Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով ա­մառ­նա­յին նո­րա­րար «­Զար­մա­նա­զան» ծրա­գի­րը 2018ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ֆ­րան­սա­յի Ալ­պեան լեռ­նե­րու շրջա­նը, ­Յու­լիս 15էն մին­չեւ Օ­գոս­տոս 9: ­Բաղ­կա­ցած պի­տի ըլ­լայ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ե­րեք նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րէ.
– 10էն 15 տա­րե­կան պա­տա­նի­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած ճամ­բար մը.
– Խ­տա­ցեալ հա­մալ­սա­րա­նա­կան ծրա­գիր մը՝ ուղ­ղո­ւած Ս­փիւռ­քի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ­նե­րուն ու վա­ւե­րա­ցո­ւած ­Փա­րի­զի «Ա­րե­ւե­լեան լե­զու­նե­րու եւ քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին հիմ­նա­կ»ին («Ի­նալ­քօ») կող­մէ.
– 16էն 24 տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան յայ­տա­գիր մը, որ պի­տի սկսի ­Յու­լիս 12ին եւ պի­տի տե­ւէ մին­չեւ Օ­գոս­տոս 9:
­Պա­տա­նի­նե­րը եւ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ի­րենց տա­րի­քին հա­մա­ձայն զա­նա­զան աշ­խա­տա­նոց­նե­րու պի­տի մաս­նակ­ցին, ինչ­պէս՝ ե­րաժշ­տա­կան, թա­տե­րա­կան եւ պա­րա­յին։ ­Տե­ղի պի­տի ու­նե­նան նաեւ գե­ղա­րո­ւես­տի, ա­զատ գրու­թեան եւ գրա­կան ըն­թեր­ցում­նե­րու նո­ւի­րո­ւած նիս­տեր, բա­նա­վէ­ճեր եւ բազ­մա­զան խա­ղեր ու մար­զանք­ներ:
­Բո­լոր նիս­տե­րուն ու աշ­խա­տա­նոց­նե­րու ըն­թաց­քին յա­րա­բե­րու­թեան եւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան լե­զուն պի­տի ըլ­լայ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը, մաս­նա­գէտ ու տա­ղան­դա­ւոր ու­ղե­կից­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թեամբ:
«­Զար­մա­նա­զան»ը բաց է Ս­փիւռ­քի պա­տա­նի­նե­րուն եւ ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հա­մար: Տ­րա­մադ­րե­լի տե­ղե­րու թի­ւը սահ­մա­նա­փակ է. 10էն 15 տա­րե­կան մաս­նա­կից­նե­րու պա­րա­գա­յին՝ 40 տեղ, իսկ 16էն 24 տա­րե­կան մաս­նա­կից­նե­րուն հա­մար՝ 30:
Ն­կա­տի պէտք է ու­նե­նալ նաեւ հե­տե­ւեալ պա­րա­գան. ե­րի­տա­սարդ­նե­րու խում­բի մաս­նա­կից­նե­րու պա­րա­գա­յին անհ­րա­ժեշտ է գիտ­նալ առ­նո­ւազն մի­ջին մա­կար­դա­կի հա­յե­րէն:
Իսկ հա­մալ­սա­րա­նա­կան խտա­ցեալ ծրա­գի­րը, զոր պի­տի վա­րեն մաս­նա­գէտ դա­սա­տու­ներ, կ­՛ըն­դու­նի միայն 15 ու­սու­ցիչ: Ծ­րա­գի­րը կ­՛ա­ռա­ջար­կէ ման­կա­վար­ժա­կան այժ­մէա­կան մօ­տե­ցում­նե­րու եւ ա­ռար­կա­նե­րու վրայ հիմ­նո­ւած դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ ու խմբա­յին աշ­խա­տանք­ներ:
Ար­ձա­նագ­րու­թեան եւ յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար այ­ցե­լե­ցէ՛ք www.zarmanazan.com կայ­քը:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը պէտք է կա­տա­րո­ւած ըլ­լան մին­չեւ ­Յու­նո­ւար 22, Կ­րի­նի­չի ժա­մով ժա­մը 23:00ին: ­Բո­լոր ար­ձա­նագ­րո­ւող­նե­րուն հետ կապ պի­տի հաս­տա­տո­ւի մին­չեւ ­Յու­նո­ւար 30:
Ան­ցեալ տա­րո­ւան ճամ­բա­րին մա­սին գա­ղա­փար կազ­մե­լու հա­մար, դի­տե­ցէ՛ք «2017 Zarmanazan video» տե­սա­նիւ­թը՝ հե­տե­ւեալ հաս­ցէով. www.gulbenkian.pt/armenian-communities։ «­Գա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կու­թեան հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քը 2017ին ձեռ­նար­կեց «­Զար­մա­նա­զան» ման­կա­վար­ժա­կան յայ­տա­գի­րին, իբ­րեւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի վե­րաշ­խու­ժաց­ման իր ծրա­գի­րի մէկ բա­ժի­նը: Ա­նի­կա կազ­մա­կեր­պո­ւած է ­Լիո­նի «Mille et un mondes» ըն­կե­րակ­ցու­թեան եւ ­Փա­րի­զի «Ա­րե­ւե­լեան լե­զու­նե­րու ու քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին հիմ­նար­կ»ին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ: «­Զար­մա­նա­զան» ճամ­բա­րը նաեւ վա­ւե­րա­ցո­ւած է Ֆ­րան­սա­յի ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ մար­զանք­նե­րու նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ: