շքա­խում­բո­վը կը ներ­կա­յա­նայ իր թա­գա­ւո­րին ու՝ «յաղ­թե­ցինք թշնա­միին եւ ա­նոնց եր­կի­րը գրա­ւե­ցինք» կը ծա­նու­ցէ պար­ծան­քով: Ար­քան...

Երկ­նա­ձիր Ա Բ Գ -ը

«Ն­մա­նեալ ­­­Մով­սէ­սի տէր վար­դա­պետ, բե­րե­լով զգիր օ­րի­նաց ի ­­­Հա­յաս­տան աշ­խարհս. Ո­րով լու­սա­ւո­րե­ցան ազգս ­­­Թոր­գո­մայ։» (Ս. ­­­Թարգ­ման­չաց տօ­նի շա­րա­կան) ­­­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­ցոյ­ցին մէջ կա­նո­նագ­րո­ւած են տօ­ներ, ո­րոնք սոսկ յի­շա­տա­կու­թեան ար­ժա­նի...

Պիտի չհաշտուինք

Պր­կո­ւած ու­շադ­րու­թեամբ կը դի­տեմ առ­ջեւս կանգ­նած մեր կազ­մա­կերպ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ստո­ւար խում­բը, ո­րոնք ան­դի­մադ­րե­լի մղու­մէ մը ներշն­չո­ւած, ի­րենց պա­հան­ջա­տի­րա­կան ո­գին ու կո­րո­վը կ­՚ար­տա­յայ­տեն ատր­պէյ­ճա­նա­կան դես­պա­նա­տան...

Ամ­բող­ջա­կան վե­րա­մու­տի մը ակն­կա­լի­քով

Ա­ւան­դա­բար, վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը կը նշա­նա­ւո­րէ նաեւ հա­ւա­քա­կան կեան­քի վե­րաշ­խու­ժաց­ման մեկ­նար­կը, որ ա­մա­ռո­ւան հան­գիս­տի եր­կար դա­դա­րէն ետք, կը փոր­ձէ դար­ձեալ ճամ­բու մէջ մտնել ու զար­գա­նալ։ ­Միայն...

Յունաստան պէտք է ճանչնայ Արցախը՝ իբրեւ հատուցում իր դեսպանին դէպի Շուշի...

­­Յա­րութ ­­Սա­սու­նեան 9էն 10 ­Յու­լիս, 2021ին Ատր­պէյ­ճա­նի բռնա­պե­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը քա­րոզ­չա­կան գայ­թակ­ղիչ պտոյտ մը կազ­մա­կեր­պեց դէ­պի բռնագ­րա­ւո­ւած ­Շու­շի եւ ­Հատ­րութ՝ օ­տա­րերկ­րա­ցի դես­պան­նե­րուն «հպար­տօ­րէն» ցոյց տա­լու իր...
- Advertisement -