­Շա­բաթ՝ 11 ­Նո­յեմ­բե­րին, վար­չա­պետ ­Կա­րէն ­Կա­րա­պե­տեա­նի գրա­սե­նեա­կին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցած է 2018ին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք 3 մեծ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն` Ֆ­րան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու վե­հա­ժո­ղո­վի, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­Մա­յի­սեան ­Հե­րո­սա­մարտ­նե­րու 100ա­մեա­կի եւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադր­ման 2800ա­մեա­կի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու վե­րա­բե­րեալ խորհր­դակ­ցու­թիւն:
­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան զե­կու­ցում ներ­կա­յա­ցու­ցած է Ֆ­րան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան 17րդ ­վե­հա­ժո­ղո­վի նա­խա­պատ­րաստ­ման եւ կազ­մա­կերպ­ման վե­րա­բե­րեալ: Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տի տե­ղա­կալ Ա­րամ ­Սու­քիա­սեան ներ­կա­յա­ցու­ցած է մայ­րա­քա­ղա­քի հիմ­նադր­ման 2800ա­մեա­կի շրջա­գի­ծին մէջ նա­խա­տե­սո­ւող ձեռ­նարկ­նե­րը եւ նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու ըն­թաց­քը: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար ­Վա­հէ Ս­տե­փա­նեանն ալ, իր կար­գին, զե­կու­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­Մա­յի­սեան ­Հե­րո­սա­մարտ­նե­րու 100ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րու նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին: Քն­նար­կո­ւած են տար­բեր կազ­մա­կերպ­չա­կան հար­ցեր եւ ա­ռա­ջարկ­ներ:
­Վար­չա­պե­տը, ընդգ­ծե­լով 2018ին ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք այս ե­րեք մեծ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, շեշ­տած է, որ ա­նոնք պէտք է կազ­մա­կեր­պո­ւին բարձր մա­կար­դա­կով եւ պատ­շա­ճօ­րէն: Անդ­րա­դառ­նա­լով Ֆ­րան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու վե­հա­ժո­ղո­վին` վար­չա­պետ ­Կա­րէն ­Կա­րա­պե­տեան յանձ­նա­րա­րած է շա­հագր­գիռ նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ըլ­լալ աշ­խոյժ եւ պա­տաս­խա­նա­տու՝ ընդ­հա­նուր կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րով: «Իւ­րա­քան­չիւ­րը իր գոր­ծով պէտք է ներգրա­ւո­ւած ըլ­լայ կազ­մա­կերպ­չա­կան բո­լոր հո­լո­վոյթ­նե­րուն մէջ, եւ հա­մա­պա­տաս­խան աշ­խա­տան­քա­յին խում­բե­րը պէտք է կա­նո­նա­ւոր, ա­ռար­կա­յա­կան եւ հա­մա­կար­գո­ւած աշ­խա­տին այդ ուղ­ղու­թեամբ»,- նշած է կա­ռա­վա­րու­թեան ղե­կա­վա­րը: ­Վար­չա­պե­տը յանձ­նա­րա­րած է մէկ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին ամ­փո­փել 3 ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ա­ռա­ջարկ­նե­րը, յստա­կաց­նել նա­խա­տե­սո­ւող աշ­խա­տանք­նե­րը եւ ներ­կա­յաց­նել յստակ ծրա­գիր­ներ: