­­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­­Ֆիք­սի «Ա. ­­Մա­նու­կեան», Ա­թէն­քի «Գ. ­­Լա­զեան», ­­Գո­քի­նիոյ «Մ. ­­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէ­նե­րուն, ­­Շա­բաթ, 8 ­­Յու­նիս 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­­Զա­քա­րեան-­­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ճաշ­կե­րոյթ-խրախ­ճանք ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով:
Խ­րախ­ճան­քին՝ ներ­կայ էին Հ.Յ.Դ. շար­քա­յին ըն­կեր­ներ, բա­րե­կամ­ներ եւ հա­մա­կիր­ներ:
­­Նաեւ ե­լոյ­թը ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ պա­տո­ւե­ցին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, գերշ. Տ. ­­Կո­մի­տաս սրբա­զա­նը, Ա­թէնք այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­­Կեդր. ­­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը եւ ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Հ.Կ.­­Խա­չի, ­­Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի վար­չու­թիւն­նե­րու ան­դամ­նե­րը:
Օ­րո­ւան ե­լոյ­թի բա­ցու­մը կա­տա­րեց ընկ. ­­Վի­գէն ­­Մի­նա­սեան:
­­Յա­ջոր­դա­բար, ընկ. Ա­նի Ար­զու­մա­նեան փո­խան­ցեց Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան խօս­քը:
Օ­րո­ւան գլխա­ւոր խօ­սողն էր ընկ. ­­Նո­րա ­­Քիւր­տօղ­լեան, որ փոխանցեց Մայիս 28-ի խորհուրդը:
(Խօս­քերը պի­տի հրա­տա­րա­կենք ա­ռան­ձին):
Խ­րախ­ճան­քի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան մա­սը ստանձ­նած էին յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած եր­գիչ՝ ­­Ղա­զար ­­Քէօշ­կէ­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ ­­Սե­դօ ­­Պաղ­տա­սա­րեա­նի, ո­րոնք ազ­գա­յին եւ ժո­ղովր­դա­յին եր­գե­րով խան­դա­վա­ռե­ցին ներ­կա­նե­րը եւ ստեղ­ծե­ցին զո­ւարթ մթնո­լորտ սրա­հէն ներս:
Ե­լոյ­թի ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն զա­նա­զան նուէր­նե­րով: Խ­րախ­ճան­քը տե­ւեց մին­չեւ ուշ գի­շե­րո­ւան ժա­մե­րը: