Ինչ­պէս ան­շուշտ մսե­ցաւ, օ՜, մսե­ցաւ ձեր հո­գին,
Երբ ­Մա­յի­սի այդ առ­տուն, ար­շա­լոյ­սէն դեռ ա­ռաջ,
Ի­րա­րու քով, ի­րա­րու միայն կառ­չած նա­յո­ւած­քին,
­Մա­հա­փայ­տե­րը տե­սաք ձեր դէմ ցցո­ւած իբ­րեւ խաչ։

Ինչ­պէ՜ս ան­շուշտ խոր­հե­ցաք, թէ ալ ա­րե­ւը եր­բեք
­Նոյն օրն ու օր մը նո­րէն պի­տի եր­բեք չծա­գի
­Ձե­զի հա­մար, եւ ինչ­պէս այդ զգաց­մամբ սրտա­բեկ,
­Դուք նա­յե­ցաք ճերմ­կող ան­հու­նու­թեան երկն­քի…

Ինչ­պէ՜ս ան­ցան մի առ մի ձեր աչ­քե­րուն առ­ջե­ւէն
­Սի­րո­ւած դէմ­քե­րը բո­լոր հայ­րե­նի­քին հետ սի­րո­ւած,
Եւ հին յու­շե­րը ա­նուշ եւ նոր յոյ­սե­րը ա­մէն…

­Բայց եւ ինչ­պէ՜ս ա­մէնքդ ալ, վեր­ջին պա­հուն, ձեր դի­մաց,
Ե­րա­զա­յին, շատ պայ­ծառ ու­րիշ ա­րեւ մը տե­սաք,
Եւ ճօ­ճե­ցաք օ­դին մէջ, զայն խմե­լէ ետք ցյագ…

­Վա­հան ­Թէ­քէ­եա­նի «Ք­սան Հն­չա­կեան Վ­կա­նե­րուն» խո­րագ­րեալ քեր­թո­ւա­ծին քան­դա­կած պատ­գա­մա­տար այս խորհր­դա­ծու­թեամբ կ­՚ո­գե­կո­չենք ան­մեռ յի­շա­տա­կը Հն­չա­կեան կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար գոր­ծիչ­նե­րու մար­տի­րո­սա­ցու­մը խորհրդան­շող Ք­սան ­Կա­խա­ղան­նե­րուն։
Ար­դա­րեւ, ­Մեծ Ե­ղեռ­նի ա­ռա­ջին իսկ փու­լին, թրքա­կան պե­տու­թիւ­նը ցու­ցադ­րա­բար դա­ժա­նա­գոյն հա­շո­ւե­յար­դա­րի են­թար­կեց հայ յե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը։
­Յու­նիս 15ի այս օ­րը, 102 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան մայ­րա­քա­ղաք Կ. ­Պոլ­սոյ գլխա­ւոր հրա­պա­րակ­նե­րէն «­Սուլ­թան ­Պա­յա­զէտ»ի վրայ, հայ ժո­ղո­վուր­դի յե­ղա­փո­խա­կան զա­ւակ­նե­րէն քսան մար­տի­րոս­ներ միա­ժա­մա­նակ կա­խա­ղան հա­նո­ւե­ցան։
Այդ­պէ՛ս, կողք-կող­քի շա­րո­ւած 20 կա­խա­ղան­նե­րու վրայ միա­ժա­մա­նակ նա­հա­տա­կո­ւե­լով, հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին ա­զա­տագ­րու­թեան հա­մար պայ­քա­րի դաշտ նե­տո­ւած ­Գա­ղա­փա­րի քսան ըն­կեր­ներ եղ­բայ­րա­ցան նաեւ մա­հո­ւան մէջ։
Ք­սան հա­յոր­դի­ներն ալ կը պատ­կա­նէին ­Սո­ցիալ-­Դե­մոկ­րատ Հն­չա­կեան ­Կու­սակ­ցու­թեան։ Հն­չա­կեան ղե­կա­վար գոր­ծիչ­ներ ­Փա­րա­մազն ու տոքթ. ­Պեն­նէն կը գլխա­ւո­րէին Ք­սան ­Մար­տի­րոս­նե­րու ցու­ցա­կը։ Իսկ դա­հի­ճը մէկն ու միակն էր՝ թրքա­կան պե­տու­թիւ­նը, որ Իթ­թի­հա­տա­կան իր դէմ­քով վճռած էր ի սպառ բնաջն­ջել հայ ժո­ղո­վուր­դը։
Ք­սան հայ յե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը այդ­պէ՛ս միա­ժա­մա­նակ կա­խա­ղան բարձ­րաց­նե­լու դա­ժա­նա­գոյն քայ­լին Իթ­թի­հա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւ­նը դի­մեց յա­տուկ դի­տա­ւո­րու­թեամբ։
­Շա­բաթ­ներ ա­ռաջ՝ Ապ­րիլ 24ին ­Պոլ­սոյ մէջ մէկ գի­շե­րո­ւան ըն­թաց­քին իր ձեռ­նար­կած հա­րիւ­րա­ւոր հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րու ձեր­բա­կա­լու­թե­նէն եւ աք­սո­րէն ետք, Իթ­թա­հատ ու­զեց կա­տա­րել սե­փա­կան ու­ժի եւ դա­ժա­նու­թեան այ­սօ­րի­նակ կարծր ու վայ­րագ ցու­ցադ­րու­թիւն մը, որ­պէս­զի մայ­րա­քա­ղա­քէն սկսած եւ կայս­րու­թեան ողջ տա­րած­քին մո­լեգ­նած հա­յաս­պա­նա­կան իր ո­ճի­րին ա­նար­գել գոր­ծադ­րու­թեան դէմ ընդ­դի­մու­թեան եւ դի­մադ­րու­թեան ա­մէն փորձ իր սաղ­մին մէջ խեղ­դէր… բա­րո­յալ­քու­մի եւ ան­զօ­րու­թեան մատ­նե­լու հա­մար հայ ժո­ղո­վուր­դի մար­տու­նա­կու­թիւնն ու յե­ղա­փո­խա­կան ո­գին։
Այ­լա­պէս կա­րե­լի չէ բա­ցատ­րել, թէ ին­չո՞ւ մօ­տա­ւո­րա­պէս տա­րի մը ա­ռաջ՝ 16 ­Յու­լիս 1914ին իր ձեր­բա­կա­լած Հն­չա­կեան 120 գոր­ծիչ­նե­րուն հա­մար Իթ­թի­հատ յան­կարծ ո­րո­շեց, ­Մա­յիս 1915ին, ա­րա­գօ­րէն դատ ու դա­տաս­տան տես­նել, ­Մա­յիս 27ին մա­հա­պա­տի­ժի դա­տավ­ճիռ կա­յաց­նել Ք­սա­նին նկատ­մամբ եւ ­Յու­նիս 2/15ին, կեդ­րո­նա­կան ու միեւ­նոյն հրա­պա­րա­կին վրայ, կողք-կող­քի կա­խա­ղան բարձ­րաց­նել զա­նոնք՝ հա­զա­րա­ւոր «հան­դի­սա­տես­նե­րու» առ­ջեւ։
Հն­չա­կեան կու­սակ­ցու­թեան 120 գոր­ծիչ­ներ միա­ժա­մա­նա՛կ ձեր­բա­կա­լո­ւած էին 1914ի ­Յու­լիս 16ին, երբ ­Քէօս­տէն­ճէի (­Կոս­տան­ցա, ­Ռու­մա­նիա) մէջ կա­յա­ցած Հն­չա­կեան կու­սակ­ցու­թեան 7րդ Ընդ­հա­նուր ­Հա­մա­գու­մա­րէն ա­նոնք կը վե­րա­դառ­նա­յին ­Պո­լիս եւ, ­Պոլ­սոյ վրա­յով, ի­րենց շրջան­նե­րը։ Իթ­թի­հա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւ­նը գտած էր ժո­ղո­վին մաս­նա­կից­նե­րէն մատ­նիչ-գոր­ծա­կալ մը՝ Ար­շա­ւիր ­Սա­հա­կեան ա­նու­նով, որ ծա­նօթ էր իբ­րեւ Ար­թուր Ե­սա­յեան եւ ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցէր իբ­րեւ կու­սակ­ցու­թեան Ե­գիպ­տո­սի կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ներ­կա­յաց­նող պա­տո­ւի­րակ։ Ինչ­պէս որ «Եր­կիր ­Մե­տիա»յի «Այս Օ­րը» հա­ղոր­դա­շա­րին հե­ղի­նա­կը՝ ­Վար­դան Օ­հա­նեան Ք­սա­նի յի­շա­տա­կին փաս­տագ­րած է՝ հա­յա­նուն մատ­նի­չը իր «կու­սա­կից­նե­րի ցու­ցակ­ներն ու ժո­ղո­վի ո­րո­շում­նե­րը թուրք հիւ­պա­տո­սի մի­ջո­ցով փո­խան­ցել է ­Պոլ­սի ոս­տի­կա­նա­պե­տին։
Չ­բա­ւա­րա­րո­ւե­լով ստոր ա­րար­քով՝ մատ­նի­չը նաեւ դա­տա­վա­րու­թեան ժա­մա­նակ է վկա­յու­թիւն­ներ տո­ւել, մե­ղադ­րել կու­սա­կից­նե­րին ան­ջա­տա­կան գա­ղա­փար­ներ կրե­լու, եր­կի­րը (Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թիւ­նը) մաս­նա­տե­լու մի­տո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րի մէջ ե­ւայլն։ ­Մեղ­քե­րից հիմ­նա­կա­նը հա­մար­ւում էր Ե­րիտ­թուրք կու­սակ­ցու­թեան պա­րագ­լուխ­նե­րի՝ ­Թա­լէա­թի, Էն­վե­րի, ­Ճե­մա­լի ա­հա­բե­կու­մը կազ­մա­կեր­պե­լը»։
­Մեր օ­րե­րուն հա­մա­ցան­ցի վրայ զե­տե­ղո­ւած Հնչա­կեան կու­սակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը, Ք­սան ­Մար­տի­րոս­նե­րուն նո­ւի­րո­ւած պատ­մա­կան ակ­նար­կով մը, իր կար­գին կը հաս­տա­տէ, որ կու­սակ­ցու­թիւ­նը իր ­Կոս­տան­ցա­յի հա­մա­գու­մա­րին կա­յա­ցու­ցած էր Իթ­թի­հա­տի հա­կա­հայ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ զի­նեալ դի­մադ­րու­թեան եւ ընդ­յա­տա­կեայ գոր­ծու­նէու­թեան անց­նե­լու ո­րո­շում­ներ, ո­րոնց շար­քին՝ Ա­տա­նա­յի ջար­դին մէջ ի­րենց ու­նե­ցած պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան հա­մար Իթ­թի­հա­տի պա­րագ­լուխ­նե­րուն ա­հա­բե­կու­մը։
­Բայց սե­փա­կան շար­քե­րէն ե­կող վա­տա­գոյն մատ­նու­թիւ­նը փաս­տօ­րէն կան­խա­տե­սե­լի դար­ձուց Հնչա­կեան ղե­կա­վա­րու­թեան քայ­լե­րը։ ­Ժո­ղո­վէն վե­րա­դար­ձող գոր­ծիչ­նե­րը ­Պոլ­սոյ մէջ դէմ յան­դի­ման ե­կան յո­ռե­գոյն… ա­նակն­կա­լին եւ խմբո­վին ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցան։ 120 հայ յե­ղա­փո­խա­կան­ներ բան­տար­կե­լով՝ Իթ­թի­հա­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը իր ձեռ­քին ու­նե­ցաւ թէ՛ հայ ժո­ղո­վուր­դը ան­ջա­տո­ղա­կա­նու­թեամբ «մե­ղադ­րե­լու», թէ՛ ընդ­հան­րա­պէս հայ յե­ղա­փո­խա­կան շարժ­ման ու, հնչա­կեան­նե­րու կող­քին, նաեւ ո­րո­շա­պէս ­Դաշ­նակ­ցու­թեան վրայ ճնշում բա­նեց­նե­լու ազ­դու «յաղ­թա­թուղթ» մը…
