Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին

Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին. «ի դէմս յոյն ժո­ղո­վուր­դին` հա­յե­րը ու­նին 12 մի­լիոն եղ­բայր­ներ» Ինչ­պէս ար­դէն նշած էինք մեր նա­խորդ թի­ւե­րով, Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի քա­ղա­քա­կան...

­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հան­դի­պում Ա­թէն­քի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի խորհրդա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ, ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­լէն ­Սի­մո­նեան հիւ­րըն­կա­լո­ւած է ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ­Քոնս­տան­թի­նոս ­Թա­սու­լա­սին կող­մէ: ­Յու­նաս­տա­նի...

Երկրաշարժ Կրետէի մէջ. հայկական համայնքը չէ վնասուած

Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 5,8 Ռիխ­թըր աս­տի­ճա­նի ուժգ­նու­թեամբ երկ­րա­շարժ մը ցնցեց Կ­րե­տէ կղզիի Ի­րաք­լիո­յի շրջա­նը: ­Նախ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, ար­ձա­նագ­րո­ւած է 1 զոհ եւ 11 վի­րա­ւոր, իսկ կարգ...

Հայ յունական միջխորհրդարանական հանդիպում Աթէնքի մէջ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հա­յեւ­յու­նա­կան միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան հան­դի­պում մը, գլխա­ւոր նիւթ ու­նե­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի կա­պե­րու եւ գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տը։ ­Ծա­նօթ...

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րար­նե­րու հան­դի­պու­մը

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք նա­խորդ օ­րե­րուն, 22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան Մ.Ա.Կ.-ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց ­նախարար Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի...

Տիգրան Մկրտչեան նշանակուած է Յունաստանի մէջ Հ.Հ. դեսպան

13 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ստո­րագ­րեց հրա­մա­նա­գիր մը, ո­րով ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան կը նշա­նա­կո­ւի ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան։ Ս­տո­րեւ նա­խա­գահ...

­Մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղով Էջ­միած­նի մէջ. ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը

«­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» հա­մա­ժո­ղով Ս. Էջ­միած­նի մէջ. ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ­Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ւար­տեց «­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» խո­րա­գի­րով հա­մա­ժո­ղո­վը։ ­Հա­յաս­տա­նի հո­գե­ւոր...

Ալեքսանդրուպոլսոյ մէջ կը ցուցադրուին հայ եւ յոյն երեխաներու 40 լաւագոյն նկարները

­Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րու միու­թեան մէջ «­Հին յու­նա­կան դի­ցա­բա­նու­թիւ­նը` ման­կա­կան աչ­քե­րով» խո­րագի­րով ցու­ցա­հան­դէս-մրցոյ­թին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան հայ եւ յոյն ե­րե­խա­նե­րու 80 նկար­ներ։ ­ Հա­յաս­տա­նի վաս­տա­կա­ւոր նկա­րիչ, մի­ջո­ցառ­ումի կազ­մա­կեր­պիչ Ան­նա...

«Կեց­ցէ հայ ազ­գը, որ եր­բեք չի նա­հան­ջեր»

Եւ­րոե­րես­փո­խան Ս­թե­լիոս ­Քի­պու­րո­փու­լոս կ­՚ող­ջու­նէ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 30-ա­մեա­կը Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 30-ա­մեայ տա­րե­դար­ձը խանդա­վա­ռու­թեամբ դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ նաեւ մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­ցի, ա­մե­րի­կա­ցի, ռուս, աւստ­րա­լիա­ցի ու այլ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու, ե­րես­փո­խան­նե­րու...

Իր աչքերը փակեց աշխարհահռչակ երաժիշտ Միքիս Թէոտորաքիս

97 տա­րե­կա­նին, այսօր կեան­քէն հե­ռա­ցաւ հա­մաշ­խար­հա­յին համ­բա­ւի տէր, ե­րա­ժիշտ, յօ­րի­նող եւ խմբա­վար ­Մի­քիս ­Թէո­տո­րա­քիս։ ­Յու­նաս­տա­նի ար­դի պատ­մու­թիւ­նը ու յատ­կա­պէս ա­նոր մշա­կու­թա­յին գան­ձա­րա­նը հարս­տա­ցած է...
- Advertisement -