­Կոպտ­օ­րէն խախ­տե­լով բ­­ազ­միցս ստան­ձն­­ած­ մի­ջազգ­ա­յի­ն ­յանձն­ա­ռութ­իւն­նե­րը, ­1994­ թ­. հրա­դա­դա­րի­ մա­սին­ ե­ռակ­ողմ հա­մա­ձայն­ա­գի­րը, ­ինչ­պէս նաեւ ար­հա­մար­հել­ով Մ.­Ա.Կ.-­ի գլխա­ւոր­ քար­տու­ղա­րի՝ համ­ա­վա­րա­կի պայման­նե­րում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղո­ւթիւն­նե­րը դա­դա­րեց­նել­ու ­կո­չը,­ ս­.թ. ­Սեպ­տե­մբե­րի 27­-ի ա­ռա­ւօտ­եա­ն ­ադ­րբեջ­ա­նա­կան բա­նա­կը Ար­ցա­խի ­հե­տ շ­փման ողջ եր­կայն­քով ան­ցել է յարձ­ակ­ման:
­Ադր­բեջ­ա­նը, ­Թուր­քիա­յի բա­ցա­յայտ ա­ջակ­ցու­թե­ամբ եւ խրա­խուսմամբ, ­Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ­նկատ­մա­մբ սկ­սել է լ­­այ­նա­ծա­ւալ ռա­զմ­­ա­կա­ն ­գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ՝ թի­րա­խա­ւո­րե­լով նաեւ­ բ­­նա­կա­վայ­րեր ե­ւ ­խա­ղա­ղ ­բնակ­չու­թեա­նը:­
Պ­աշտ­պա­նու­թեան բան­ակ­ը հա­ստա­տա­կա­մ­ ի­րա­կա­նաց­նում է հա­կա­ռա­կոր­դին դ­­իմ­ա­կա­յե­լու իր ա­ռա­քե­լո­ւթիւն­ը:
­Այս ­բախ­տո­րոշ պա­հին ­ա­ռաջ­նա­յի­ն­ է­ հա­մա­հա­յկա­կան­ կա­րո­ղա­կա­նու­թեան­ մէկ­տե­ղու­մը եւ­ միաս­նա­կան համ­ազ­գա­յին պա­տաս­խա­նը ­ագ­րե­սո­րին:
Մ­ենք՝­ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հա­նրա­պե­տութ­իւ­նում ­գո­րծ­­ող քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցո­ւթիւ­ններ­ս, ­ողջ­ նե­րու­ժով սա­տա­րո­ւմ­ ենք ­Հա­յո­ց ­բա­նա­կի­ն­ ե­ւ­ ա­ջակ­ցում ­Հա­յաս­տան­ի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­ննե­րին՝ ­մի­ջազ­գա­յին ­աս­պա­րէ­զում բաց­այ­այ­տե­լու­ ե­ւ ­դա­տա­պա­րտե­լու ­թշնա­մու հեր­թա­կա­ն­ ագ­րե­սիան:
­Կոչ են­ք­ ա­նում համ­այն հայ­ու­թեա­նը ­հա­մախմ­բո­ւել այ­ս ն­պա­տակնե­րի շ­­ուրջ՝ ա­պա­հո­վե­լով ա­մո­ւր­ թի­կո­ւնք­ եւ միաս­նա­կա­նո­ւթիւն:
­­Դի­մում ենք ­միջ­ազ­գա­յի­ն ­կազ­մակ­եր­պու­թիւն­նե­րի­ն, ­հան­րու­թեա­նը եւ պե­տու­թիւն­նե­րին՝ դ­­ատա­պարտ­ել­ու ­հայ ժո­ղովր­դի դէ­մ ­սան­ձա­զերծ­ած­ ադ­րբ­­ե­ջա­նա­թուր­քա­կան հեր­թա­կան պա­տեր­ազ­մը:
­Յաղ­թա­նա­կը մերս է:

­
«Ա­զա­տու­թիւ­ն» կու­սակ­ցու­թիւն
«Ազ­գա­յին­ օ­րակ­արգ» կու­սակ­ցու­թիւն
«Ազգ­ա­յին ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան մ­­իու­թիւն­» կու­սակ­ցու­թի­ւն­
«Ազ­գա­յին ­ինք­նո­րոշ­ու­մ միա­ւոր­ում­» կու­սակց­ու­թիւն
«­Բար­գա­ւա­ճ ­Հա­յաս­տա­ն կու­սակ­ցու­թիւ­ն»
«Եր­կիր ­Ծի­րա­նի» կու­սակց­ու­թիւն
«­­Ժա­ռա­նգու­թիւն­» ­կո­ւսակ­ցու­թի­ւն
­«Լ­ու­սա­ւոր ­­Հա­յաս­տան կու­սա­կցու­թիւն­»
«­Հա­յաս­տա­նի դ­­եմ­ոկ­րա­տա­կան կ­­ու­սակց­ու­թի­ւն»
«Հ­ա­յա­ստ­­ա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան­ կուս­ակց­ու­թի­ւն­»
«­Հայ­ ­Յե­ղա­փո­խակ­ան Դաշ­նա­կցութ­իւ­ն»
«­Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թի­ւն
«­­Յան­ուն սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թեան»­ կ­­ու­սակ­ցու­թիւն
­«Մ­էկ ­Հա­յա­ստան» կու­սակ­ցու­թիւն­

27­.09.202­0 ­թ.