Հն­չա­կեան բան­տար­կեալ­նե­րուն նկատ­մամբ կի­րար­կո­ւե­ցան թրքա­կան վայ­րա­գու­թեանց զի­նա­նո­ցին ծա­նօթ բո­լոր կար­գի բռնու­թիւն­նե­րը։ Ա­տե­նի թիֆ­լի­սեան «Մ­շակ» թեր­թը կը վկա­յէ, որ ­Թա­լէաթ ան­ձամբ հե­տա­մուտ էր, որ­պէս­զի Հն­չա­կեան գոր­ծիչ­նե­րը ծան­րա­գոյն պա­տիժ­նե­րու են­թար­կո­ւին։ Այ­սու­հան­դերձ՝ թրքա­կան ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը հե­տա­գայ ա­միս­նե­րուն ա­զատ ար­ձա­կեց 120 բան­տար­կեալ­նե­րու մեծ մա­սին՝ ո­մանց պա­րա­գա­յին զա­նա­զան միջ­նոր­դու­թիւն­նե­րու տե­ղի տա­լով, իսկ միւս­նե­րէն ուղ­ղա­կի կա­շառք վերց­նե­լով։
­Դա­տա­վա­րու­թիւ­նը սկսաւ 1915ի ­Մա­յիս 10ին եւ տե­ւեց 17 օր: Վ­ճի­ռը հրա­պա­րա­կո­ւե­ցաւ ­Մա­յիս 27ին: Ան­մեղ հռչա­կո­ւե­ցան 6 հո­գի­ներ, ո­րոնց մէջ էր Հ­մա­յակ Ա­րա­մեան, որ հե­տա­գա­յին գրեց եւ լոյս ըն­ծա­յեց «­Վե­րած­նուն­դի եր­կուն­քը», «Ք­սան կա­խա­ղան­նե­րը» եւ «­Յար­գանք ­Սո­ցիալ-­Դե­մոկ­րատ Հն­չա­կեան 20 ան­մահ­նե­րուն» աշ­խա­տու­թիւն­նե­րը (այս գոր­ծե­րը կը հան­դի­սա­նան դա­տա­վա­րու­թեան մա­սին հիմ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը):
«­Ռազ­մա­կան Ա­տեան»ը եր­կու տաս­նեա­կէ ա­ւե­լի գոր­ծիչ­նե­րու դէմ ար­ձա­կեց տար­բեր ժամ­կէտ­նե­րով բան­տար­կու­թեան պա­տիժ­ներ, իսկ քսան յե­ղա­փո­խա­կան­նե­րու հա­մար վճռեց մա­հա­պա­տիժ, ինչ որ գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ 1915ի ­Յու­նիս 15ին (հին տո­մա­րով` ­Յու­նիս 2)։ Վ­կա­յու­թեանց հա­մա­ձայն՝ կա­խա­ղան հա­նո­ւած ա­ռա­ջին դա­տա­պար­տեա­լը ե­ղաւ ­Փա­րա­մազ, որ ծնուն­դով մեղ­րե­ցի էր, ռու­սահ­պա­տակ, ման­կա­վարժ, հրա­պա­րա­կա­խօս, յե­ղա­փո­խա­կան գոր­ծիչ, Ս.Դ.Հ.Կ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­դամ, Իթ­թի­հա­տի ղե­կա­վար­նե­րը ա­հա­բե­կե­լու գոր­ծով հիմ­նա­կան մե­ղադ­րեալ եւ ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով ­Մա­թե­ւոս ­Սար­գի­սեան: ­Պահ­պա­նո­ւած է մա­հէն ա­ռաջ ա­նոր ար­տա­սա­նած հե­տե­ւեալ խօս­քը.

