­Նո­յեմ­բեր 12ին ­Թո­րոն­թո­յի մէջ կա­յա­ցած «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Թո­րոն­թո­յի մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած հան­դի­սա­ւոր ճաշ­կե­րոյ­թին, ա­ւե­լի քան 400 գա­նա­տա­հա­յեր ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին եւ հան­գա­նա­կե­ցին 530 հա­զար ամ. տո­լար։ ­Ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ ա­ճուրդ, ուր ­Ֆութ­պո­լիստ ­Հեն­րիխ Մ­խի­թա­րեա­նի շա­պի­կը վա­ճա­ռո­ւե­ցաւ 20 հա­զար ամ. տո­լա­րի։ ­Հան­դի­սու­թիւ­նը նո­ւի­րո­ւած էր ­Գա­նա­տա­յի 150ա­մեա­կին եւ ­Թո­րոն­թո­յի «­Հա­յաս­տան» ­Հիմ­նադ­րա­մի 25ա­մեա­կին. ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կաւ նաեւ ­Գա­նա­տա­յի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Լե­ւոն ­Մար­տի­րո­սեան, որ յատ­կա­պէս շեշ­տեց ­Հիմ­նադ­րա­մի դե­րը՝ ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի զար­գաց­ման ծի­րէն ներս։
­Թո­րոն­թո­յի «­Հա­յաս­տան» ­Հիմ­նադ­րա­մի ա­տե­նա­պետ Մկր­տիչ Մկրտ­չեան ման­րա­մաս­նօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց ­Թո­րոն­թո­յի կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած վեր­ջին 12 ծրա­գիր­նե­րը՝ նշե­լով, որ 25 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ընդ­հա­նուր 72 ծրա­գիր կեան­քի կո­չո­ւած է ­Թո­րոն­թո­յի հա­յե­րու հան­գա­նա­կու­թիւն­նե­րով։ ­Վեր­ջին նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­ներն են՝ Ուխ­տա­սար գիւ­ղի դպրո­ցին կա­ռու­ցու­մը, շտապ օգ­նու­թեան մե­քե­նա­յի նո­ւի­րա­բե­րու­մը, ­Դա­դի­վանք հա­մայն­քին ջրա­մա­տա­կա­րար­ման ա­պա­հո­վու­մը, բնա­կա­րան­նե­րու կա­ռու­ցում՝ Ուխ­տա­ձո­րի, ­Կու­սա­պա­տի եւ ­Լու­սա­ձո­րի մէջ, ար­տաք­նոց­նե­րու կա­ռու­ցում ­Շու­շիի, Ա­մա­րա­սի եւ ­Դա­դի­վան­քի վա­նա­կան հա­մա­լիր­նե­րուն կից, բա­ցօ­թեայ մար­զահ­րա­պա­րա­կի կա­ռու­ցում՝ ­Նալ­բան­դեան հա­մայն­քի դպրո­ցին հա­մար, որ վե­րա­նո­րո­գո­ւած եւ մաս­նա­կիօ­րէն վե­րա­կա­ռու­ցո­ւած է ­Թո­րոն­թո­յէն հայ բա­րե­րար­ներ ­Պեր­ճու­հի եւ Ար­մէն ­Նալ­պան­տեան­նե­րու հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ 2016 թո­ւա­կա­նին։