ՆՈՐԱ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ-ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թիւ­նը կը տօ­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան եւ գոր­ծու­նէու­թեան 70րդ ­տա­րե­դար­ձը:
­­Սի­րով ըն­դու­նե­ցի, երբ տղա­քը դի­մե­ցին ին­ծի, որ այս ա­ռի­թով նշմար մը գրեմ:
— «­­Ձեր սե­րուն­դի օ­րե­րէն ա­մէ­նէն լաւ յի­շա­տակդ պատ­մէ, որ քիչ մըն ալ զգա­ցա­կան բնոյթ ու­նե­նայ…»,- ը­սին:
Գ­րե­լէս ա­ռաջ, խորհր­դա­ծե­լով՝ պար­զո­ւե­ցաւ, որ Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թեան մէջ մեր ապ­րում­նե­րը ան­ցեա­լի յի­շա­տակ­նե­րու հա­ւա­քա­ծոյ չեն, որ­պէս­զի կա­րե­նամ ա­նոնց­մէ լա­ւա­գոյ­նը ընտ­րել ու այդ մա­սին գրել:
Վս­տահ եմ, որ իմ տա­րե­կից­ներս եւ մեզ­մէ ա­ռաջ ու վերջ նոյն ճամ­բէն քա­լող­նե­րը, նաեւ ներ­կա­յի ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րը լաւ պի­տի հասկ­նան, թէ ի՛նչ կ­­՚ը­սեմ:
Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը ապ­րե­լա­ձեւ էր, ե­րի­տա­սար­դի մեր ինք­նու­թիւնն իսկ կազ­մա­ւո­րող ազ­դակ ու մի­ջա­վայր: ­­Գա­ղա­փա­րա­կան դպրոց, ար­դա­րու­թեան եւ ի­րա­ւուն­քի պայ­քար, գոր­ծե­լու ե­ռանդ ու ներշն­չում էր, ո­րոնց թո­ղած հետքն ու ազ­դե­ցու­թիւ­նը մե­զի հետ են տա­կա­ւին եւ կ­­՚են­թադ­րեմ, թէ պի­տի ըլ­լան այն­քան ա­տեն, որ կանք:
Ե­թէ փոր­ձեմ դէպք մը ա­ռանձ­նաց­նել, ա­տի­կա պի­տի ըլ­լայ Ապ­րիլ 24ի օ­րո­ւան Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի պա­հան­ջա­տի­րա­կան ա­ռա­ջին ցոյ­ցը, զոր ան կա­տա­րեց Ա­թէն­քի թրքա­կան դես­պա­նա­տան առ­ջեւ: Ա՛յդ նա­խա­ձեռ­նու­թիւնն էր, որ բիւ­րե­ղա­ցուց միու­թեան քա­ղա­քա­կան դի­մա­գի­ծը եւ գծեց գոր­ծու­նէու­թեան ու­ղին:
Ե­ղեռ­նի ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րէն ան­դին պի­տի անց­նէր յու­նա­հա­յու­թիւ­նը եւ, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ա­նոր ե­րի­տա­սարդ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը բո­ղո­քի եւ պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ձայն պի­տի բարձ­րաց­նէին ­­Թուր­քիոյ եւ ամ­բողջ աշ­խար­հին առ­ջեւ:
Պզ­տիկ բան չէր…
Իբ­րեւ ա­ռա­ջին փորձ՝ ցոյ­ցը ժո­ղովր­դա­յին չէր. ո­րո­շո­ւած էր, որ ըլ­լայ միա՚յն Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դամ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ: Ու­րեմն՝ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ցոյց մըն էր, ա­մէն ի­մաս­տով:
­­Տա­րին ճիշդ չեմ յի­շեր, 80ա­կան թուա­կան­նե­րուն սկիզ­բը պէտք է ըլ­լար. ես ու ըն­կեր­ներս մաս­նա­կից էինք կամ իբ­րեւ պա­տա­նե­կա­նի ե­րէց­նե­րու խում­բի ան­դամ, կամ՝ հա­զիւ Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի շար­քե­րը նոր ան­ցած. այ­սինքն՝ ցու­ցա­րար­նե­րու ա­մէ­նէն փոք­րե­րը:
Կր­նաք ե­րե­ւա­կա­յել մեր հո­գե­կան խռով­քը:
­­Ռի­յի­լիս հրա­պա­րա­կը խմբո­ւած՝ ան­նա­խա­դէպ խան­դա­վա­ռու­թեամբ եւ բո­ղո­քե­լու կիր­քով, մօտ 100 ե­րի­տա­սարդ­ներ քա­լե­ցինք դէ­պի վար՝ դէ­պի թրքա­կան դես­պա­նա­տուն: ­­Դի­մա­ցի մայ­թին վրայ ոս­տի­կան­նե­րէն խա­փա­նո­ւած՝ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գեր կ­­՛եր­գէինք եւ մէկ լո­զունգ կը վան­կար­կէինք.- «­­Թուր­քե­րը դո՚ւրս ­­Հա­յաս­տա­նէն»:
«Έξω οι Τούρκοι από την Αρμενία» լո­զուն­գը ա­մէն ան­գամ որ կը պո­ռա­յինք, մեր նա­յո­ւածք­նե­րը կ­­՚ուղ­ղէինք դես­պա­նա­տան շէն­քի պա­տու­հան­նե­րուն եւ հա­զիւ վա­րա­գոյ­րի շար­ժում տես­նէինք՝ ա­ւե­լի բուռն ու բար­կա­ցած մեր բռունց­քը վեր կը բարձ­րաց­նէինք:
­­Պա­տա­հա­կան չէ, ու­րեմն, որ նոյն­պէս հի­մա, ցոյ­ցե­րու ըն­թաց­քին նո՚յն այդ «հին» լո­զուն­գը կը հնչէ ա­մէ­նէ՚ն բարձ­րը եւ ու­ժա­կա­նը. ինք­նա­բուխ ըլ­լա­լու ար­ժէ­քը ու­նի ա­նի­կա:
­­Յա­ջոր­դող ժա­մե­րուն յու­նա­կան լրա­տո­ւու­թիւն­նե­րը լայ­նօ­րէն կ­­՛անդ­րա­դառ­նա­յին մեր ցոյ­ցին եւ ­­Հայ ­­Դա­տին: ­­Փոր­ձը յա­ջո­ղած էր եւ միու­թեան, այլ նաեւ ամ­բողջ գա­ղու­թին առ­ջեւ կը բա­ցո­ւէր գոր­ծու­նէու­թեան նոր ու լայն դաշտ մը:
— Աս­կէ զատ սա­կայն, ինչ­պէ՞ս դուրս ձգել այս գրու­թե­նէն՝
Ըն­կե­րա­յին այն մտե­րիմ կա­պը, որ կը հան­գու­ցէր ի­րար­մէ այն­քան տար­բեր տղաք ու աղ­ջիկ­ներ, զա­նոնք բո­լո­րե­լով մէկ նպա­տա­կի շուրջ: ­­Մեզ կը դարձ­նէր մէկ մար­մին ու հո­գի եւ, մա­նա­ւա՛նդ, մէ՛կ բռունցք: ­­Կապ մը որ կը մշա­կո­ւէր ժո­ղով­նե­րէն ետք, ըն­կե­րա­յին հա­ւա­քոյթ­նե­րուն, միջ-խմբա­յին եւ խմբա­յին ան­համ­բեր սպա­սո­ւած պտոյտ­նե­րուն, ուր ե­ռանդն ու «զեւ­զե­կու­թիւ­նը» ան­պա­կաս էին եւ ո­րոնց ըն­թաց­քին ­­Յու­նաս­տա­նի գիւ­ղերն ու գիւ­ղա­քա­ղաք­նե­րը բա­ռին բուն ի­մաս­տով կեանք կ­­՛առ­նէին մեր ներ­կա­յու­թե­նէն: Այդ կապն էր, որ կը դրսե­ւո­րո­ւէր գոր­ծին ու պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն:
— Ինչ­պէ՞ս չանդ­րա­դառ­նալ՝
Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի տա­րե­կան ­­Հայ­կա­կան ­­Փա­ռա­տօն­նե­րուն, ո­րոնք ա­միս­նե­րու նա­խա­պատ­րաս­տա­կան-կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տան­քով միայն կ­­՛ի­րա­կա­նա­նա­յին: Այն ժա­մա­նակ­նե­րուն, երբ բջի­ջա­յին հե­ռա­խօս­նե­րու եւ հա­մա­ցան­ցի դիւ­րու­թիւ­նը չկար, ա­մէն ինչ սկիզ­բէն ծրագ­րո­ւած պէտք էր ըլ­լար եւ յա­ճա­խա­կի ժո­ղով­նե­րով ու հան­դի­պում­նե­րով՝ խնդիր­նե­րը լու­ծե­լով: ­­Գա­ղու­թա­յին մեծ տօ­նի վե­րա­ծո­ւած էին ա­նոնք, ժո­ղո­վուր­դին քա­ջա­լե­րան­քը կը վա­յե­լէին, կ­­՛ո­գե­ւո­րէին բո­լո­րը՝ յոյն թէ հայ հա­րիւ­րա­ւոր ներ­կա­նե­րը, ի­րենց խան­դա­վառ մթնո­լոր­տով, ար­տա­սա­նո­ւած պայ­քա­րու­նակ խօս­քե­րով, ինչ­պէս նաեւ յոյն եւ հայ ա­րո­ւես­տա­գետ­նե­րու յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րով: ­­Մեր փա­ռա­տօն­նե­րուն անվ­ճար ու սի­րա­յօ­ժար եր­գած են հռչա­կա­ւոր­ներ, ինչ­պէս՝ Ա­լեք­սիուն, Բ­րո­թոփ­սալ­թին, ­­Քա­լո­յեա­նի­սը, ­­Մի­ցիա­սը, Ար­վա­նի­թա­քին, ­­Ռու­բէն ­­Հախ­վեր­տեա­նը, ­­Գօ­գօ ­­Հա­յի­թեա­նը եւ ու­րիշ­ներ: Այ­սօ­րո­ւան տո­ւեալ­նե­րով ան­հա­ւա­տա­լի, բայց ի­րաւ էր: ­­Զա­նոնք հա­մո­զե­լու մեր կամքն ու յա­մա­ռու­թիւ­նը դեր մը ու­նե­ցած պէտք է ըլ­լա­յին…:
— Ինչ­պէ՞ս զանց ը­նել՝
­­Հա­մա­գա­ղու­թա­յին եւ տե­ղա­կան բա­նա­կում­նե­րը, տա­րո­ւան այն 10 հրաշք օ­րե­րը, երբ բա­նա­կա­վայ­րը կը դառ­նար մե­զի հա­մար փոք­րիկ ­­Հա­յաս­տան մը, միտ­քե­րու փո­խա­նակ­ման եւ գի­տե­լիք­նե­րու փո­խանց­ման գի­տաշ­խա­տա­նոց մը, մարմ­նի ու հո­գիի մար­զա­րան մը, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան դպրոց մը, նոր գա­ղա­փար­նե­րու ծննդա­տուն մը, գի­շե­րա­յին-ըն­կե­րա­յին հա­ճոյ­քի վայր մը, եր­գի ու պա­րի կեդ­րոն եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան սի­րա­հա­րու­թիւն­նե­րու ա­ռիթ մը: ­­Շատ չեն ա­նոնք, որ այս­պի­սի փոր­ձա­ռու­թեան մը հարս­տու­թիւնն ու­նե­նան ի­րենց սրտե­րուն մէջ: Աշ­խար­հի չորս կող­մե­րէն հա­մա­տե­ղո­ւած, այդ բա­նա­կում­նե­րուն մաս­նակ­ցած հա­րիւ­րա­ւոր ան­դամ­նե­րը մին­չեւ այ­սօր իսկ ան­տե­սա­նե­լի կա­պով մը ի­րա­րու կա­պո­ւած, ի­րա­րու հա­րա­զատ կը զգան, նոյ­նիսկ ե­թէ ու­րիշ ան­գամ ի­րա­րու հան­դի­պե­լու ա­ռիթ չեն ու­նե­ցած եր­բեք:
— Ինչ­պէ՞ս չյի­շել՝
Ապ­րիլ 24ին նա­խոր­դող գի­շե­րո­ւան ա­կումբ­նե­րու ե­ռու­զե­ռը, ուր սրա­հին մէկ կող­մը ցոյ­ցի պաս­տառ­նե­րը-բա­նո­նե­րը կը ներ­կո­ւէին, միւս կող­մը՝ ­­Հայ ­­Դա­տի պա­հանջ­նե­րը ներ­կա­յաց­նող տպո­ւած ա­ֆիշ­նե­րը կ­­՚ո­լո­րո­ւէին, դուր­սը՝ բա­կին մէջ խէ­ժը կը պատ­րաս­տո­ւէր ու կը բաժ­նո­ւէր դոյ­լե­րու, պա­տե­րուն ա­ֆիշ­ներ փակց­նե­լու հա­մար շրջիկ տաս­նեակ խում­բեր կը կազ­մո­ւէին, ա­կում­բին մէջ սպա­սող եւ անհ­րա­ժեշտ պա­րա­գա­յին օգ­նու­թեան հաս­նող հեր­թա­պահ­ներ կը նշա­նա­կո­ւէին, որ­պէս­զի մին­չեւ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րը ամ­բողջ Ա­թէն­քի ու ­­Բի­րէա­յի ճամ­բա­ներն ու հրա­պա­րակ­նե­րը ո­ղո­ղո­ւէին մեր ա­ֆիշ­նե­րով: Ա­պա՝ խում­բե­րու ա­կումբ վե­րա­դար­ձին, կար­ծես մրցու­մի ե­լած, ի­րա­րու կը պատ­մէինք պա­տա­հած դէպ­քե­րը, թէ ինչ­պէ՛ս մէ­կը փա­խուստ տո­ւաւ ոս­տի­կան­նե­րէն, ու­րի­շը՝ ինչ­պէ՛ս պա­տաս­խա­նեց հե­տաքր­քիր­նե­րու հար­ցում­նե­րուն եւ հար­ցադ­րում­նե­րուն, եր­րոր­դը՝ ինչ­պէ՛ս վէ­ճի բռնո­ւե­ցաւ յոյ­նի մը հետ, որ հար­ցու­ցած կ­­՚ըլ­լար, թէ «հա՞յ, ի՞նչ է հա­յը»…:
— Ինչ­պէ՞ս մոռ­նալ՝
­­Լիզ­պո­նի հին­գին նա­հա­տա­կու­թեան լու­րին խո­րունկ ազ­դե­ցու­թիւ­նը, երբ քիչ մը շո­ւա­րած, սրտեր­նիս խռով, բայց նաեւ հպարտ՝ ժո­ղով­նե­րը ի­րա­րու կը յա­ջոր­դէին ո­գե­կո­չե­լու հա­մար ա­նոնց հե­րո­սու­թիւ­նը եւ ձե­ւեր գտնե­լու, որ հան­րա­յին կար­ծի­քը լու­սա­բա­նո­ւի, թէ մեր ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րը ա­հա­բե­կիչ-տե­ռո­րիստ­ներ չեն, այլ հայ­րե­նի­քի հա­մար ի­րենց ան­ձը զո­հող քա­ջեր:
— Ինչ­պէ՞ս չար­ձա­նագ­րել՝
Թր­քա­կան դես­պա­նա­տան ճիշդ դի­մա­ցը մեր կազ­մա­կեր­պած պա­հան­ջա­տի­րա­կան, այ­լեւ ան­նա­խըն­թաց եր­գա­հան­դէ­սը, որ վեր­ջին 35 տա­րուան Ապ­րի­լեան ձեռ­նարկ­նե­րուն մէջ մնաց ե­զա­կին՝ իր տար­բեր բնոյ­թով եւ յանդգ­նու­թեամբ:
— ­­Կա­րե­լի՞ է չգրել՝
Ք­րիս­տա­փո­րի շի­րի­մին մեր կա­տա­րած ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը, երբ մեծ յե­ղա­փո­խա­կա­նին առ­ջեւ, հա­մայ­նա­վար վար­չա­կար­գի պար­տադ­րած լռու­թե­նէն վերջ, թե­րեւս ա­ռա­ջին ան­գամն ըլ­լա­լով բարձ­րա­ձայն լսո­ւե­ցաւ «Մ­շակ ­­Բա­նո­ւոր»ը…: ­­Կար­ծես գոր­ծուղ­ղո­ւած ըլ­լա­յինք՝ ­­Պուլ­կա­րիոյ հա­յա­գա­ղու­թին հետ հան­դի­պե­լու, ե­ռա­գոյ­նը ա­զա­տօ­րէն պար­զե­լու հոն եւ տա­րի­նե­րով թա­քուն պա­հո­ւած ազ­գա­յին զգա­ցում­ներ արթնց­նե­լու:
— Ինչ­պէ՞ս չյու­զո­ւիլ՝
­­Յի­շե­լով 1991ի դէ­պի ­­Հա­յաս­տան մեր շրջապ­տոյ­տը, ո­րուն մա­սին ան­կա­րե­լի է խօ­սիլ քա­նի մը տո­ղե­րով: Ա­ռան­ձին ու յա­տուկ յու­շա­տետ­րի ար­ժա­նի է ա­նի­կա: ­­Կեան­քի ե­րազ կ­­՚ի­րա­կա­նա­նար բո­լո­րիս հա­մար՝ Ա­րա­րա­տի զոյգ գա­գաթ­նե­րուն դի­մա­ցը կանգ­նիլ: Ան­մո­ռա­նա­լի 15 օ­րե­րը, որ ե­րա­զի պէս ան­ցան՝ ար­կա­ծախնդ­րու­թիւն­նե­րով, յու­զու­մով եւ նոր փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րով լե­ցուն:
— Եւ ա­պա՝
­­Ղա­րա­բա­ղեան ­­Շար­ժու­մին պայ­թիւ­նը եւ ան­հա­ւա­տա­լին՝ ­­Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խաց­ման հռչա­կու­մը, ո­րոնք ա­մէն հա­յու սրտին զար­կե­րա­կը աշ­խու­ժա­ցու­ցին եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը դրին նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու առ­ջեւ:
— Ին­չե՜ր կա­րե­լի է պատ­մել դեռ՝ Մ.Ա.Կ.ի գրա­սե­նեակ­նե­րուն առ­ջեւ հա­ցա­դուլ, Աէ­րոֆ­լո­թի գրա­սե­նեա­կի «գրա­ւում», ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան (­­Քունկ-ֆու) դա­սա­փոր­ձեր ա­կում­բին մէջ, թռու­ցիկ­նե­րու բաշ­խում, դաս­տիա­րակ­չա­կան ար­շաւ­ներ, ար­տա­սահ­մա­նէն հրա­ւի­րո­ւած հայ եր­գիչ­նե­րով պար-հա­ւա­քոյթ­ներ, մեր ամ­սա­կան «Բ­ռունցք» պար­բե­րա­թեր­թին հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը…
­­Ժա­մա­նա­կի հե­ռա­ւո­րու­թե­նէն հի­մա, որ կը մտա­ծեմ, հարց կու տամ ինք­զին­քիս, թէ ինչ­պէ՞ս կը հաս­նէինք այդ բո­լո­րին: ­­Ժա­մա­նա­կը ա­ւե­լի դան­դա՞ղ կը քա­լէր ար­դեօք: ­­Նաեւ թէ՝ այ­սօ­րուան հա­յեաց­քով այդ բո­լո­րը քիչ մը չա­փա­զան­ցո­ւա՞ծ կ­­՛ե­րե­ւին…
­­Յա­ճախ կը լսեմ, դե­ռեւս ճիշդ նշում է, թէ իմ սե­րունդս բախ­տա­ւոր ե­ղած է, որ գոր­ծած է այն օ­րե­րուն, երբ ­­Յու­նաս­տա­նի ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը ինք քա­ղա­քա­կա­նաց­ման ընդ­հա­նուր մթնո­լոր­տի մէջն էր եւ որ մենք ապ­րե­ցանք ազ­գա­յին ի­մաս­տով ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին դէպ­քե­րու հո­լո­վոյ­թի մէջ…:
70 տա­րե­կան Հ.Յ.Դ. Յ.Ե.Մ.ը գոր­ծած է տար­բեր ժա­մա­նակ­նե­րու մէջ, տար­բեր ար­ժե­չա­փե­րով, տար­բեր-տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ:
Ըն­դու­նինք սա­կան, որ բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րուն ու տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ ան­փո­փոխ կը մնայ ի՛ն­քը՝ ե­րի­տա­սար­դը, ե­րի­տա­սար­դա­կան ապստամբ ո­գիով, իր «ան­խո­հե­մու­թեամբ», նո՛­րը փոր­ձե­լու ան­վա­խու­թեամբ, ա­մէն ինչ հար­ցա­կա­նի տակ առ­նե­լու ձգտու­մով:
Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը հայ ե­րի­տա­սար­դին յե­նա­րա՛նն է:
­­Շատ բան ու­նի ը­սե­լիք եւ մա­նա­ւանդ՝ ը­նե­լիք:
Այս ա­ռու­մով այ­սօ­րո­ւան սե­րունդն ալ բախ­տա­ւո­ր է: ­­Բախ­տա­ւո­րու­թիւ­նը ու­նի ան­կախ ­­Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման ու վե­րել­քին հա­մար իր խօս­քը լսեցնե­լու, այդ ճամ­բուն վրայ գոր­ծին մաս­նա­կից ըլ­լա­լու եւ բա­զում խնդիր­ներ դի­մագ­րա­ւե­լու:
Այն­քան ա­տեն, որ հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը չէ միա­ցած հայ­րե­նի­քին, այն­քան ա­տեն, որ ար­դա­րու­թիւն չէ ե­ղած հայ ժո­ղո­վուր­դին, Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը ը­նե­լիք ու­նի եւ ը­սե­լիք:
­­Պի­տի վստա­հինք ներ­կայ սե­րուն­դին: Ան ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս բարձր կը պա­հէ 70 տա­րի վեր ցցո­ւած բռունց­քը:
Իսկ մենք պի­տի պա­հենք իր թի­կուն­քը:
Այդ բռունց­քը մեր ներ­կան է ու ա­պա­գան: