­Մարտ 2ին, 18 տա­րի ա­ռաջ, ցնծու­թեան մէջ էր հայ ժո­ղո­վուր­դը աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն։
­Միա­ցեալ Ազ­գե­րու ­Կազ­մա­կեր­պու­թեան Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը պաշ­տօ­նա­պէս հաս­տա­տեց վե­րան­կա­խա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը Մ.Ա.Կ.ի մի­ջազ­գա­յին մեծ ըն­տա­նի­քին։
Ամ­բողջ սե­րունդ­նե­րու ե­րա­զը ի­րա­կա­նու­թիւն դար­ձաւ 1992ի այս օ­րը, երբ հա­յոց ազ­գա­յին, ան­կախ եւ ժողովր­դա­վար պե­տա­կա­նու­թեան խորհր­դա­նիշ Ե­ռա­գոյ­նը սկսաւ ծա­ծա­նիլ ան­կախ ազ­գե­րու պե­տա­կան դրօշ­նե­րու շար­քին՝ Մ.Ա.Կ.ի ­Նիւ Եոր­քի կեդ­րո­նա­տե­ղիի ճա­կա­տին։
­Դիւ­րին չե­ղաւ ի­րա­կա­նա­ցու­մը հա­մազ­գա­յին մեր մեծ ե­րա­զին։ ­Դա­րա­ւոր գե­րու­թիւ­նը յաղ­թա­հա­րե­լու եւ ազ­գո­վին ու պե­տա­կա­նօ­րէն վե­րա­կանգ­նե­լու ա­րիւ­նա­լի մա­քա­ռում­նե­րու գնով՝ 28 ­Մա­յիս 1918ին հայ ժո­ղո­վուր­դը նուա­ճեց իր հայ­րե­նի­քին ան­կա­խու­թիւ­նը, հիմ­նեց ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը եւ ա­նոր Ե­ռա­գոյն դրօ­շով ըն­դու­նո­ւե­ցաւ ժա­մա­նա­կի ան­կախ ազ­գե­րու պե­տու­թեանց ըն­տա­նի­քէն՝ Ազ­գե­րու ­Լի­կա­յէն ներս։
­Նոր ժա­մա­նակ­ներ ու դա­րաշր­ջան այդ­պէ՛ս՝ ա­զատ ու ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեամբ հայ ժո­ղո­վուր­դին մուտ­քը, սա­կայն, եր­կար կեանք չու­նե­ցաւ հա­կա­ռակ ա­նոր, որ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած 1915ի ցե­ղաս­պա­նա­կան ո­ճի­րին հե­րո­սա­բար թումբ կանգ­նե­լու եւ յա­րու­թիւն առ­նե­լու գնով նո­ւա­ճե­ցինք մեր ան­կա­խու­թիւ­նը։
­Մե­րօ­րեայ քա­ղա­քա­կան աշ­խար­հի յետ-Ա­ռա­ջին Աշ­խար­հա­մար­տեան սկզբնա­կան ձե­ւա­ւոր­ման բարդ ու դա­ժան ժա­մա­նակ­ներ էին եւ Ազ­գե­րու ­Լի­կա­յի ան­դամ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը, մեծ պե­տու­թեանց ան­տար­բեր հա­յեաց­քին տակ եւ նոյ­նիսկ ո­րոշ­նե­րու պա­րա­գա­յին ալ մեղ­սակ­ցու­թեամբ, 1920-21 թո­ւա­կան­նե­րուն յօ­շո­տո­ւե­ցաւ ­Լե­նի­նեան ­Ռու­սաս­տա­նի եւ ­Քե­մա­լա­կան ­Թուր­քիոյ բրտա­գոյն «զի­նակ­ցու­թեան» կող­մէ։
Այ­նու­հե­տեւ ամ­բողջ եօ­թը տաս­նա­մեակ հայ ժո­ղո­վուր­դը մղեց ազ­գա­յին-պե­տա­կան ինք­նա­պահ­պան­ման ու վե­րա­կանգն­ման ան­խոնջ եւ նոյն­քան հե­րո­սա­կան պայ­քար։
Ս­փիւռ­քի տա­րած­քին, ­Մեծ Ե­ղեռ­նէն մա­զա­պուրծ՝ վե­րապ­րող հա­յու­թիւ­նը մղեց տաս­նա­մեակ­նե­րու վրայ եր­կա­րած իր վէր­քե­րու սպիաց­ման եւ հա­ւա­քա­կան գո­յա­տեւ­ման հե­րո­սա­կան պայ­քա­րը, ո­րուն յաղ­թար­շա­ւին ար­գա­սի­քը ե­ղաւ ­Հայ ­Դա­տի հա­մա­հայ­կա­կան պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ան­սան­ձե­լի շղթա­յա­զեր­ծու­մը։
Իսկ հայ­րե­նի ոս­տան­նե­րուն մէջ, 1936-37 տա­րի­նե­րու ստա­լի­նեան մշա­կու­թաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րե­լու եւ Երկ­րորդ Աշ­խար­հա­մար­տի այս­պէս կո­չո­ւած «­Հայ­րե­նա­կան ­Մեծ ­Պա­տե­րազմ»ի ա­րիւ­նա­քամ հա­րո­ւա­ծէն վե­րա­կանգ­նե­լու գնով՝ մեր ժո­ղո­վուր­դը անձ­նա­տուր չե­ղաւ խորհր­դա­յին ամ­բող­ջա­տի­րու­թեան լու­ծին։ Ոչ միայն տքնե­ցաւ եւ բա­րե­լա­ւեց իր կեան­քի պայ­ման­նե­րը, այ­լեւ իր մտքին ու սրտին մէջ ան­մար պա­հեց ազ­գա­յին իր պե­տա­կա­նու­թեան ան­կա­խու­թիւ­նը վե­րա­կանգ­նե­լու գա­ղա­փա­րա­կան հու­րը։ Եւ երբ խորհր­դա­յին մեծ բան­տին փլուզ­ման եւ կոր­ծան­ման ա­ռա­ջին ճար­ճա­տում­նե­րը զգա­լի դար­ձան, ի­րե­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րու ան­քակ­տե­լի միաս­նա­կա­նու­թեամբ ա­ռա­ջին պողթ­կա­ցո­ղը ե­ղաւ հայ­րե­նի հա­յու­թիւ­նը՝ Ար­ցա­խի միաց­ման պայ­քա­րը շղթա­յա­զեր­ծե­լով եւ, այդ ճամ­բով, ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւ­նը վե­րա­կանգ­նե­լու ու­ղին հար­թե­լով։
­Թէեւ հիմ­նո­վին տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ մղո­ւե­ցաւ, բայց ազ­գա­յին նշա­նա­կու­թեամբ հա­մա­հունչ ու­ղիով ըն­թա­ցաւ ար­տերկ­րի հա­յօ­ճախ­նե­րու մղած պայ­քա­րը՝ հայ­րե­նա­մերձ թէ հե­ռա­ւոր սփիւռ­քի ա­փե­րուն վրայ։ ­Նո­րա­հաս սե­րունդ­նե­րու օ­տա­րաց­ման եւ ազ­գա­յին կորս­տեան վտան­գին դէմ բո­լո­րա­նո­ւէր իր պայ­քա­րին մէջ, հա­յա­պահ­պան­ման դրօ­շը պար­զած տա­րա­գիր հա­յը աչ­քի լոյ­սի պէս գուր­գու­րաց վե­րապ­րող իր հայ­րե­նի­քին ա­պա­հո­վու­թեան եւ հա­յոց պե­տա­կա­նու­թե­նէն ժա­ռանգ մնա­ցած Ա­զատ, Ան­կախ եւ ­Միա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նին ու խորհր­դա­նիշ­նե­րուն, յատ­կա­պէս Ե­ռա­գոյ­նին վրայ։ Աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն Ե­ռա­գոյ­նի ծա­ծա­նու­մը տես­նե­լու իս­կա­կան ե­րազ մը ներք­նա­պէս միա­ցուց տա­րա­գիր հա­յու­թեան սե­րունդ­նե­րը եւ, ա­ւե­լի՛ն, ­Հայ ­Դա­տի ու­ժա­կան պայ­քա­րի նո­րա­գոյն զար­թօն­քի սան­ձա­կո­տոր թռիչ­քին մղիչ ու­ժը դար­ձաւ։
Ա­հա այս­պի­սի՛ դժո­ւա­րին՝ 70ա­մեայ մա­քա­ռում­նե­րու յաղ­թա­կան պսա­կու­մը ե­ղաւ 2 ­Մարտ 1992ին ­Հա­յոց Ե­ռա­գոյ­նին ծա­ծա­նու­մը Մ.Ա.Կ.ի ճա­կա­տին։ ­Թէեւ մեր ժո­ղո­վուր­դը տա­կա­ւին 23 Օ­գոս­տոս 1990ին, Ան­կա­խու­թեան Հռ­չա­կագ­րով, յայ­տա­րա­րած էր իր վճռա­կա­մու­թիւ­նը՝ 28 ­Մա­յիս 1918ին հիմ­նո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը ազ­գա­յին-գա­ղա­փա­րա­կան իր ա­ւանդ­նե­րով ու խորհր­դա­նիշ­նե­րով վե­րա­կանգ­նե­լու մա­սին, այ­դու­հան­դերձ՝ ­Խորհր­դա­յին ­Միու­թեան պաշ­տօ­նա­կան լու­ծա­րու­մէն ետք միայն մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քը Մ.Ա.Կ.ի մայր դու­ռը բա­ցաւ վե­րան­կա­խա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան առ­ջեւ։
­Հա­յաս­տա­նի Մ.Ա.Կ. մուտ­քին ա­ռա­ջին քայ­լը նե­տո­ւե­ցաւ 23 ­Յու­նո­ւար 1992ին, երբ Մ.Ա.Կ.ի Ա­պա­հո­վու­թեան ­Խոր­հուր­դը ո­րո­շեց Մ.Ա.Կ.ի ­Նոր Ան­դամ­նե­րու Ըն­դուն­ման ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վին յղել Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թեան Մ.Ա.Կ.ի ան­դա­մակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­կան դի­մու­մը՝ առ ի քննար­կում եւ զե­կու­ցում։ Իսկ 29 ­Յու­նո­ւար 1992ին, իր 3041րդ ­նիս­տին, ստա­նա­լէ եւ քննե­լէ ետք յի­շեալ ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վին դրա­կան զե­կոյ­ցը, Մ.Ա.Կ.ի Ա­պա­հո­վու­թեան ­Խոր­հուր­դը որ­դեգ­րեց թիւ 735 (1992) ո­րո­շու­մի բա­նա­ձեւ մը, որ Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին կը յանձ­նա­րա­րէր հաս­տա­տել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը ­Միա­ցեալ Ազ­գե­րու ­Կազ­մա­կեր­պու­թեան։
Առ այդ, 2 ­Մարտ 1992ի իր 82րդ ­լիա­գու­մար նիս­տին, A/RES/46/227 ա­նուն ո­րո­շու­մով մը, Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նեց ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը։
Եւ ի­րա­կա­նա­ցաւ ե­րա­զը ­Հա­յաս­տա­նի ու հա­յու­թեան ան­կա­խու­թեան ճա­նա­պար­հին զո­հո­ւած մեր բիւ­րա­ւոր նա­հա­տակ­նե­րուն։
Եւ իր թա­փը վե­րա­նո­րո­գեց նա­հա­տակ մեր ցե­ղին յա­րու­թեան եր­թը՝ դէ­պի յա­ռա՛ջ, դէ­պի ի­րա­կա­նա­ցո՛ւ­մը ամ­բող­ջա­կան ­Հա­յաս­տա­նի եւ ամ­բող­ջա­կան հա­յու­թեան պան­ծա­լի տես­լա­կա­նին։