Ատր­պէյ­ճա­նա­կան բռնա­պե­տու­թեան շրջա­փակ­ման
ու յար­ձա­կում­նե­րու ար­դիւն­քով Ար­ցախ­ցի­նե­րը
ստի­պո­ւած բռնե­ցին գաղ­թի ճա­նա­պար­հը,
Ատրպէյ­ճա­նը գե­րու­թեան մէջ կը պա­հէ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ­­
հայ ժո­ղո­վուր­դը եւ հա­յոց պե­տա­կա­նու­թիւ­նը կանգնած են
գո­յա­բա­նա­կան սպառ­նա­լիք­նե­րու առ­ջեւ։
­­Մենք շատ բան ու­նինք, որ կրնանք կորսնց­նել,

ՊԱՅՔԱՐԸ ՊԷՏՔ Է ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

Ինչ­պէս 1 Հոկ­տեմ­բեր 2023-ի հա­մաեւ­րո­պա­կան հզօր
հա­մախմ­բման ժա­մա­նակ, այն­պէս ալ հի­մա՝
«Եւ­րո­պա­ցի­նե­րը յա­նուն Ար­ցա­խի» շար­ժու­մը, Եւ­րո­պա­յի
քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն եւ Ար­ցա­խի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­նե­րուն կոչ կ­­՚ը­նէ կրկին լսե­լի դարձ­նե­լու ի­րենց ձայ­նը,

Այս ան­գամ պի­տի հան­դի­պինք եւ­րո­պա­կան
ա­ւե­լի քան 50 քա­ղաք­նե­րու մէջ

27/28 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2024-ին

• ­­Դա­տա­պար­տե­լու Ատր­պէյ­ճա­նի էթ­նիկ զտու­մը
եւ ցե­ղաս­պան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը,
• ­­Պա­հան­ջե­լու ­­Պա­քո­ւի դէմ կի­րա­ռել պատ­ժա­մի­ջոց­ներ,
• ­­Պա­հան­ջե­լու ա­զատ ար­ձա­կել
հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րը եւ պա­տանդ­նե­րը,
• ­­Պա­հան­ջե­լու ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թիւ­նը, մաս­նա­ւո­րա­պէս ­­Սիւ­նի­քի մար­զին հա­մար, եւ ոչ միայն,
• ­­Զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նե­լու ար­ցա­խա­հա­յու­թեան՝
մի­ջազ­գա­յին ե­րաշ­խիք­նե­րով, ի­րենց պա­պե­նա­կան
հո­ղե­րուն վրայ կրկին ա­զատ ապ­րե­լու եւ ի­րենց
ի­րա­ւունք­նե­րը պաշտ­պա­նո­ւած տես­նե­լու յանձ­նա­ռու­թեա­ն։

ԻՐԵՆՑ ԱՊԱԳԱՆ ՆԱԵՒ ՄԵԶՄԷ ԿԱԽԵԱԼ Է

­­* Տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մար հե­տեւիլ www.europeansforartsakh.eu կայք է­ջը եւ @ europeansforartsakh ցան­ցե­րը