«­Փետ­րո­ւա­րի 27. ժա­մը 5ին թուր­քե­րի ամ­բո­խը ներ­խու­ժեց հա­րե­ւան հինգ յար­կա­նի շէն­քը… Ես իմ աչ­քե­րով տե­սել եմ միայն ­Սա­շա­յի եւ նրա տիկ­նոջ՝ Ա­ւա­գեան ­Լո­լա­յի ու քրոջ սպա­նու­թիւ­նը: Աղ­մուկ-ա­ղա­ղակ էր, սու­լոց: 100-150 հո­գի էին: Մ­տան շքա­մուտք: ­Սա­շա­յին սպան­նե­ցին շքա­մուտ­քի մօտ, խփում էին փայ­տե­րով, ոտ­քով, եր­կա­թէ ձո­ղե­րով, դա­նա­կա­հա­րում: ­Սա­շա­յի քոյ­րը պատշգամ­բից գո­ռում էր, օգ­նու­թիւն կան­չում: Ամ­բո­խը, ­Սա­շա­յին մոր­թե­լուց յե­տոյ, բարձ­րա­ցաւ նրա տուն, ան­մարդ­կա­յին ոռ­նոց էր լսւում նրանց պատշ­գամ­բից, մի քա­նի ժամ յե­տոյ ­Սա­շա­յի քրո­ջը խոշ­տան­գո­ւած վի­ճա­կում շպրտե­ցին 5րդ ­յար­կից, իսկ տիկ­նո­ջը մեր­կաց­րած մօտ մէկ ժամ քարշ էին տա­լիս շէն­քի բա­կում եւ բռնա­բա­րում. կի­նը չդի­մա­ցաւ… Ե­րեք հա­յե­րի յօ­շո­տո­ւած մար­մին­նե­րը մի քա­նի ժամ մնա­ցին շէն­քի բա­կում»… (ա­կա­նա­տես ­Սէյ­րա­նեան Էլ­մի­րա­յի վկա­յու­թիւ­նը)։
Ա­հա այս­պէ՛ս մո­լեգ­նե­ցաւ, ­Փետ­րո­ւա­րի այս օ­րե­րուն, 31 տա­րի ա­ռաջ, թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած եւ ան­պա­տիժ մնա­ցած հա­յաս­պան ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան ատր­պէյ­ճա­նա­կան յոր­ձան­քը։
Եւ ­Փետ­րո­ւար 1988ի այս օ­րե­րուն, աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն, մի­լիո­նա­ւոր մար­դիկ սահմռ­կած աչ­քե­րով հե­տե­ւե­ցան ազ­գա­յին՝ «էթ­նիք մաք­րազտման» քստմնե­լի այն ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան, որ պատ­մու­թեան սեւ ու ան­մո­ռա­նա­լի է­ջե­րէն մէ­կը դար­ձաւ «­Սում­կա­յի­թի փոկ­րո­մը» ա­նու­նով։
Իսկ հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար մինչ այդ գրե­թէ ան­ծա­նօթ ատր­պէյ­ճա­նա­կան քա­ղաք մը՝ ­Սում­կա­յի­թը «ման­րան­կար» հո­մա­նի­շը դար­ձաւ… ­Տէր-­Զօ­րի։
Եւ մինչ այդ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան հա­մար ան­ծա­նօթ քա­ղաք մը՝ ­Սում­կա­յի­թը աշ­խար­հին յայտ­նի դար­ձաւ ցե­ղաս­պա­նա­կան նո­րօ­րեայ սպան­դի մը թա­տե­րա­բե­մը դառ­նա­լու իր տխուր հռչա­կով։
1988ի ­Փետ­րո­ւար 27-29ին, ­Սում­կա­յի­թէն ծայր ա­ռին պե­տա­կա­նօ­րէն ծրագ­րո­ւած ու կազ­մա­կեր­պո­ւած ջար­դե­րը Ատր­պէյ­ճա­նի բռնա­կա­լու­թեան տակ ապ­րող հայ բնակ­չու­թեան դէմ։ Ա­զե­րի զի­նեալ ամ­բո­խի տես­քով ու ձեռ­քով գոր­ծադ­րո­ւած այդ ջար­դե­րը, ի­րենց տե­սա­կին մէջ, ե­ղան ա­ռա­ջին «էթ­նիք մաք­րազտ­ման» վայ­րագ բռնու­թիւն­նե­րը ­Խորհրդա­յին ­Միու­թեան վախ­ճա­նի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի պատ­մու­թեան մէջ։ ­Սում­կա­յի­թի սպան­դը մեծ դեր ու­նե­ցաւ ինչ­պէս ընդ­հան­րա­պէս Խ.Ս.Հ.Մ.ի փլուզ­ման, նոյն­պէս եւ Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի բռնկման ա­ռում­նե­րով։
Այ­սօր ար­դէն ման­րա­մաս­նօ­րէն եւ ան­վի­ճե­լիօ­րէն փաս­տագ­րո­ւած են ա­հա­ւո­րու­թիւնն ու բար­բա­րո­սու­թիւ­նը Խ. Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թեանց ի­րա­գոր­ծած թրքա­տիպ Ս­պան­դին՝ ­Սում­կա­յի­թի հայ բնակ­չու­թեան զան­գո­ւա­ծա­յին ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան։
­Մի­ջազ­գա­յին հան­րա­յին կար­ծի­քը ձե­ւա­ւո­րող եւ ա­ռաջ­նոր­դող շրջա­նակ­նե­րը այ­սօր ի­րե՛նք կը հաս­տա­տեն, թէ ­Սում­կա­յի­թի մէջ ա­զե­րի խու­ժա­նը հա­ւա­քագ­րո­ւած, զի­նո­ւած եւ ղե­կա­վա­րո­ւած էր ատրպէյ­ճա­նա­կան իշ­խա­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ։ ­Նոյն­պէս կը հաս­տա­տեն, որ պե­տա­կան հրա­հան­գով սկսաւ, 1988ի փետ­րո­ւա­րեան այս օ­րե­րուն, կազ­մա­կեր­պո­ւած յար­ձա­կու­մը քա­ղա­քի հայ խա­ղաղ, ան­զէն ու ան­պաշտ­պան բնակ­չու­թեան դէմ։
­Միւս կող­մէ, ինչ­պէս օ­րին, այն­պէս ալ այս օ­րե­րուն մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լի է­ջե­րուն տա­կա­ւին լոյս կը տես­նեն մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ, ո­րոնք ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­հայ քա­րո­զար­շա­ւին ծա­ռա­յե­լով՝ կը փոր­ձեն տա­րա­ծել այն թիւ­րի­մա­ցու­թիւնն ու նեն­գա­փո­խու­մը, թէ այդ ժա­մա­նակ ­Խորհր­դա­յին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ծա­ւա­լած Ար­ցա­խեան պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը պատ­ճառ ե­ղաւ ազ­գա­մի­ջեան լա­րո­ւա­ծու­թեանց սրու­մին՝ հա­յե­րու եւ ա­զե­րի­նե­րու մի­ջեւ։
­Բայց նոյ­նիսկ նման ան­հիմն վե­րագ­րում­նե­րու հե­ղի­նակ­նե­րը չեն կրնար ու­րա­նալ փաս­տա­ցի ի­րո­ղու­թիւն­նե­րը եւ կը խոս­տո­վա­նին, որ ­Հա­յաս­տա­նէն փա­խուստ տո­ւած եւ Ատր­պէյ­ճա­նի տար­բեր շրջան­ներն ու, ա­նոնց կար­գին, ­Սում­կա­յիթ թա­փած ա­զե­րի գաղ­թա­կան­նե­րը ա­ռա­ւե­լա­գոյնս գոր­ծա­ծո­ւե­ցան ատր­պէյ­ճա­նեան իշ­խա­նու­թեանց կող­մէ։ ­Պա­քո­ւի այդ օ­րե­րու վա­րիչ­ներն ու ա­նոնց ժա­ռան­գորդ Ա­լիեւ հայր ու որ­դի բռնա­կալ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ինչ­պէս ա­տե­նին փոր­ձե­ցին, նաեւ մին­չեւ այ­սօր կը շա­րու­նա­կեն ա­մէն կար­գի յե­րիւ­րան­քի եւ կեղ­ծի­քի դի­մել, որ­պէս­զի ա­զե­րի գաղ­թա­կան­նե­րու ամ­բո­խա­յին հա­կա­հայ այդ տրա­մադ­րու­թեամբ բա­ցատ­րեն եւ չքմե­ղանք գտնել հայ բնակ­չու­թիւ­նը սպան­դի են­թար­կե­լու եւ, ա­հա­բե­կու­մի այդ սպառ­նա­լի­քով, ­Սում­կա­յի­թի ու ամ­բողջ Ատր­պէյ­ճա­նի հա­յե­րը երկ­րէն վտա­րե­լու ատր­պէյ­ճա­նեան բուն յան­ցա­գոր­ծու­թեան։
­Թուր­քե­ւատր­պէյ­ճա­նա­կան ու­ժե­րու այդ նեն­գա­փո­խում­ներն ու հա­կա­հայ քա­րոզ­չու­թիւ­նը ա­պար­դիւն ան­ցան՝ բա­խե­լով հայ­կա­կան պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ծա­ւա­լած Ի­րա­ւուն­քի եւ Ար­դա­րու­թեան ար­շա­ւին։ Այ­սօր մի­ջազ­գա­յին շրջա­նակ­նե­րը ի­րե՛նք ա­նուն-ազ­գա­նու­նով կը յի­շա­տա­կեն ­Սում­կա­յի­թի իշ­խա­նա­ւոր այն դէմ­քե­րը, ո­րոնք նախ հրահ­րե­ցին եւ, ա­պա, գա­զա­զած ամ­բո­խին գլու­խը ան­ցած՝ նա­խա­պէս պատ­րաս­տո­ւած ցու­ցակ­նե­րու հի­ման վրայ, հա­յե­րու բնա­կա­րան­նե­րուն եւ խա­նութ­նե­րուն վրայ յար­ձա­կում ու ե­ռօ­րեայ ա­րեան բաղ­նիք կազ­մա­կեր­պե­ցին…
Ո­րո­շա­պէս կը տրո­ւի ­Ճա­հան­կիր ­Մուս­լում­զա­տէ կո­չո­ւած ­Սում­կա­յի­թի ­Կոմ­կու­սի ա­ռա­ջին քար­տու­ղա­րին ա­նու­նը, որ գլխա­ւոր պա­տաս­խա­նա­տուն ե­ղաւ պե­տա­կա­նօ­րէն ծրագ­րո­ւած ու գոր­ծադ­րո­ւած հա­յե­րու փոկ­րո­մին, ո­րուն շու­տով պի­տի հե­տե­ւէին ­Պա­քո­ւի եւ այլ վայ­րե­րու ա­ւե­լի լայ­նա­ծա­ւալ ո­ճիր­նե­րը։
­Սում­կա­յի­թի հա­յոց սպան­դին մէջ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան իր բա­ժի­նը ու­նե­ցաւ, ան­կաս­կած, նաեւ խորհր­դա­յին կեդ­րո­նա­կան իշ­խա­նու­թիւ­նը։ Կ­րեմ­լի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը շատ ուշ մի­ջամ­տեց՝ ատր­պէյ­ճա­նեան ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թիւ­նը սան­ձե­լու հա­մար։ Իսկ երբ մի­ջամ­տեց, քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նա­փո­խու­թեան կոր­պա­չո­վեան խա­ղե­րուն հա­մա­պա­տաս­խան շար­ժե­ցաւ՝ հա­յու­թեան բա­ժին հա­նո­ւած ող­բեր­գու­թեան հա­մար­ժէք կե­ցո­ւածք չճշդե­լով ու հա­տու եւ զսպիչ հա­րո­ւած չտա­լով յան­ցա­գործ­նե­րուն։
­Խորհր­դա­յին իշ­խա­նու­թիւ­նը օ­րին նոյ­նիսկ նսե­մաց­նել փոր­ձեց ­Սում­կա­յի­թի սպան­դին տա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ա­մէն ճիգ թա­փեց, որ­պէս­զի միայն 30 մե­ռեալ ցոյց տայ հայ զո­հե­րուն թի­ւը, մինչ­դեռ ա­կա­նա­տես­նե­րու եւ վե­րապ­րող­նե­րու ան­հեր­քե­լի վկա­յու­թիւն­նե­րով ու տո­ւեալ­նե­րով՝ ա­ւե­լի քան 200 ան­զէն ու խա­ղաղ բնա­կիչ հա­յե­րու ա­րիւն հե­ղե­ցին ա­զե­րի ջար­դա­րար­նե­րը։
31 տա­րի­ներ ան­ցած են ­Սում­կա­յի­թի այդ սահմռկե­ցու­ցիչ ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան փետ­րո­ւա­րեան սեւ օ­րե­րէն։ ­Հա­յե­ւատր­պէյ­ճա­նեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ա­րեան եւ մա­հո­ւան ամ­բողջ ճամ­բայ մը կտրած են ­Սում­կա­յի­թէն աս­դին։ ­Բուն կռո­ւախն­ձո­րը՝ Ար­ցա­խը ի­րո­ղա­պէս ա­զա­տագ­րո­ւած եւ իր ան­կախ պե­տա­կա­նու­թիւ­նը՝ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը հաս­տա­տած է։ ­Բայց ցե­ղաս­պա­նա­կան ո­ճի­րի գնով հայ­կա­կան ի­րա­ւունք­նե­րը ոտ­նա­կո­խե­լու քա­ղա­քա­կան մո­լուց­քը տա­կա­ւին կ­’ե­ռայ ատր­պէյ­ճա­նեան իշ­խա­նու­թեանց մէջ, ինչ ա­նուն ալ կրեն ա­նոնք։
­Հայ ժո­ղո­վուր­դը ­Փետ­րո­ւա­րի այս օ­րե­րուն կը սգայ եւ կ­’ո­գե­կո­չէ ­Սում­կա­յի­թի իր նա­հա­տակ­նե­րը, ո­րոնք անլ­ռե­լի վկա­ներն են հա­յաջն­ջու­մի թրքա­տիպ ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան շա­րու­նա­կո­ւող վտան­գին։
1915ին թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած հա­յաս­պա­նու­թեան ո­ճի­րը, ան­պա­տիժ մնա­լով եւ քա­ղա­քա­կան անհ­րա­ժեշտ դա­տաս­տա­նի ու պա­տի­ժի չեն­թար­կո­ւե­լով՝ պատ­ճառ դար­ձաւ, որ պատ­մու­թիւ­նը պար­բե­րա­բար կրկնո­ւի՝ հա­յաս­պա­նա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թեանց սան­ձա­կո­տոր յոր­ձան­քով։
­Նոյ­նը պա­տա­հե­ցաւ ­Սում­կա­յի­թի «փոկ­րոմ»ի պա­րա­գա­յին։
Ատր­պէյ­ճա­նա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, ան­պա­տիժ մնա­լով, ոչ միայն շա­րու­նա­կե­ցին հա­կա­հայ պար­բե­րա­կան ջար­դե­րը, այ­լեւ՝ պատ­մա­կան ճշմար­տու­թեան ու­րաց­ման պե­տա­կան ի­րենց քա­րոզ­չու­թիւ­նը հաս­ցու­ցին իր գա­գաթ­նա­կէ­տին, նոյ­նինքն զո­հը՝ հա­յու­թիւ­նը իբ­րեւ ցե­ղաս­պան ներ­կա­յաց­նե­լու սուտ ու կեղծ «պատ­մագ­րու­թեամբ»։ Վ­կայ՝ ­Հա­յաս­տանն ու հա­յու­թիւ­նը այս­պէս կո­չո­ւած «­Խո­ջա­լո­ւի ցե­ղաս­պա­նու­թեան» հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու հռչա­կե­լու հա­մաթր­քա­կան մե­րօ­րեայ ծա­ւա­լուն լո­պիին­կը։
­Թուր­քիոյ ու­նե­ցած քա­ղա­քա­կան ազ­դե­ցու­թեան լծակ­նե­րով եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նաւ­թա­յին հարս­տու­թեամբ՝ ան­պա­տիժ մնա­ցած ցե­ղաս­պա­նը, թուր­քի ա­նուն կրէ ան թէ ա­զե­րիի, նո­րո­վի թա­փով կը շա­րու­նա­կէ իր սու­տին ու կեղ­ծի­քին սպա­սար­կե­լու պատ­րաստ ծա­խու խիղ­ճեր կա­շա­ռել աշ­խար­հի տա­րած­քին, որ­պէս­զի լռու­թեան պատ հիւ­սէ ­Սում­կայ­թի ող­բեր­գու­թեան ցե­ղաս­պա­նա­կան ա­հա­ւոր ճշմար­տու­թեան շուրջ։
Այդ­պէ՛ս. Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ պե­տա­կան այ­րե­րը ոչ միայն կը շա­րու­նա­կեն ու­րա­նալ ի­րենց կազ­մա­կեր­պած ու հրահ­րած ո­ճիր­նե­րը, ոչ միայն կը մեր­ժեն խո­նար­հիլ հայ ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին առ­ջեւ, այ­լեւ օր ու գի­շեր մի­ջոց­ներ կը փնտռեն եւ սադ­րանք­ներ կ­’ո­րո­ճան, որ­պէս­զի կա­րե­նան խե­ղա­թիւ­րել պատ­մա­կան ճշմար­տու­թիւն­նե­րը եւ աշ­խար­հին ներ­կա­յա­նան իբ­րեւ «զո­հե­րը… հայ­կա­կան մո­լե­ռան­դու­թեան»։
­Սում­կա­յի­թի հա­կա­հայ սպան­դին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը տա­րո­ւէ տա­րի նոր թափ կու տան ու­րա­ցու­մի եւ խե­ղա­թիւր­ման ի­րենց այդ ար­շա­ւին, ո­րով­հե­տեւ մե­ծա­պե­տա­կան ու­ժե­րը ի­րենց հա­շիւ­նե­րով իսկ չեն ու­զեր մե­ղադ­րեա­լի ա­թո­ռին նստեց­նել ո­րո­շա­պէս Ատր­պէյ­ճանն ու ­Թուր­քիան, այլ շա­րու­նակ կը փնտռեն ա­ռիթ­ներ, որ­պէս­զի իբ­րեւ ի­րա­ւա­րա­րի՝ իբր թէ հա­ւա­սար աչ­քով նա­յին ցե­ղաս­պա­նին եւ զո­հին…
Այդ ա­ռու­մով ալ մե­ծա­պե­տա­կան ու­ժե­րը ի­րենք եւս պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան ի­րենց բա­ժի­նը ու­նին հա­կա­հայ ցե­ղաս­պա­նա­կան մո­լուց­քին պար­բե­րա­կան դրսե­ւո­րում­նե­րուն եւ մո­լեգ­նու­թեան մէջ։
­Սում­կա­յի­թը ա­րիւ­նա­լի վկան ու յու­շա­րարն է դառ­նա­գոյն այդ ի­րո­ղու­թեան եւ ող­բեր­գու­թեան։
­Փետ­րո­ւա­րի վեր­ջին օ­րերն են դար­ձեալ եւ պա­հան­ջա­տէր հա­յու­թիւ­նը աշ­խար­հով մէկ կրկին կը բարձ­րաց­նէ ճշմար­տու­թեան ձայ­նը եւ պի­տի շա­րու­նա­կէ ան­խոնջ պայ­քա­րիլ յա­նուն ճշմար­տու­թեան յաղ­թա­նա­կին՝ մին­չեւ որ ցե­ղաս­պա­նը խո­նար­հի եւ ճանչ­նայ ու ըն­դու­նի Ար­ցա­խի ա­զատ եւ ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեամբ ապ­րե­լու ­Հայ­կա­կան Ի­րա­ւունքն ու Ար­դա­րու­թիւ­նը։