Ան­ցած են 39 տա­րի­ներ ­Լիզ­պո­նի հե­րո­սա­պա­տու­մէն ու տա­կա­ւին հինգ քա­ջա­րի տղոց սխրա­գոր­ծու­թիւնն ու զո­հա­բե­րու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կեն ներշն­չել հայ սե­րունդ­նե­րը, հա­յու­թեան ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի շղթա­յա­զերծ­ման ճամ­բուն վրայ։
­Լիզ­պո­նի ո­գին հա­մա­կեց Ար­ցա­խին հա­մար մարտնչած քա­ջա­րի զի­նո­ւոր­նե­րը, 5 տղոց զո­հա­բե­րու­թիւ­նը մէկ օ­ղակն է ար­ծո­ւա­բոյն Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րու­թեան բա­գի­նին ին­կած մեր ան­թիւ հե­րոս­նե­րու պա­տու­մին։
Ար­ցա­խեան ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մէն մին­չեւ 44-օ­րեայ մար­տե­րը՝ Ա­րա­յի, ­Սար­գի­սի ­Վա­չէի, ­Սի­մո­նի եւ ­Սեդ­րա­կի հե­րո­սու­թեան կայ­ծը բո­ցա­վառեց հայ զի­նո­ւո­րի հո­գին, հայ­րե­նի­քին ի խնդիր զո­հո­ւե­լու լու­սա­ւոր ճա­նա­պար­հին վրայ։
­Կը խո­նար­հինք ­Լիզ­պո­նի 5 տղոց ան­մար յի­շա­տա­կին, թող ա­նոնց զո­հա­բե­րու­թիւ­նը շա­րու­նա­կէ ներշն­չել ­Հայ դա­տին հա­մար նո­ւի­րեալ գա­ղա­փա­րա­կան ե­րի­տա­սար­դու­թեան ա­պա­գան։