100 պնակ ճաշ ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան փոք­րիկ պատս­պա­րեալ­նե­րուն

100 պնակ ճաշ ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան փոք­րիկ պատս­պա­րեալ­նե­րուն

0
3188

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 20 Մա­յիս 2018ին, Բի­րէա­յի Խա­ծի­քի­րիա­քիօ ման­կանց հո­գա­տա­րու­թեան հաս­տա­տու­թեան պատս­պա­րեալ­նե­րուն հա­մար, կէ­սօ­րո­ւան ճա­շը ա­պա­հո­վեց՝ շնոր­հիւ Daily Fresh ճա­շի մա­տա­կա­րար­մամբ զբա­ղող յու­նա­կան ըն­կե­րու­թեան մա­տու­ցած նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան:
Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը փա­փա­քե­ցաւ այս ձե­ւով իր ե­րախ­տա­պար­տու­թիւ­նը յայտ­նել Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան, որ ա­մէն ա­մառ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կը հիւ­րըն­կա­լէ Ար­ցա­խէն Յու­նաս­տան այ­ցե­լող պա­տա­նի­նե­րը:
Վար­չու­թիւ­նը շնոր­հա­կա­լա­կան նա­մակ մը փո­խան­ցեց Daily Fresh ըն­կե­րու­թեան, գնա­հա­տե­լով սոյն նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը եւ յոյս յայտ­նե­լով, թէ այս բա­րե­սի­րա­կան քայ­լը օ­րի­նակ կը դառ­նայ բո­լո­րին ու կ’ամ­րապն­դէ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը նոյ­նան­ման նպա­տակ­ներ ու ծրա­գիր­ներ ու­նե­ցող ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ:

Հ. Կ. Խաչի Շրջանային Վարչութիւն