­­­­«Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի արձանագրութիւններ

Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի տնօրէնութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ 2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւնները սկսած են:
Ծնողներու նկատողութեան կը յանձնուի, թէ կրնան դպրոցը այցելել եւ արձանագրութիւնները կատարել յետ ժամադրութեան, մինչեւ 15 Յունիս 2022: Հեռաձայնի թիւ՝ 2109349537:
Սիրով կը սպասենք ձեր զաւակները:

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ

***

«Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի արձանագրութիւններ

Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «­­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի՝ ­­ման­կա­պար­տէ­զի եւ ­նա­խակր­թա­րա­նի, 2022-2023 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը սկսած են եւ կը վեր­ջա­նան 15 ­­Յու­նիս 2022-ին։
­­Հե­տաքրք­րո­ւող ծնող­նե­րը կրնան կապ պա­հել ո­րե­ւէ լու­սա­բա­նու­թեան եւ կամ ժա­մադ­րու­թիւն գո­ցե­լու հա­մար՝ ­­«Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան հետ, հեռ. 210 – 4906305 եւ կամ հե­տե­ւեալ ե­լեկտ­րո­նա­յին հաս­ցէին՝ mail@dim-kyan-stavr-nikaias.att.sch.gr։

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ

***

«Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ­վար­ժա­րա­նի
2022–2023 տա­րեշր­ջա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներ

Հ.Կ.­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի՝ ման­կա­պար­տէ­զի եւ նա­խակր­թա­րա­նի մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րուն ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը կա­նո­նա­ւոր ըն­թաց­քի մէջ է եւ կը տե­ւէ մին­չեւ 15 ­Յու­նիս 2022:
Անհ­րա­ժեշտ փաս­տա­թուղ­թե­րը լրաց­նե­լու հա­մար, կա­րե­լի է այ­ցե­լել դպրոց ժա­մադ­րու­թեամբ, հեռ. 2109313226:

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