­Հա­յաս­տա­նի ա­հա­ւոր երկ­րա­շար­ժի 31րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ յու­նա­հայ հա­մայնք­նե­րու մէջ տե­ղի ու­նե­ցան հո­գե­հանգստեան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, ժո­ղո­վուր­դի եւ կա­ռոյց­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ ­Նա­խա­պէս լոյս տե­սած Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի եւ ­Յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց կող­մէ միա­ցեալ յայ­տա­րա­րու­թեամբ՝ կը տե­ղե­կա­ցո­ւէր, թէ ա­րա­րո­ղու­թիւն տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ նաեւ Ա­թէն­քի կեդ­րո­նը կանգ­նած խաչ­քա­րին առ­ջեւ։
Շա­բաթ՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­թէն­քի «­Նա­յիա­տոն» հրա­պա­րա­կին վրայ զե­տե­ղո­ւած, ­­Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կի յա­ւեր­ժու­թիւ­նը խորհր­դան­շող խաչ­քա­րին առ­ջեւ, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօ­լեա­նի, որ կա­տա­րե­ցին ­Հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան եւ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր ա­նու­նով՝ Ա­թէն­քի, ­Գո­քի­նիոյ եւ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի հո­գե­ւոր հայ­րեր Հ­րայր Ա. քհնյ ­Նի­կո­լեան, ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան եւ ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան։ ­Ներ­կայ ե­ղան Հ.Հ. դես­պա­նա­տան կող­մէ հիւ­պա­տոս Ան­նա ­Խա­չատ­րեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի, միու­թիւն­նե­րու եւ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ ­Յա­ջոր­դա­բար զե­տե­ղո­ւե­ցան դափ­նեպ­սակ­ներ։ ­Կի­րա­կի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին գոր­ծող ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս կա­տա­րո­ւե­ցաւ հո­գե­հան­գիստ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։ ­Պա­տա­րա­գիչ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը անդ­րա­դար­ձան երկրաշարժի տարելիցին։
­Գո­մո­թի­նիի մէջ, տեղ­ւոյն ե­կե­ղե­ցիէն ներս Ս. ­Յա­կո­բի տօ­նախմ­բու­թեան առ­թիւ, հո­գե­հան­գիս­տը կա­տա­րեց ­Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ներ­կա­յու­թեամբ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի եւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի եւ ա­տե­նադպիր ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նի։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը, անդրա­դառ­նա­լով երկ­րա­շար­ժին, մատ­նա­շեց, թէ հայ ժո­ղո­վուր­դը կա­րո­ղա­ցաւ ոտ­քի կանգ­նիլ ու դար­ձեալ ստեղ­ծա­գոր­ծել, սա­կայն՝ եր­բեք չի մոռ­նար երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րը եւ ա­մէն տա­րի կը յար­գէ ա­նոնց թարմ յի­շա­տա­կը։