­­Հինգ­շաբ­թի՝ 16 ­­Նո­յեմ­բեր 2017ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նադ­րու­թեան 99րդ ­տա­րե­դար­ձին օ­րը, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Վար­չու­թեան եւ միու­թեան 100ա­մեա­կի կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նին խառն նիս­տը, որ ա­միս­նե­րու քննար­կում­նե­րէ ետք՝ վերջ­նա­կա­նա­ցուց 2018 տա­րո­ւան ըն­թաց­քին նա­խա­տե­սո­ւած յո­բե­լի­նա­կան կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ­նե­րուն շար­քը։
­­Նիս­տի ըն­թաց­քին ո­րո­շո­ւե­ցաւ, որ 19-29 ­­Յու­լիս 2018 եր­կա­րող օ­րե­րը հռչա­կո­ւին Հ.Մ.Ը.Մ.ի շա­բաթ եւ այս ա­ռի­թով ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ի­րա­գոր­ծո­ւին հե­տե­ւեալ ձեռ­նարկ­նե­րը.- ­­Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան 11րդ­ ընդ­հա­նուր բա­նա­կու­մի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր տո­ղանցք Ե­րե­ւա­նի մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նա­դիր եր­րոր­դու­թեան բարձ­րա­քան­դակ­նե­րու զե­տե­ղում Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նի մուտ­քին, նա­հա­տակ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան­նե­րու յար­գան­քի տուրք Ե­ռաբ­լու­րի մէջ եւ մա­հա­ցած Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան­նե­րու հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, ­­Վա­հան ­­Չե­րա­զի ար­ձա­նի կա­ռու­ցում եւ զե­տե­ղում ­­Գիւմ­րիի մէջ, պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւն Օ­փե­րա­յի սրա­հին մէջ, ցու­ցա­հան­դէս-գի­տա­ժո­ղով, 100ա­մեա­կի նա­մա­կա­նիշ­նե­րու շնոր­հան­դէս եւ 100ա­մեա­կի ճաշ­կե­րոյթ-պա­րա­հան­դէս։
Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Վար­չու­թեան եւ միու­թեան 100ա­մեա­կի կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նի խառն նիս­տը քննեց նաեւ այս ա­ռի­թով յա­ռա­ջա­ցո­ւած հինգ յանձ­նա­խում­բե­րուն (քա­րոզ­չա­կան, տնտե­սա­կան, ըն­կե­րա­յին, գի­տա­ժո­ղո­վի, գոր­ծա­դիր) աշ­խա­տան­քի ընդ­հա­նուր ուղ­ղու­թիւն­նե­րը եւ հա­մա­պա­տաս­խան թե­լադ­րանք­ներ կա­տա­րեց յանձ­նա­խում­բե­րու մօտ իր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, որ­պէս­զի 100ա­մեա­կի տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րէն ա­նոնք աշ­խա­տան­քի լծուին յո­բե­լի­նա­կան տա­րին հա­մա­հայ­կա­կան շու­քով եւ հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան տա­րո­ղու­թեամբ նշե­լու հա­մար։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