Տիգրան Մկրտչեան նշանակուած է Յունաստանի մէջ Հ.Հ. դեսպան

13 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ստո­րագ­րեց հրա­մա­նա­գիր մը, ո­րով ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան կը նշա­նա­կո­ւի ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան։ Ս­տո­րեւ նա­խա­գահ...

­Մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղով Էջ­միած­նի մէջ. ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը

«­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» հա­մա­ժո­ղով Ս. Էջ­միած­նի մէջ. ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ­Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ւար­տեց «­Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թիւն» խո­րա­գի­րով հա­մա­ժո­ղո­վը։ ­Հա­յաս­տա­նի հո­գե­ւոր...

Ալեքսանդրուպոլսոյ մէջ կը ցուցադրուին հայ եւ յոյն երեխաներու 40 լաւագոյն նկարները

­Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րու միու­թեան մէջ «­Հին յու­նա­կան դի­ցա­բա­նու­թիւ­նը` ման­կա­կան աչ­քե­րով» խո­րագի­րով ցու­ցա­հան­դէս-մրցոյ­թին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան հայ եւ յոյն ե­րե­խա­նե­րու 80 նկար­ներ։ ­ Հա­յաս­տա­նի վաս­տա­կա­ւոր նկա­րիչ, մի­ջո­ցառ­ումի կազ­մա­կեր­պիչ Ան­նա...

«Կեց­ցէ հայ ազ­գը, որ եր­բեք չի նա­հան­ջեր»

Եւ­րոե­րես­փո­խան Ս­թե­լիոս ­Քի­պու­րո­փու­լոս կ­՚ող­ջու­նէ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 30-ա­մեա­կը Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 30-ա­մեայ տա­րե­դար­ձը խանդա­վա­ռու­թեամբ դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ նաեւ մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­ցի, ա­մե­րի­կա­ցի, ռուս, աւստ­րա­լիա­ցի ու այլ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու, ե­րես­փո­խան­նե­րու...

Իր աչքերը փակեց աշխարհահռչակ երաժիշտ Միքիս Թէոտորաքիս

97 տա­րե­կա­նին, այսօր կեան­քէն հե­ռա­ցաւ հա­մաշ­խար­հա­յին համ­բա­ւի տէր, ե­րա­ժիշտ, յօ­րի­նող եւ խմբա­վար ­Մի­քիս ­Թէո­տո­րա­քիս։ ­Յու­նաս­տա­նի ար­դի պատ­մու­թիւ­նը ու յատ­կա­պէս ա­նոր մշա­կու­թա­յին գան­ձա­րա­նը հարս­տա­ցած է...

Յունաստանի ահաւոր հրդեհները

Հայկական զօրակցութիւն՝ Յունաստանի ահաւոր հրդեհներուն համար Օգոստոսի առաջին տասնօրեակին՝ Աթէնքի, Էվիայի, Օլիմպիայի, Արգատիայի եւ այլ շրջաններու մէջ բռնկած 586 մեծ հրդեհները հսկայական անտառային տարածքներ այրեցին,...

Յունաստանի Ա.Գ. նախարարի նամակը Հայ դատի յանձնախումբին՝ յոյն դեսպանի Շուշի այցելութեան...

Ինչ­պէս ար­դէն հա­ղոր­դած էինք ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռաջ, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը 12 Յու­լի­սին նա­մակ մը ու­ղար­կած էր Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիա­սին,...

Յունաստանի խորհրդարանը կը քննէ Արցախի գրաւեալ հողերուն վրայ յոյն դեսպանի ներկայութեան...

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով ներ­կա­յա­ցու­ցած էինք Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­մա­կը, որ ղրկո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին։ ­Նա­մա­կին մէջ յանձ­նա­խում­բը յստակ բա­ցատ­րու­թիւն կը...

Հայաստանի ու Յունաստանի արհեստագիտական ոլորտէն ներս նոր համագործակցութիւն

­Հա­յաս­տա­նի բարձր ար­հես­տա­գի­տու­թեան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար ­Հայկ ­Չո­պա­նեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­ւան­կե­լոս ­Թուր­նա­քիս հան­դի­պում ու­նե­ցած են եւ կա­րե­ւո­րած...

50 դի­ւա­նա­գէ­տներ եւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կ­՚այ­ցե­լեն ­Վա­րան­դա եւ ­Շու­շի

Ար­ցա­խի` ներ­կա­յիս Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րա­ւո­ւած տա­րածք­նե­րուն մէջ, մաս­նա­ւո­րա­բար ­Վա­րան­դա (­Ֆի­զու­լի) եւ ­Շու­շի քա­ղաք­նե­րուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած դի­ւա­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մի եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու...
- Advertisement -