Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի բո­ղո­քին վրայ, ­Կորն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տը չե­ղեալ կը...

­Մեր նա­խորդ թի­ւե­րով հա­ղոր­դած էինք, թէ ­Հա­րա­ւա­յին ­Քո­րէա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հնա­մեայ քա­ղաք­նե­րու մա­սին հա­մաշ­խար­հա­յին ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող ­Կորն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ատր­պէյ­ճա­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան հետ ստո­րագ­րած...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի բողոքի նամակը Կորընթոսի քաղաքապետութեան

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը իր հիաս­թա­փու­թիւ­նը եւ ան­հանգս­տու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Կո­րըն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ո­րո­շու­մին առն­չու­թեամբ, ստո­րագ­րե­լու գոր­ծակ­ցու­թեան նա­խադ­րու­թիւն ար­տա­յայ­տող հա­մա­ձայ­նա­գիր մը Ար­ցա­խի ­Շու­շի քա­ղա­քին...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Թե­սա­ղո­նի­կէ

ԺԱՄԱՆՈՒՄ ԵՒ ԴԻՄԱՒՈՐՈՒՄ Ե­րեք­շաբ­թի, 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ի­րեն ըն­կե­րա­կից ու­նե­նա­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի նո­րան­շա­նակ...

Ընկ. Շաղիկ Մարուխեանի անակնկալ մահը Երեւանի մէջ

Այսօր ա­ռա­ւօ­տուն, Ե­րե­ւա­նէն հա­սան ծանր լու­րե­րը ընկ. ­­Շա­ղիկ ­­Մա­րու­խեա­նի ա­նակն­կալ մա­հո­ւան մա­սին։ Ըն­կե­րու­հին դուստր էր Հ.Յ.Դ. հա­ւա­տա­ւոր ղե­կա­վար Հ­րայր ­­Մա­րու­խեա­նի։ ­­Բա­ւա­կան տա­րի­ներ ան աշ­խա­տե­ցաւ...

ՏԽՐՈՒՆԻ-Գ­րի­գոր Էր­ջէ­նեան

­Ծանր ե­ղաւ կո­րուս­տը մեր գա­ղու­թին հա­մար 9 Օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ւօ­տուն, երբ իր աչ­քե­րը փա­կեց հա­ւա­տա­ւոր դաշ­նակ­ցա­կան ըն­կեր, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ եւ ազ­գա­յին ու կու­սակ­ցա­կան պա­տաս­խա­նա­տու դիր­քե­րու...

«…Ու ես կ՚երթամ դէպի աղբիւրը լոյսին…»

ՄԻՀՐԱՆ  ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ ­Դա­նիէլ ­Վա­րու­ժա­նի գրի­չը պէտք է ու­նե­նալ, որ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս  նկա­րագ­րել կա­րե­նաս ­Յու­նաս­տա­նի պար­զած այ­սօ­րո­ւան պատ­կե­րը, երբ բո­լոր ա­շա­կերտ­նե­րը առ­տո­ւան ժա­մե­րէն, դպրո­ցա­կան պա­յու­սակ­նե­րը շա­լա­կած երկ­րին...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

Ան­հանգս­տա­նա­լու բան չկայ... ՄԻՆՍԱՐ «­Բե­րանդ գո­ցէ՛, ձա՛յնդ չլսեմ, Պա­տաս­խան մի՛ տար, խե՛րդ կ­’ա­նի­ծեմ... Ծօ ալ հե՛­րիք է, կեանքս ծծե­ցի՛ր, Հարս հա­գած ժա­մէս հո­գի՛ս հա­նե­ցիր... Քեզ ա­ռած օրս, ա՜խ... պա­կա՛ս ըլ­լար, Ո՛տքդ...

39-ամեակ Լիզպոնի հինգ հերոսներու զոհաբերութեան

Ան­ցած են 39 տա­րի­ներ ­Լիզ­պո­նի հե­րո­սա­պա­տու­մէն ու տա­կա­ւին հինգ քա­ջա­րի տղոց սխրա­գոր­ծու­թիւնն ու զո­հա­բե­րու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կեն ներշն­չել հայ սե­րունդ­նե­րը, հա­յու­թեան ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի շղթա­յա­զերծ­ման ճամ­բուն...

Պայծառակերպութեան տօնը նշուեցաւ Անթիլիասի մայրավանքին մէջ

Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր տա­ճա­րին եւ ­Պիք­ֆա­յա­յի «­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին» վան­քի մատ­րան մէջ, ­Կի­րա­կի, 24 ­Յու­լիս 2022-ին, նշո­ւե­ցաւ հայ ե­կե­ղեց­ւոյ հինգ տա­ղա­ւար տօ­նե­րէն...

Հ.Կ.Խաչի «Զաւարեան» վարժարանի աւարտականներու վկայականներու բաշխման երեկոյին, տնօրէնուհի Հայկանուշ Մինասեանի արտասանած...

Այս դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ։  Եր­կու տա­րօ­րի­նակ դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րէ ետք, այս տա­րի դպրո­ցը վե­րագ­տաւ իր բնա­կա­նոն ըն­թաց­քը, վե­րա­ծաղ­կե­ցաւ։  Ան­գամ մը եւս հաս­տա­տե­ցինք թէ,...
- Advertisement -