Սուրբ Ծննդեան պատգամ

«Իսկ անոնց՝ որոնք ընդունեցան զինք եւ հաւատացին իր անունին, տուաւ իշխանութիւն՝ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու» (Յովհաննէս 1,12) «Եւ անոր լիութենէն մենք ամէնքս առինք շնորհք շնորհքի վրայ»...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ ­Մեր հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վուր­դը, մեր քա­ջա­րի զի­նեալ ու­ժե­րը, մեր Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը 44 օ­րեր եր­կա­րող կե­նաց – ­մա­հու պայ­քար մղե­ցին ի դէմս...

Հրադադար հաստատուեցաւ Արցախի եւ Ատրպէյճանի շփման գիծին վրայ

«Արմէնփրէս».- Արցախի եւ Ատրպէյճանի հակամարտ զօրքերու շփման գիծին վրայ պիտի հաստատուի մարդասիրական հրադադար: Այս մասին պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուեցաւ Մոսկուայի մէջ, Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Ռուսիոյ...

«Ազատ Օր»ի հարցազրոյցը Հ.Հ. Յունաստանի մէջ դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեանին հետ

«­Մենք թոյլ չենք տար, որ հայ­կա­կան կող­մի հետ խօ­սեն ու­ժի լե­զո­ւով» Ա­րե­ւե­լեան ­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խնդի­րը այ­լեւս մի­ջազ­գա­յին կնճի­ռի մը վե­րա­ծո­ւած է, որ ­Թուր­քիոյ ծա­ւա­լա­պաշտ եւ վտան­գա­ւոր...

Հայաստանի վերանկախացման 29րդ տարեդարձ

21 ­Սեպ­տեմ­բեր 1991-ի ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման հռչա­կու­մը, որ­պէս ժա­ռանգն ու շա­րու­նա­կու­թիւ­նը 1918-ի փա­ռա­պանծ ան­կա­խու­թեան, հայ մար­դուն մէջ ար­մա­տա­ւո­րեց ա­զատ ու ան­կաշ­կանդ ապ­րե­լու ձգտու­մը եւ...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Դ. մաս)

­Յա­րու­թիւ­նեան Խ­րիս­թի­նա - ­Սա­թի, Τμήμα εσωτερικής αρχιτεχτονικής, ΔΙΠΑΕ - Σέρρες ­Կը խնդրո­ւի, որ յա­ջո­ղած ու­սա­նող­նե­րու ա­նուն­նե­րը փո­խան­ցել «Ա­զատ Օր»ին:

Սեւրի Դաշնագրի 100-ամեակին Առիթով Ս.Դ.Հ.Կ.-Հ.Յ.Դ.-Ռ.Ա.Կ. Միացեալ Յայտարարութիւն

Այսօր կը լրանայ Դաշնակիցներու եւ Թուրքիոյ միջեւ խաղաղութեան՝ Սեւրի Դաշնագիրի ստորագրութեան հարիւրամեակը։

Արամ Ա. Կաթողիկոսի նամակը Յունաստանի վարչապետին

­Ծա­նօթ է մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, թէ «Ա­յիա ­Սո­ֆիա» տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծե­լու թուրք պե­տու­թեան ո­րո­շու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ա­ռա­ջին հա­կազ­դող­նե­րէն եւ ա­նըն­դու­նե­լի ո­րո­շու­մը դա­տա­պար­տող­նե­րէն ե­ղաւ...

Հ.Կ.խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» ազգային վարժարանի շրջանաւարտներու վկայականաց յանձնում 2019-2020

Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» ազգ. միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն վկա­յա­կան­նե­րու տու­չու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ 29 ­Յու­նիս 2020ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, կրթա­կան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ փո­խան­ձո­ւած՝...

Ինչ­պէ՞ս պի­տի ըլ­լայ յա­ջորդ օ­րը…

­Լուրջ հար­ցա­կան մը դրո­ւած է մեր առ­ջեւ։ ­Մինչ ամ­բողջ աշ­խար­հը կը պատ­րաս­տո­ւի աս­տի­ճա­նա­բար, բայց դան­դաղ քայ­լե­րով, մտնել բնա­կա­նոն կեան­քին հու­նին մէջ,...
- Advertisement -