Տենտիաս եւ Միրզոյեան հանդիպեցան Սթոքհոլմի մէջ

Ս­թոք­հոլ­մի մէջ կա­յա­ցած Ե.Ա.Հ.Կ. խոհր­դա­ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, ե­րէկ՝ 2 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Նի­քոս ­­Տեն­տիաս հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­­Միր­զո­յեա­նի հետ։ «­­Թո­ւի­թըր»ի...

­Նի­քի­թաս Քաք­լա­մա­նի­սի ող­ջոյ­նի խօս­քը ­Հայ դա­տի խորհր­դա­ժո­ղո­վին

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով հա­ղոր­դած էինք, թէ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի մէջ կա­յա­ցած Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու եւ գրա­սե­նեակ­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վի բաց­ման հան­դի­սու­թեան, ե­րի­զագ­րո­ւած յա­տուկ տե­սա­նիւ­թով ող­ջոյ­նի...

­Հա­յաս­տա­ն, ­Յու­նաս­տա­ն եւ ­Կիպ­րո­ս զօ­րա­վար­ժու­թիւն­ներ կա­տա­րե­ցին

­Հա­յաս­տա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի յա­տուկ ջո­կա­տա­յին­նե­րը ա­ւար­տե­ցին Close Quarter Battle 2021 միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րը։ Այս մա­սին գրած է «Կ­րիք ­Սի­թի ­Թայմզ» կայ­քը։ ­Միա­ցեալ զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու նպա­տա­կը...

­Հայ եւ յոյն խորհր­դա­րա­նա­կաններու հան­դի­պում Ե­րե­ւա­նի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խում­բի ան­դամ­ներ Վ­լա­դի­միր ­Վար­դա­նեան, Ա­րու­սեակ ­Ջուլ­հա­կեան եւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­կան հա­մարկ­ման հար­ցե­րու մնա­յուն յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­ման Ե­ղո­յեան 29 ­Նո­յեմ­բե­րին...

Ատրպէյճանական սադրանքները կը շարունակուին Թեսաղոնիկէի մէջ

Եր­կու օր ա­ռաջ հա­ղոր­դած էինք, թէ յու­նա­հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան հա­կազ­դե­ցու­թեան շնոր­հիւ, կա­սե­ցո­ւած էր Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հա­կա­հայ քա­րոզ­չա­կան սադ­րանք­նե­րու ար­շա­ւը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­կառ­քե­րուն վրայ, ո­րոնք ցոյց կու...

Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին

Փ­րոֆ. Իոան­նիս ­Մա­զիս ե­լոյթ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վին. «ի դէմս յոյն ժո­ղո­վուր­դին` հա­յե­րը ու­նին 12 մի­լիոն եղ­բայր­ներ» Ինչ­պէս ար­դէն նշած էինք մեր նա­խորդ թի­ւե­րով, Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի քա­ղա­քա­կան...

­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հան­դի­պում Ա­թէն­քի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի խորհրդա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ, ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­լէն ­Սի­մո­նեան հիւ­րըն­կա­լո­ւած է ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ­Քոնս­տան­թի­նոս ­Թա­սու­լա­սին կող­մէ: ­Յու­նաս­տա­նի...

Երկրաշարժ Կրետէի մէջ. հայկական համայնքը չէ վնասուած

Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 5,8 Ռիխ­թըր աս­տի­ճա­նի ուժգ­նու­թեամբ երկ­րա­շարժ մը ցնցեց Կ­րե­տէ կղզիի Ի­րաք­լիո­յի շրջա­նը: ­Նախ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, ար­ձա­նագ­րո­ւած է 1 զոհ եւ 11 վի­րա­ւոր, իսկ կարգ...

Հայ յունական միջխորհրդարանական հանդիպում Աթէնքի մէջ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հա­յեւ­յու­նա­կան միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան հան­դի­պում մը, գլխա­ւոր նիւթ ու­նե­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի կա­պե­րու եւ գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տը։ ­Ծա­նօթ...

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րար­նե­րու հան­դի­պու­մը

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք նա­խորդ օ­րե­րուն, 22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան Մ.Ա.Կ.-ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի լու­սանց­քին, հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց ­նախարար Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի...
- Advertisement -