«­Դուք միայն մեր մար­մի­նը կրնաք սպա­նել, բայց մեր գա­ղա­փա­րը` ոչ: ­Վա­ղը ան պի­տի ե­րե­ւի Ա­րե­ւել­քի հո­րի­զո­նին վրայ: ­Հա­յու­թիւ­նը պի­տի ող­ջու­նէ ինք­նա­վար սո­ցիա­լիս­տա­կան ­Հա­յաս­տա­նը»:

Յա­ջոր­դա­բար պա­րա­նը կ­’ան­ցը­նեն նաեւ միւս դա­տա­պա­րեալ­նե­րու վի­զէն՝
­Տոքթ. ­Պեն­նէ ­Թո­րո­սեան. ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով՝ ­Պետ­րոս, խար­բերդ­ցի էր, որ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցաւ բան­տէն փա­խուստ տա­լու, բայց գե­րա­դա­սեց մա­հը՝ գա­ղա­փա­րի իր ըն­կեր­նե­րուն հետ, իսկ կա­խո­ւե­լէ ա­ռաջ ալ յայ­տա­րա­րեց.- «­Մեզ՝ քսանս կը կա­խէք, բայց 20 հա­զար­ներ պի­տի հե­տե­ւեն մե­զի»:
— Ա­րամ Ա­չըգ­պա­շեան` ա­րաբ­կիր­ցի էր, ­Գում ­Գա­բո­ւի ա­ռա­ջին՝ հնչա­կեան ցոյ­ցի եւ ­Շա­պին-­Գա­րա­հի­սա­րի ա­ռա­ջին դի­մադ­րու­թեան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն, ­Պոլ­սոյ Հն­չա­կեան կազ­մա­կեր­պու­թեան հիմ­նա­դիր, 48 տա­րե­կան:
— ­Գե­ղամ ­Վա­նի­կեան` ծնուն­դով վա­նե­ցի էր, զի­նուո­րա­կան վար­ժա­րա­նի ու­սա­նող, Հն­չա­կեան Ու­սա­նո­ղա­կան ­Միու­թեան նա­խա­գահ:
— Ե­րո­ւանդ ­Թո­փու­զեան` ­Պար­տի­զա­կի հա­յոց վար­ժա­րա­նի ու­սու­ցիչն էր, կու­սակ­ցա­կան ծած­կա­նու­նը` ­Բա­նո­ւոր: ­Մեղ­քե­րու թո­ղու­թիւն ըն­դու­նե­լու նպա­տա­կով՝ ­Պոլ­սոյ ­Գում ­Գա­բու թա­ղա­մա­սի ­Մայր ե­կե­ղե­ցիէն հրա­ւի­րո­ւած քա­հա­նայ ­Գա­լուստ ­Պօ­ղո­սեա­նի վկա­յու­թեամբ, կա­խո­ւե­լու վեր­ջին պա­հուն, ա­նոր շուրթ­նե­րուն հնչած է «­Մեր ­Հայ­րե­նիք»ի վեր­ջին քա­ռեա­կը. «Ա­մե­նայն տեղ մա­հը մի է…»:
— ­Ռու­բէն ­Կա­րա­պե­տեան` նաեւ ­Վա­հան ­Պո­յա­ճեան ա­նու­նով ծա­նօթ, 41 տա­րե­կան, գոր­ծած էր ընդ­հան­րա­պէս ար­տա­սահ­մա­նի մէջ:

— Ար­մե­նակ ­Համ­բար­ձու­մեան։
— ­Գառ­նիկ ­Պո­յա­ճեան։
— Ե­րե­միա ­Մա­նու­կեան։
— ­Յա­կոբ ­Պաս­մա­ճեան։
— ­Յով­հան­նէս ­Տէր-­Ղա­զա­րեան։
— ­Թով­մաս ­Թով­մա­սեան։
— ­Մու­րատ ­Զա­քա­րեան։
— Մկր­տիչ Ե­րի­ցեան։
— ­Գա­րե­գին ­Պօ­ղո­սեան։
— Աբ­րա­համ ­Մա­նու­կեան։
— ­Մի­նաս ­Քէ­շի­շեան (յայտ­նի է նաեւ ­Սա­րը ­Խա­չիկ, Մ­շակ ­Մի­նաս ա­նուն­նե­րով)։
— Սմ­բատ ­Գը­լը­ճեան։
— Հ­րանտ Ե­կա­ւեան։
— ­Պօ­ղոս ­Պօ­ղոս­եան:

Բա­ցի կա­խա­ղան հա­նո­ւած այս քսան մար­տի­րոս­նե­րէն, «­Ռազ­մա­կան Ա­տեան»ը հե­ռա­կայ կար­գով մա­հո­ւան դա­տա­պար­տեց նաեւ հնչա­կեան ղե­կա­վար գոր­ծիչ­նե­րէն ­Սա­պահ-­Գիւ­լեա­նին, ­Վա­րազ­դա­տին եւ Հ­րանտ Ա­ղա­ջա­նեա­նին: Իսկ տա­սը օր անց, նոյն ա­տեա­նը` նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Նա­ֆըզ պէ­յի, մա­հո­ւան վճիռ կա­յա­ցուց Հն­չա­կեան կու­սակ­ցու­թեան հետ կապ չու­նե­ցող ­Պօ­ղոս-­Նու­պար փա­շա­յի նկատ­մամբ եւս` ան­կախ ­Հա­յաս­տան ստեղ­ծե­լու նպա­տա­կով օ­տար տէ­րու­թիւն­նե­րու հետ գոր­ծակ­ցե­լու մե­ղադ­րան­քով:
Ա­հա՛ այս­պի­սի վախ­ճան ու­նե­ցան Ք­սան ­Կա­խա­ղան­նե­րու հայ մար­տի­րոս­նե­րը, ո­րոնք մա­հա­պա­տի­ժի գոր­ծադ­րու­թեան ներ­կայ հայ քա­հա­նա­յին վկա­յու­թեամբ՝ ի­րենք զի­րենք պա­հե­ցին ա­րիա­բար.
«Ոչ մէկ տրտունջ կամ դժգո­հու­թիւն կը լսո­ւէր ա­նոնց բեր­նէն, ո­րով­հե­տեւ հա­մո­զո­ւած զի­նո­ւո­րագ­րեալ­ներ էին ա­զա­տու­թեան բա­նա­կին»: Իսկ ա­կա­նա­տե­սի մը վկա­յու­թեամբ՝ նախ­քան դա­տավճ­ռի ի­րա­կա­նա­ցու­մը, բո­լո­րը միա­բե­րան եր­կու ան­գամ կրկնե­ցին. «­Կեց­ցէ՛ ­Հա­յաս­տան»։
Թր­քա­կան պե­տու­թիւ­նը սպան­նեց հայ յե­ղա­փո­խա­կան­նե­րուն մար­մի­նը, ինչ­պէս որ յա­ջո­ղե­ցաւ ծան­րա­գոյն հա­րո­ւա­ծի տակ առ­նել ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դը, բռնագ­րա­ւել մեր հայ­րե­նի­քին մեծ մա­սը։
­Բայց հա­յաս­պա­նը չյա­ջո­ղե­ցաւ զգետ­նել ­Հա­յու յե­ղա­փո­խա­կան կամքն ու կո­րո­վը, ո­րով­հե­տեւ կա­խա­ղան­ներ ար­հա­մար­հող Ազ­գին ոչ մէկ ուժ կրնայ վերջ­նա­կա­նա­պէս ճզմել։