Երբ 1968ին, ­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մարտ­նե­րու յիս­նա­մեա­կին ա­ռի­թով, մեծն ­Պա­րոյր ­Սե­ւակ զան­գա­հա­րեց հայ­րե­նի հա­յու­թեան ազ­գա­յին յի­շո­ղու­թեան՝ սթա­փեց­նե­լով, որ «­Սե­րունդ­ներ դուք ձեզ ճա­նա­չէք ­Սար­դա­րա­պա­տից», ըստ էու­թեան «­Մա­յիս 28»ի ու­րաց­ման վերջ տա­լու կո­չէն ա­ւե­լի՛ն կա­տա­րեց։
Ազ­գա­յին լի­նե­լու­թեան եւ պե­տա­կա­նօ­րէն ինք­նա­հաս­տատ­ման մեր եր­թին լիար­ժէք տէր կանգ­նե­լու պատ­գա­մը յա­ւեր­ժա­ցուց։
Այդ ներշն­չու­մով ալ, հա­յոց ար­դի պատ­մու­թեան լու­սա­շող յաղ­թա­նա­կին եւ ­Մա­յիս 1918ի վեր­ջին օ­րե­րուն ու­սա­նե­լի պա­հե­րը ո­գե­կո­չե­լով՝ ան­պայ­ման պէտք է ընդգ­ծել, թէ հայ ժո­ղո­վուր­դի դա­րա­կազ­միկ նո­ւա­ճու­մին խոր­հուրդն ու ար­ժէ­քը կը կա­յա­նան Ազ­գի շղթա­յա­զեր­ծած ներ­քին ու­ժա­կա­նու­թեան յաղ­թար­շա­ւին մէջ։
­Միայն ­Սար­դա­րա­պա­տի, ­Բաշ-Ա­պա­րա­նի եւ ­Ղա­րա­քի­լի­սա­յի ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րուն վրայ չէր, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը մէկ մար­դու պէս ծա­ռա­ցած էր։ Ողջ հա­յու­թիւ­նը, Ա­րա­րա­տեան ­Դաշ­տէն մին­չեւ ­Թիֆ­լիս եւ ­Պո­լիս, մին­չեւ ­Պա­քու եւ ­Մոս­կո­ւա, այ­լեւ մին­չեւ ­Փա­րիզ ու Ո­ւա­շինկ­թըն, քա­ղա­քա­կան տա­րեր­քի մէջ էր եւ կե­նաց-մա­հու պայ­քար կը մղէր յա­նուն հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ հայ­րե­նի հո­ղի վեր­ջին բե­կո­րի պաշտ­պա­նու­թեան ու փրկու­թեան։
Ոչ ալ ­Մա­յի­սի 24էն 28 եր­կա­րող հայ­կա­կան ու­ժե­րու յաղ­թա­նա­կով եւ թրքա­կան զօր­քե­րու նա­հան­ջով վերջ գտաւ հա­մազ­գա­յին այդ զօ­րա­շար­ժը։ ­Փաս­տօ­րէն ­Մա­յիս 29ին, Ա­րա­րա­տեան դաշ­տի հա­յու­թեան հա­մար, նոր կը սկսէր Ազ­գի եւ ­Հայ­րե­նի­քի բուն կռի­ւը։ Այդ օր զօ­րա­վար ­Սի­լի­կեան հե­տե­ւեալ խօ­սուն ռազ­մա­կո­չով կը դի­մէր յաղ­թա­նա­կած մեր ժո­ղո­վուր­դին.-
«­Հա­յե՛ր։ ­Մեր քա­ջա­րի զօր­քե­րի հե­րո­սա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը շա­րու­նակ­ւում է, եւ թիւրք զօր­քե­րը նա­հան­ջում են։
«­Մենք պէտք է յետ առ­նենք Ա­լեք­սանդ­րա­պո­լը, ո­րը այն­պէս նեն­գօ­րէն գրա­ւե­ցին թիւր­քե­րը։
«­Մեր բո­լո­րիս մտքե­րը ամ­բող­ջո­վին պէտք է սե­ւե­ռած լի­նեն դէ­պի Ա­լեք­սանդ­րա­պո­լը. մենք պէտք է յետ առ­նենք այն եւ ա­պա միայն թիւր­քե­րի հետ բա­նակ­ցու­թեան մէջ մտնենք հաշ­տու­թիւն կնքե­լու հա­մար։
«­Մեզ բո­լո­րիս շատ լաւ պէտք է յայտ­նի լի­նի, թէ ո՛ր աս­տի­ճա­նի գրգռո­ւել է ան­կուշտ եւ միա­ժա­մա­նակ թոյլ թիւրք կա­ռա­վա­րու­թեան ա­խոր­ժա­կը։ ­Նա պա­հան­ջում է ամ­բողջ Ա­խալց­խա­յի, Ա­խալ­քա­լա­քի, Ա­լեք­սանդ­րա­պո­լի եւ Էջ­միած­նի գա­ւառ­նե­րը՝ Էջ­միա­ծին վան­քի հետ միա­սին եւ Ե­րե­ւա­նի, ­Նա­խի­ջե­ւա­նի գա­ւառ­նե­րի մեծ մեծ մա­սը։
