Հայաստանի վերանկախացման 29րդ տարեդարձ

21 ­Սեպ­տեմ­բեր 1991-ի ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման հռչա­կու­մը, որ­պէս ժա­ռանգն ու շա­րու­նա­կու­թիւ­նը 1918-ի փա­ռա­պանծ ան­կա­խու­թեան, հայ մար­դուն մէջ ար­մա­տա­ւո­րեց ա­զատ ու ան­կաշ­կանդ ապ­րե­լու ձգտու­մը եւ...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Դ. մաս)

­Յա­րու­թիւ­նեան Խ­րիս­թի­նա - ­Սա­թի, Τμήμα εσωτερικής αρχιτεχτονικής, ΔΙΠΑΕ - Σέρρες ­Կը խնդրո­ւի, որ յա­ջո­ղած ու­սա­նող­նե­րու ա­նուն­նե­րը փո­խան­ցել «Ա­զատ Օր»ին:

Սեւրի Դաշնագրի 100-ամեակին Առիթով Ս.Դ.Հ.Կ.-Հ.Յ.Դ.-Ռ.Ա.Կ. Միացեալ Յայտարարութիւն

Այսօր կը լրանայ Դաշնակիցներու եւ Թուրքիոյ միջեւ խաղաղութեան՝ Սեւրի Դաշնագիրի ստորագրութեան հարիւրամեակը։

Արամ Ա. Կաթողիկոսի նամակը Յունաստանի վարչապետին

­Ծա­նօթ է մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, թէ «Ա­յիա ­Սո­ֆիա» տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծե­լու թուրք պե­տու­թեան ո­րո­շու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ա­ռա­ջին հա­կազ­դող­նե­րէն եւ ա­նըն­դու­նե­լի ո­րո­շու­մը դա­տա­պար­տող­նե­րէն ե­ղաւ...

Հ.Կ.խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» ազգային վարժարանի շրջանաւարտներու վկայականաց յանձնում 2019-2020

Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» ազգ. միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն վկա­յա­կան­նե­րու տու­չու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ 29 ­Յու­նիս 2020ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ փո­խան­ձո­ւած՝...

Ինչ­պէ՞ս պի­տի ըլ­լայ յա­ջորդ օ­րը…

­Լուրջ հար­ցա­կան մը դրո­ւած է մեր առ­ջեւ։ ­Մինչ ամ­բողջ աշ­խար­հը կը պատ­րաս­տո­ւի աս­տի­ճա­նա­բար, բայց դան­դաղ քայ­լե­րով, մտնել բնա­կա­նոն կեան­քին հու­նին մէջ,...

«Ազատ Օր» բոլորեց իր հրատարակութեան 75րդ տարին

Յու­նա­հայ գա­ղու­թի օ­րա­թեր­թը՝ «Ա­զատ Օր»ը կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 76րդ ­տա­րին։ 75ամեայ աւանդով, եր­կար ճամ­բայ կտրած մեր թեր­թը կը շա­րու­նա­կէ հան­դի­սա­նալ յու­նա­հա­յու­թեան...

Հարցազրոյցը Հայոց ցեղասպանութեան թանգարանի տնօրէն Յարութիւն Մարութեանի հետ

6-8 Դեկտեմբեր 2019ին, յատուկ հրաւէրով Աթէնք գտնուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի տնօրէն Յարութիւն Մարութեան, մասնակցելու եւ խօսք ուղղելու համար Պոնտոսի յոյներու ցեղասպանութեան 100ամեակին նուիրուած միջազգային...

Ամերիկեան Ծերակոյտը միաձայնութեամբ ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան բանաձեւը

Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 12 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ծե­րա­կու­տա­կան­ներ ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տե­զի եւ ­Թետ Ք­րու­զի հե­ղի­նա­կած ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող թիւ 150 բա­նա­ձե­ւը միա­ձայ­նու­թեամբ...

Երգչախումբի փորձեր

Ուր­բաթ՝ 22 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ սկիզբ ա­ռին ե­կե­ղեց­ւոյ երգ­չա­խում­բի փոր­ձե­րը։ ­Սոյն փոր­ձե­րը կը կա­տա­րո­ւին ղե­կավա­րու­թեամբ Ար­տա­ւազդ վրդ. ­Շա­րո­յեա­նի։ Փոր­ձե­րը հե­տե­ւեալ...
- Advertisement -