­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց Ազգ. Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 30 ­Մա­յիս 2021-ին, ­Թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս յա­տուկ կեր­պով նշո­ւե­ցաւ 28 ­Մա­յիս 1918-ի, ­Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան տօ­նը։
­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պա­տա­րա­գեց հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, դպրաց դա­սու խմբա­վա­րու­թեամբ պ. ­Քե­րոբ Է­քի­զեա­նի։ ­Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պ. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջ. վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եղբ. ­Հայ­կազ ­Տէօք­մէ­ճեան, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թեան ան­դամ ընկ. ­Մա­րի-­Ռոզ ­Գէոր­գեան եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը։
­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին կա­տա­րուե­ցաւ ­Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք եւ Ե­ռա­գոյն դրօ­շի օրհ­նու­թիւն։ Տ. ­Պա­րէտ քա­հա­նան օ­րո­ւան իր պատ­գա­մին մէջ նշեց, թէ բո­լոր պե­տու­թիւն­նե­րու կրթա­կան ծրագ­րին մէջ յա­տուկ տեղ կը գրա­ւէ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թիւ­նը։ Դպ­րոց­նե­րէն ներս, նո­րա­հաս սե­րուն­դին մեծ ու­շադ­րու­թեամբ կը դա­սա­ւան­դո­ւի ազ­գի պատ­մու­թիւ­նը իր ու­րախ կամ տխուր բա­ժին­նե­րով։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թիւ­նը եւս հա­րուստ է յաղ­թա­նակ­նե­րով ու պար­տու­թիւն­նե­րով։ Եւ մեր նո­րա­հաս սե­րունդ­նե­րը հարկ է լա­ւա­պէս ի­մա­նան, որ­պէս­զի յաղ­թա­նա­կի է­ջե­րով հպար­տա­նան, իսկ պար­տու­թեան դա­սէն ա­ւե­լի կազ­մա­կեր­պո­ւին ու գօ­տեպն­դո­ւին։ ­Մենք ժո­ղո­վուրդ մըն ենք, որ մին­չեւ այ­սօր հե­րոս­նե­րու ծնունդ կու տանք եւ չենք նա­հան­ջեր ազ­գա­յին մեր ար­դար ի­րա­ւունք­նե­րու պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րուն մէջ։ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հան­գիստ՝ ­Սար­դա­րա­պա­տի նա­հա­տակ հե­րոս­նե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար, ա­պա բո­լո­րին կող­մէ եր­գո­ւե­ցաւ «­Մեր հայ­րե­նիք» քայ­լեր­գը։

­Հան­դի­պում ­Փի­րէա­յի փոխ­քա­ղա­քա­պե­տին հետ

­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի փո­խա­տե­նա­պետ պ. ­Լե­ւոն ­Չէր­չեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ան­դամ ու ­Գո­քի­նիոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պ. ­Գէորգ ­Պօ­ղո­սեան ­Հինգ­շաբ­թի՝ 27 ­Մա­յիս 2021-ի կէ­սօ­րո­ւան հան­դի­պում մը ու­նե­ցան ­Փի­րէա­յի փոխ­քա­ղա­քա­պետ պ. ­Յա­րու­թիւն ­Մար­գա­րեա­նին հետ:
­Հա­յազ­գի փոխ­քա­ղա­քա­պե­տը, որ­պէս շրջա­նի բնա­կիչ, իր ծնո­ղաց մի­ջո­ցաւ ար­դէն ո­րոշ ծա­նօ­թու­թիւն ու­նէր ­Գո­քի­նիոյ հայ­կա­կան կա­ռոյց­նե­րուն ու ազ­գա­յին­նե­րուն հետ:
­Հան­դի­պու­մի ըն­թաց­քին, պ. ­Չէր­չեան ներ­կա­յա­ցուց «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հետ կա­պո­ւած կարգ մը ա­ռաջ­նա­հերթ կա­րիք­ներ եւ խնդրեց փոխ­քա­ղա­քա­պե­տի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը: ­Հարկ է նշել, թէ պ. ­Մար­գա­րեան ըն­դա­ռա­ջե­լով դի­մու­մին, կարգ մը հար­ցե­րու լու­ծում­նե­րը տեղ­ւոյն վրայ ար­դէն տո­ւաւ: Ա­ւար­տին, ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, յա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց պրն. ­Մար­գա­րեա­նին եւ յոյս յայտ­նեց ա­պա­գա­յին շա­րու­նա­կե­լու սոյն օգ­տա­շատ հան­դի­պում­նե­րը: ­Փոխ­քա­ղա­քա­պե­տը իր կար­գին, խոս­տա­ցաւ իր պաշ­տօ­նի կա­րե­լիու­թեան սահ­ման­նե­րուն մէջ օգ­տա­կար հան­դի­սա­նալ, ինչ­պէս նաեւ ներ­կայ գտնո­ւիլ ե­կե­ղե­ցի՝ տօ­նա­կան եւ այլ ա­ռիթ­նե­րով։

ԹՂԹԱԿԻՑ