2017ին ար­ցա­խեան-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մարտ զօր­քե­րու շփման գի­ծին վրայ տի­րող ի­րադ­րու­թիւ­նը պայ­մա­նա­կա­նօ­րէն կա­րե­լի է բաժ­նել եր­կու մա­սի: Ան­ցեալ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին կի­սա­մեա­կը աչ­քի ին­կած է իր լա­րո­ւա­ծու­թեամբ, հա­կա­ռա­կոր­դին կող­մէ կի­րար­կո­ւող զի­նա­տե­սակ­նե­րու տրա­մա­չա­փե­րու մե­ծու­թեամբ եւ հե­տա­խու­զա­թա­փանց­ման փոր­ձե­րու ձեռ­նար­կու­մով:
2017ի երկ­րորդ կի­սա­մեա­կին, բա­ցա­ռու­թեամբ ­Յու­լիս ամ­սո­ւան եւ ­Հոկ­տեմ­բեր 23ին ու 24ին, երբ ատր­պէյ­ճա­նա­կան զի­նու­ժը հրա­նօթ­նե­րով, հրթի­ռահ­րե­տա­նա­յին կա­յանք­նե­րով, տար­բեր տրա­մա­չա­փի ա­կա­նա­նետ­նե­րով ու նռնա­կա­նետ­նե­րով եւ «ՍՊԱՅԿ» տե­սա­կի կա­ռա­վա­րո­ւող հա­կահ­րա­սայ­լա­յին հրթիռ­նե­րով հա­րո­ւա­ծած էր հայ­կա­կան դիր­քե­րը, ի­րադ­րու­թիւ­նը սահ­մա­նա­գի­ծին վրայ ե­ղած է յա­րա­բե­րա­բար հան­գիստ, իսկ զի­նա­դա­դա­րը թշնա­միին կող­մէ խախ­տո­ւած է հրաձ­գա­յին զի­նա­տե­սակ­նե­րով:
Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ըստ պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի տո­ւեալ­նե­րու ամ­փո­փա­գի­րին՝ 2017ին հա­կա­ռա­կոր­դին կող­մէ շուրջ 14.000 ան­գամ զի­նա­դա­դա­րը խախ­տո­ւած է, ո­րու ըն­թաց­քին հայ դիր­քա­պահ­նե­րու ուղ­ղու­թեամբ ար­ձա­կո­ւած է ա­ւե­լի քան 180.000 կրա­կոց: