Ամերիկեան Ծերակոյտը միաձայնութեամբ ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան բանաձեւը

Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 12 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ծե­րա­կու­տա­կան­ներ ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տե­զի եւ ­Թետ Ք­րու­զի հե­ղի­նա­կած ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող թիւ 150 բա­նա­ձե­ւը միա­ձայ­նու­թեամբ...

Երգչախումբի փորձեր

Ուր­բաթ՝ 22 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ սկիզբ ա­ռին ե­կե­ղեց­ւոյ երգ­չա­խում­բի փոր­ձե­րը։ ­Սոյն փոր­ձե­րը կը կա­տա­րո­ւին ղե­կավա­րու­թեամբ Ար­տա­ւազդ վրդ. ­Շա­րո­յեա­նի։ Փոր­ձե­րը հե­տե­ւեալ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Յունաստանի Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբը, հելլէն լրատուադաշտի համացանցային եւ հեռուստատեսութեան ներկայացուցիչներուն մամլոյ հաղորդագրութիւն մը յղեց, դատապարտելով Թուրքիոյ կողմէ հիւսիսային Սուրիա ներխուժումը, ուշադրութիւն հրաւիրելով մանաւանդ՝...

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի յայտարարութիւնը

Հերթական անգամ ոտնահարելով պետութիւնների եւ ժողովուրդների միջազգայնօրէն ամրագրուած իրաւունքները, Թուրքիան բացայայտ ռազմական ագրեսիա է ձեռնարկել Սիրիայի հիւսիս - արեւելքում: Ենթադրեալ անվտանգութեան գօտի ստեղծելու թուրքական...

Եռակողմ հանդիպում՝ Հայաստան, Յունաստան եւ Կիպրոս

­Սեպ­տեմ­բե­րի 25ին՝ ­Նիւ Եոր­քի, Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 74րդ նս­տաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րու ծի­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­ռա­կողմ հան­դի­պում ­Հա­յաս­տա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ­Զօհ­րապ...

Փրոֆ. Համբիկ Մարուքեան պարգեւատրուեցաւ

Հինգ­շաբ­թի՝ 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի կեդ­րո­նա­կան հան­դի­սասրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Երկ­րա­բան­նե­րու մի­ջազ­գա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թեան (International Association of Geomorphologists) հա­մաշ­խար­հա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը։ Ա­նոր ըն­թաց­քին, յու­նա­հայ փրոֆ....

Դաշնակցական Մամուլը

­­Միհ­րան ­­Քիւր­տօղ­լեան (ներ­կա­յա­ցո­ւած՝ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան­նե­րու հա­մա­գու­մա­րին, 12 ­Մա­յիս 2019ին, Ա­թէնք: ­Հոս՝ խտա­ցո­ւած) ­Մա­մու­լը՝ ընդ­հան­րա­պէս Ի՞նչ կը նշա­նա­կէ «մա­մուլ» ­Բա­ռա­ցի՝ եր­կա­թա­գոր­ծի յա­տուկ գոր­ծիք մըն է, որ կը ծա­ռա­յէ ա­ռար­կայ...

15 Մայիս 1916. Հայոց առիւծը՝ քաջն Քեռին ինկաւ Ռըւանտուզի ահեղ կռուին...

­Մա­յիս 15ի այս օ­րը, 1916 թո­ւին, թան­կա­գին ա­րեամբ գրո­ւե­ցաւ հե­րո­սա­կան ու ան­մո­ռա­նա­լի է­ջե­րէն մէ­կը հա­յոց դիւ­ցազ­նա­կան Ա­զա­տա­մար­տին։ 99 տա­րի ա­ռաջ, ­Մա­յիս ամ­սու այս օ­րը, զո­հո­ւե­ցաւ...

Եփրեմ Խան (Դաւթեանց, 1868-1912)

­Մա­յիս 6ի այս օ­րը (նոր տո­մա­րով՝ 19 ­Մա­յի­սին) հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­’ո­գե­կո­չէ իր ան­զու­գա­կան ծնունդ­նե­րէն՝ Ար­դա­րու­թեան ու Ա­զա­տու­թեան հե­րոս դաշ­նակ­ցա­կան նո­ւի­րեալ­նե­րէն Եփ­րե­մի մար­տի­րո­սաց­ման տա­րե­լի­ցը։ 107 տա­րի...

Շաբաթ՝ 11 Մայիս

Սե­ղան եւ տոմ­սակ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար կրնաք հե­ռա­ձայ­նել.- Ակ­նէս Թո­քաթ­լեանին 6938317161, Վազ­գէն Սա­վու­լեանին 6980541245, Ար­շա Սա­մո­ւէ­լեանին 6947306766, Ար­մէն Ա­ճէ­մեանին 6974396747:
- Advertisement -