«­Մի­թէ՞ մենք պէտք է տա­նենք այդ­պի­սի ա­նար­գանք։ ­Մի­թէ՞ հեշտ ու հան­գիստ սրտով պէտք է տանք թշնա­մուն մեր հայ­րե­նի հո­ղե­րը, որ կե­րակ­րել, կե­րակ­րում են եւ պի­տի կե­րակ­րեն մեզ, եւ մեր սրբա­տե­ղին՝ ­Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը։
«Ո՛չ, եր­բեք, հա՛յ ժո­ղո­վուրդ, դու չպի­տի թոյլ տաս այդ­պի­սի ա­նար­գանք։
«Եւ այդ ա­նար­գան­քը, տե­ղի չի ու­նե­նայ, ե­թէ մենք հաս­նենք մին­չեւ Ա­լեք­սանդ­րա­պոլ։
«­Քի՛չ է մնա­ցել մին­չեւ Ա­լեք­սանդ­րա­պոլ, հար­կա­ւոր է միայն օգ­նել խրա­մատ­նե­րում գտնո­ւող մեր քա­ջե­րին, եւ մի ե­րեք-չորս օ­րից յե­տոյ մենք կը հաս­նենք մեր նպա­տա­կին։
«Արդ, ու­րեմն, մի՛ դան­դա­ղէք, հա­յե՛ր, շտա­պով խմբո­ւե­ցէ՛ք խիտ ու հա­մե­րաշխ շար­քե­րով, վռնտե­ցէ՛ք թշնա­մուն մեր հայ­րե­նի ա­րիւ­նա­ներկ հո­ղից, եւ թո՛ղ ձեզ հետ լի­նի մեր յետ­նորդ­նե­րի օրհ­նու­թիւ­նը։
«­Դէ­պի՛ զէնք բո­լորդ։
«­Դէ­պի՛ Ա­լեք­սանդ­րա­պոլ»։
Այդ­պէ՛ս, հա­յոց հի­նա­ւուրց հայ­րե­նի­քի մե­ծա­գոյն մա­սը հա­յա­թա­փո­ւած ու բռնագ­րա­ւո­ւած կը մնար հա­յաս­պա­նու­թեան վճի­ռով մո­լեգ­նած թրքա­կան պե­տու­թեան ա­րիւ­նա­լի եա­թա­ղա­նին տակ։ ­Նոյ­նիսկ Ա­լեք­սանդ­րա­պո­լը դեռ չէր ա­զա­տագ­րո­ւած ա­նարգ թշնա­միէն։
­Հա­յոց ազ­գա­յին ա­զա­տագ­րու­թեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ան­կա­խու­թեան կռի­ւը նոր սկսած էր։
Ա­ւե­լի՛ն. մինչ Ա­րա­րա­տեան ­Դաշ­տի հա­յու­թիւ­նը նա­հան­ջող թրքա­կան զօր­քին հա­լա­ծե­լու եւ հայ­րե­նի հո­ղի ա­զա­տագր­ման պայ­քա­րը յա­ռաջ մղե­լու ո­գե­ւո­րու­թեան մէջ էր, ան­դին ­Թիֆ­լիս կեդ­րո­նա­ցած ա­րե­ւե­լա­հայ ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ա­մէն ճիգ կը թա­փէր, որ­պէս­զի Անդր­կով­կա­սին տի­րա­ցած թրքա­կան կող­մին հետ հաշ­տու­թիւն կնքէր։ ­Թիֆ­լի­սէն դի­տո­ւած՝ Ա­րա­րա­տեան ­Դաշ­տի յաղ­թա­նակ­նե­րը կա­րի­քը ու­նէին քա­ղա­քա­կան եւ ի­րա­ւա­կան ամ­րագ­րու­մի, որ­պէս­զի ռազ­մա­կան ու­ժե­րու նոր դա­սա­ւո­րու­մով՝ ցե­ղաս­պան թշնա­մին չփոր­ձէր ի նպաստ իր ա­խոր­ժակ­նե­րուն շրջել հայ-թրքա­կան պա­տե­րազ­մին հա­յան­պաստ ար­դիւն­քը… Իսկ Վ­րաս­տա­նի եւ Ատրպէյ­ճա­նի կող­մէ ­Սէյ­մի լու­ծա­րու­մով ու ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մով՝ հայ ժո­ղո­վուր­դը երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով, ռուս զօր­քի Անդր­կով­կա­սէն հե­ռա­նա­լէն ետք, դար­ձեալ ա­ռան­ձին լքո­ւած էր թրքա­կան սպառ­նա­լի­քին դի­մաց։
­Ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան այդ հա­շո­ւարկ­նե­րուն ար­գա­սի­քը ե­ղաւ ­Մա­յիս 30ի այս օ­րը, հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ, ­Թիֆ­լի­սի ­Հա­յոց Ազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դին հրա­պա­րա­կած հե­տե­ւեալ կարճ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը.
«Անդր­կով­կա­սի քա­ղա­քա­կան ամ­բող­ջու­թեան լու­ծու­մով եւ Վ­րաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մով ստեղ­ծո­ւած նոր դրու­թեան հան­դէպ՝ ­Հա­յոց Ազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դը ի­րեն յայ­տա­րա­րում է հայ­կա­կան գա­ւառ­նե­րի գե­րա­գոյն եւ միակ իշ­խա­նու­թիւն։ Ո­րոշ ծան­րակ­շիռ պատ­ճառ­նե­րով թող­նե­լով մօ­տիկ օ­րե­րը կազ­մել հա­յոց ազ­գա­յին կա­ռա­վա­րու­թիւն՝ Ազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս ստանձ­նում է կա­ռա­վա­րա­կան բո­լոր ֆունկ­ցիա­նե­րը՝ հայ­կա­կան գա­ւառ­նե­րի քա­ղա­քա­կան եւ վար­չա­կան ղե­կը վա­րե­լու հա­մար»։
Այս­պի­սի՛ն ե­ղաւ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան եւ պե­տա­կան գե­րիշ­խա­նու­թեան ի­րա­ւա­կան հռչա­կու­մը, որ խոր­քին մէջ ան­կա­խու­թեան յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ա­ւե­լի՝ կա­տա­րո­ւած փաս­տին ար­ձա­նագ­րու­թիւնն էր։
­Բայց այդ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը նաեւ, ըստ ա­մե­նայ­նի, հիմ­քը դար­ձաւ հա­յոց ան­կա­խու­թեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան. ­Թիֆ­լի­սի ­Հա­յոց Ազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դի բա­ղադ­րու­թեամբ կազ­մո­ւե­ցաւ հա­յոց պե­տա­կան անդ­րա­նիկ օ­րէնս­դիր ժո­ղո­վը՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Խոր­հուր­դը, նոյն­պէս եւ ­Յով­հան­նէս ­Քա­ջազ­նու­նիի վար­չա­պե­տու­թեամբ Հ.Հ. անդ­րա­նիկ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը։
­Մա­յի­սի 30ին իր գա­գաթ­նա­կէ­տին հա­սած էր ծան­րակ­շիռ եր­կընտ­րան­քը, որ ծա­ռա­ցած էր հայ ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կան կամ­քին առ­ջեւ.- ­Շա­րու­նա­կե՞լ ­Սար­դա­րա­պա­տեան յաղ­թար­շա­ւը, թէ՞ ի­րա­տես ըլ­լալ եւ ­Բա­թու­մի մէջ զի­ջում­նե­րու եր­թալ ու, ­Թուր­քիոյ պար­տադ­րած պայ­ման­նե­րը ըն­դու­նե­լով, ստի­պո­ւած ստո­րագ­րէր ­Բա­թու­մի «հաշ­տու­թեան» խայ­տա­ռակ դաշ­նա­գի­րը, որ­պէս­զի Ազ­գի եւ հայ­րե­նի­քի վեր­ջին բե­կո­րը փրկո­ւէր թրքա­կան պա­տու­հա­սէն։
Ինչ­պէս Ս. Վ­րա­ցեան կը նշէ, Ե­րե­ւա­նի «Ազ­գա­յին ­Խոր­հուրդն ա­լե­կոծ­ւում էր… ո­մանք ա­ռա­ջար­կում էին հաշ­տո­ւել կա­ցու­թեան հետ եւ ըն­դու­նել ­Բա­թու­մի դաշ­նագ­րի պայ­ման­նե­րը, ու­րիշ­նե­րը — գլխա­ւո­րա­պէս դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րը — պա­հան­ջում էին չե­ղեալ հա­մա­րել զօր. ­Նա­զար­բէ­կեա­նի հե­ռա­գի­րը հաշ­տու­թեան մա­սին, զօր­քե­րի ընդ­հա­նուր հրա­մա­նա­տար նշա­նա­կել զօր. ­Սի­լի­կեա­նին եւ շա­րու­նա­կել պայ­քա­րը…
«Վ­ճիռ տա­լը ան­չափ դժո­ւար էր. վտան­գը շատ էր մեծ։ ­Հայ­կա­կան զօր­քե­րի ընդ­հա­նուր քա­նա­կը, այդ օ­րե­րին, հաս­նում էր 30 ոչ-լրիւ գու­մար­տակ­նե­րի, մինչ­դեռ ­Թիւր­քիան շարժ­ման մէջ էր դրել 5 դի­վի­զիա (3րդ, 5րդ, 9րդ, 11րդ­ եւ 36րդ), այ­սինքն՝ 50 գու­մար­տակ եւ ի վի­ճա­կի էր նո­րա­նոր ու­ժեր հասց­նե­լու։ ­Հայ զի­նո­ւոր­նե­րի թի­ւը 12.000ը չէր անց­նում. թիւր­քերն ա­ռաջ էին քա­շել 35.000 կռո­ւող։
«Ազգ. ­Խոր­հուր­դը չկա­րո­ղա­ցաւ միա­կա­մու­թիւն ե­րե­ւան բե­րել եւ զօր. ­Սի­լի­կեա­նին մնաց են­թար­կո­ւել զօր. ­Նա­զար­բէ­գեա­նի հրա­մա­նին։
«­Պա­տե­րազ­մը վեր­ջա­ցաւ»։
Այ­սու­հան­դերձ՝ ըն­թաց­քի մէջ գտնուող Ա­ռա­ջին Աշ­խա­րահ­մար­տի եւ ­Պա­քո­ւի հա­մար շա­րու­նա­կո­ւող պա­տե­րազ­մի պայ­ման­նե­րուն մէջ, հա­կա­ռակ ­Բա­թու­մի դաշ­նագ­րին, հայ­կա­կան զօր­քե­րը բնաւ չհա­մա­կեր­պե­ցան հայ­րե­նի հո­ղե­րու զի­ջու­մին եւ նպաս­տա­ւոր ա­մէն ա­ռիթ օգ­տա­գոր­ծե­ցին, որ­պէս­զի ըն­դար­ձա­կեն նո­րաս­տեղծ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը։
Այդ պայ­քա­րը շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ մին­չեւ 1919ի սկիզբ­նե­րը եւ հա­յոց յաղ­թա­կան քայ­լե­րուն պսա­կու­մը ե­ղաւ այն, որ ­Մա­յիս 28ի պե­տա­կան ա­ռա­ջին տօ­նա­կա­տա­րու­թեան, 1919ին, ար­դէն հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին քո­ւէար­կու­թեամբ ընտ­րո­ւած հա­յոց խորհր­դա­րա­նին առ­ջեւ, վար­չա­պետ Ալ. ­Խա­տի­սեան կա­տա­րեց Ա­զատ, Ան­կախ եւ ­Միա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի ստեղծ­ման հա­մար գոր­ծե­լու իր կա­ռա­վա­րու­թեան պատ­մա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։
­Դար­ձեալ Ս. Վ­րա­ցեա­նի «­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն» գոր­ծի խիտ, այ­լեւ՝ ընդգր­կուն վկա­յու­թեամբ.
«Այս­պի­սով՝ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան յայ­տա­րա­րու­թեան օ­րը իս­կա­պէս պէտք է հա­մա­րո­ւէր ­Մա­յիս 30ը։ ­Հա­կա­ռակ դրան, հա­մար­ւում է ­Մա­յիս 28ը, այ­սինքն՝ այն օ­րը, երբ Ազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դը վճռեց հաշ­տու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն ու­ղար­կել ­Բա­թում։ Ա­նուղ­ղա­կի կեր­պով, այս օրն էլ կա­րող է հա­մա­րո­ւել ան­կա­խու­թեան սկզբնա­ւո­րու­թիւն, ո­րով­հե­տեւ թիւր­քե­րը հաշ­տու­թեան բա­նակ­ցու­թիւն­ներ վա­րե­լու հա­մար նա­խա­պայ­ման էին դրել ան­կա­խու­թեան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։ Ըն­դու­նե­լով թիւր­քե­րի պայ­մա­նը՝ Ազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դը դրա­նով իսկ հաս­տա­տած էր լի­նում ան­կա­խու­թեան փաս­տը։
«Այս­պէս թէ այն­պէս, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ծագ­ման օ­րը ըն­դու­նո­ւեց ­Մա­յիս 28ը։ Այդ օ­րը դար­ձաւ նո­ւի­րա­կան՝ հայ ժո­ղովր­դի հա­մար եւ մտաւ ազ­գա­յին տօ­նա­ցոյ­ցի մէջ, իբ­րեւ սրբա­զան օ­րե­րից մէ­կը»։