Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին ա­ռա­ջին զան­գը հնչեց ­Ֆիք­սի «Ազ­նիւ եւ ­Ժի­րայր ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի, «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րան­նե­րէն ներս՝ ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հա­մախմ­բե­լով ի­րենց ծնող­նե­րու, ու­սու­ցիչ­նե­րու եւ ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան։
­Վար­ժա­րան­նե­րու բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեանց ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ, Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին եւ տե­ղա­կան ­Վար­չու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւն­նե­րու եւ գա­ղու­թին մէջ գոր­ծող բո­լոր միու­թիւն­նե­րու վար­չու­թեանց եւ թա­ղա­կա­նու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հրա­ւի­րեալ­ներ։
­Ֆիք­սի մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9ին, ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան։ Ա­ռաջ­նոր­դը իր օրհ­նու­թիւ­նը եւ բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը փո­խան­ցեց ա­շա­կերտ­նե­րուն, ու­սուց­չա­կան կազ­մին եւ ծնող­նե­րուն՝ կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նի վե­րա­մու­տին ա­ռի­թով։
­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ՝ ­Ֆիք­սի մէջ իր խօս­քը ուղ­ղեց ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, բա­րի յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թե­լով բո­լո­րին եւ անդ­րա­դառ­նա­լով վար­ժա­րա­նի շէն­քա­յին վե­րա­նո­րո­գում­նե­րուն, ո­րոնք կա­տա­րո­ւե­ցան ամ­բողջ ամ­րան ըն­թաց­քին։ Ի­րենց խօս­քը եւ թե­լադ­րանք­նե­րը փո­խան­ցե­ցին միջ­նա­կար­գի եւ նա­խակր­թա­րա­նի տնօ­րէն­նե­րը։
­Ֆիք­սի շրջա­նի վար­ժա­րան­նե­րու ջրօրհ­նէ­քէն ետք, յա­ջոր­դեց ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի ջրօրհ­նէ­քը։ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ջրօրհ­նէ­քը կա­տա­րեց ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեան։ Ա­ռաջ­նոր­դը իր օրհ­նու­թիւ­նը եւ բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը փո­խան­ցեց ա­շա­կերտ­նե­րուն, ու­սուց­չա­կան կազ­մին եւ ծնող­նե­րուն՝ կրթա­կան տա­րեշրջա­նին վե­րա­մու­տին ա­ռի­թով։
­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան կող­մէ ­Գո­քի­նիոյ մէջ խօսք ուղ­ղեց ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, որ բա­րի վե­րա­մուտ եւ բա­րի յա­ջո­ղու­թիւն յայտ­նեց բո­լո­րին՝ մաղ­թե­լով, որ 2017-2018 կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նը ար­դիւ­նա­բեր ու­սում­նա­կան տա­րի մը ըլ­լայ։
Ա­ւար­տին, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հին իր խօս­քը եւ թե­լադ­րանք­նե­րը փո­խան­ցեց ա­շա­կերտ­նե­րուն։
Ն­շենք, որ բո­լոր խօ­սող­նե­րը հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն լե­զո­ւով ի­րենց խօս­քը ուղ­ղե­ցին ներ­կա­նե­րուն։