­Դաշ­նակ­ցա­կան ­Թեհ­լի­րեան­նե­րը
պատ­ժե­ցին հա­յու­թեան ա­նու­նով, կը
պատ­կա­նին հա­յու­թեան բո­լոր սե­րունդ­նե­րուն

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

«­Դաշ­նակ­ցու­թիւն ժո­ղով ա­րեց, ­Շուն ­Թա­լէա­թին մահ ո­րո­շեց,
­Թեհ­լի­րեա­նին բախ­տը բա­ցո­ւեց ­Գի­նի լի՛ց, ըն­կե՛ր ջան…»

Երբ ոե­ւէ հայ մտա­բե­րէ կամ ար­տա­սա­նէ ­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան ա­նու­նը, ա­նոր միտ­քի հո­րի­զո­նին վրայ կը ծա­գի ­Թա­լէաթ ­Փա­շա ա­նու­նը, ո­րով­հե­տեւ ­Թեհ­լի­րեա­նի ա­նու­նը կա­պո­ւած է ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան գլխա­ւոր հե­ղի­նակ­նե­րէն մէ­կուն ա­հա­բե­կու­մին:
­Թա­լէա­թի մա­հա­պա­տի­ժի հե­ղի­նա­կին նո­ւի­րո­ւած «­Գի­նի լի՛ց» եր­գը, որ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր կը հնչէ ի­րե­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րու շուր­թե­րէն, խոր­քին մէջ սեղմ պատ­մու­թիւնն է ո­ճի­րին ու պա­տի­ժին: Իսկ պատ­մու­թիւ­նը ծա­նօթ է. Ս. ­Թեհ­լի­րեան ե­ղաւ ա­ռա­ջին բա­զու­կը, որ գոր­ծադ­րու­թեան դրաւ հա­յու­թեան ծա­ռայ եւ ա­ռաջ­նորդ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­ժիչ ո­րո­շում­նե­րէն մէ­կը, ­Պեր­լի­նի մէջ օր ցե­րե­կով գե­տին փռե­լով Իթ­թի­հա­տի ոճ­րա­գործ­նե­րու խմբա­կին պա­րագ­լու­խը, 15 ­Մարտ 1921-ին:
­Թեհ­լի­րեան եւ ա­նոր սե­րուն­դը ա­հա­բե­կիչ­ներ էին, ո՛չ այն ի­մաս­տով, որ տա­րա­ծո­ւած է աշ­խար­հով մէկ, երբ ա­հա­ւոր ո­ճիր­ներ կը գոր­ծո­ւին ան­մեղ­նե­րու դէմ եւ ի­րա­գոր­ծող­նե­րուն կը տրո­ւի «ա­հա­բե­կիչ» ո­րա­կու­մը:
­Հայ ա­հա­բե­կի­չը ա­մէն բա­նէ ա­ռաջ եւ ա­մէն բա­նէ վերջ, Ար­դա­րու­թեան պա­հան­ջա­տէր եւ եւ զի­նո­ւոր, ­Թեհ­լի­րեա­նի բա­ռե­րով՝ մարդ կը սպան­նէ, սա­կայն ոճ­րա­գործ մար­դաս­պան չէ: Այս սե­րուն­դին ա­րարք­նե­րուն տրուած՝ «­Նե­մե­սիս» ա­նու­նը պա­տա­հա­կան չէր:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ «ՆԵՄԵՍԻՍ»Ը

­Խոր­քին մէջ, ­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան մէկն էր այն փոք­րա­թիւ ընտ­րեալ­նե­րէն, ո­րոնք ա­ռա­քե­լու­թիւնն ու պա­տի­ւը ու­նե­ցան պատ­ժե­լու ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­ղի­նակ­նե­րը:
­Դաշ­նակ­ցու­թիւնն ու ա­նոր դրօ­շին տակ խմբո­ւած ընտ­րեալ­նե­րը գոր­ծի ան­ցան՝ պատ­մու­թե­նէն ե­կող սխրա­լի պատ­գամ­ներ կրկնե­լու եւ բա­րե­փո­խե­լու յանձ­նա­ռու­թեամբ:
­թէ Ա­ւա­րայր գա­ցող­նե­րը ­Յազ­կեր­տին ը­սած էին՝ «­Քու սուրդ, մեր պա­րա­նո­ցը», հայ ար­դա­րա­հա­տոյց­ներ մարմ­նա­ւո­րե­ցին «­Մեր սու­րը եւ պե­տա­կան ոճ­րա­գործ­նե­րուն պա­րա­նո­ցը» սկզբուն­քը: Ա­նոնք հա­մո­զուած էին, որ «­Հա­յը կոր­չե­լու ազգ չէ ի սպառ»: Ա­նոնց մէջ կ­‘ե­ռար Մս­րայ ­Մե­լի­քի հա­րո­ւած­նե­րը ստա­ցած ­Սա­սուն­ցի ­Դա­ւի­թի՝ «դեռ կեն­դա­նի եմ» բա­ցա­գան­չու­թիւնն ու ­Սուր ­Կէ­ծա­կին Ար­դա­րու­թեան լծե­լու կամ­քը: Ա­նոնք ներշն­չո­ւած էին ան­մահ Ա­բո­վեա­նի այն հպար­տան­քով, որ ար­տա­յայ­տուած էր «­Վէրք ­Հա­յաս­տա­նի»ի յա­ռա­ջա­բա­նին մէջ, «Այդ ո­րո՞ւ վրայ սուր կը բարձ­րաց­նէք, հա­յոց մեծ ազ­գը չէ՞ք ճանչ­նար» բա­ցա­գան­չու­թեամբ…
­Հայ­կա­կան ու մի­ջազ­գա­յին աշ­խարհ­նե­րը, 1915-ի Ապ­րի­լէն սկսեալ ու յա­ջորդ տա­րի­նե­րուն, օ­րը օ­րին հե­տե­ւած էին իթ­թի­հա­տա­կան ոճ­րա­գործ­նե­րու ծրագ­րած ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՃԻՐՆԵՐՈՒՆ ի­րա­կանց­ման: ­Տո­ւած էինք ա­ւե­լի քան մէկ ու կէս մի­լիոն զոհ (այս թի­ւը եր­բեք ալ չի կրնար նսե­մաց­նել ­Սուլ­թան ­Հա­մի­տի օ­րե­րէն սկսեալ ու քե­մա­լա­կան ­Թուր­քիոյ մէջ շա­րու­նա­կո­ւած ջար­դե­րուն եւ հա­լա­ծանք­նե­րուն զո­հե­րուն թի­ւը. ան­շուշտ կրնանք եր­թալ ­Հա­մի­տէն ալ ա­ռաջ), կորսն­ցու­ցած՝ մեր պատ­մա­կան հայ­րե­նի­քին մե­ծա­գոյն բա­ժի­նը՝ Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տանն ու ­Կի­լի­կիան, իսկ փրկո­ւող­նե­րը ցրիւ ե­կած էին աշ­խար­հով մէկ, հե­տե­ւանք­նե­րը ի զօ­րու են մին­չեւ այ­սօր:
Աշ­խար­հին հա­մար այդ օ­րե­րուն իսկ յստակ էր, թէ ինչ­պի­սի՜ տա­րո­ղու­թեամբ ո­ճիր մը տե­ղի կ­‘ու­նե­նար, կազ­մա­կեր­պո­ւած՝ պե­տու­թեան մը կող­մէ, գոր­ծադ­րո­ւած՝ պե­տա­կան մար­դոց եւ պե­տու­թեան հո­վա­նին վա­յե­լող հա­մա­կար­գե­րու ձեռ­քե­րով, մաս­նակ­ցու­թեամբ ժո­ղո­վուր­դին:
­Պա­տե­րազմ էր, բա­ւա­րար պատ­րո­ւակ՝ որ աշ­խար­հը չկա­րե­նար մի­ջամ­տել ու կա­սեց­նել սպան­դը (ե­րէկ, աշ­խար­հը նոյն լռու­թիւ­նը պա­հեց 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին, երբ աշ­խար­հա­մարտ չկար…):
Երբ Ա. Աշ­խար­հա­մար­տը վերջ գտաւ ու հա­շո­ւե­փա­կի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ըն­թացք ա­ռին, սուլ­թա­նա­կան ­Թուր­քիան շա­րու­նա­կող՝ Իթ­թի­հա­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հա­շո­ւե­տուու­թեան կան­չո­ւե­ցաւ: Ո­ճի­րին ծալ­քե­րը բաց էին. ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը դա­տա­րան կան­չո­ւե­ցան եւ ա­նոնց դէմ մա­հավճիռ ար­ձա­կո­ւե­ցաւ: Ե­թէ ա­ռա­ջին մա­հա­պա­տիժ­նե­րը ար­ձա­կո­ւած էին շատ ա­ւե­լի կա­նուխ, պա­տե­րազ­մի սկզբնա­կան շրջա­նին, ­Դաշ­նա­կից­նե­րուն կազ­մած ա­տեա­նին ո­րո­շու­մով, պա­տե­րազ­մէն ետք, 1919-ին եւ 1920-ին, մա­հա­պա­տիժ ար­ձա­կող­ներն էին թրքա­կան զի­նո­ւո­րա­կան ա­տեան մը, ա­պա նաեւ Իթ­թի­հա­տի կա­ռա­վա­րու­թեան յա­ջորդ թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը: Այդ օ­րե­րուն նոր հրա­պա­րակ ե­կած ­Մուս­թա­ֆա ­Քե­մալն ալ ինք­զինք դա­սեց դա­տա­պար­տող­նե­րուն ցան­կին, թէեւ չբա­րե­փո­խեց ոճ­րա­յին­վար­քա­գի­ղը: Այս բո­լո­րը փաս­տագ­րո­ւած են պատ­մու­թեան ան­յեղ­լի տո­մար­նե­րուն մէջ:
­Մա­հա­պա­տիժ ար­ձա­կե­լը՝ ա­ղէկ, բայց պէտք էր նաեւ զայն գոր­ծադրել: Ոճ­րա­գործ­նե­րը մնա­ցին ան­պա­տիժ՝ մէ­կէ ա­ւե­լի պատ­ճառ­նե­րով:
­Նախ, ա­նոնք յա­ջո­ղած էին կծի­կը դնել եւ ա­պաս­տա­նիլ այլ եր­կիր­ներ՝ Եւ­րո­պա, ­Ռու­սիա եւ ­Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիա: ­Թուր­քիոյ դէմ պա­տե­րազ­մող դաշ­նա­կից­նե­րը գործ­նա­պէս մա­տը մա­տին չզար­կին, ո­րով­հե­տեւ տա­րո­ւած էին Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մնա­ցոր­դը բաժ­նեկ­ցե­լու, միա­ժա­մա­նակ՝ ­Թուր­քիոյ նոր իշ­խա­նու­թիւ­նը սի­րա­շա­հե­լու մրցակ­ցու­թիւն­նե­րով: Ու­րեմն, մա­հա­պա­տիժ­նե­րը մնա­ցին դա­րակ­նե­րու մէջ, ի­րո­ղա­պէս մատ­նո­ւե­ցան մո­ռա­ցու­թեան:
­Հա­յու­թեան դի­մաց կը մնար եր­կընտ­րանք մը. մատ­նո­ւիլ ձեռ­նա­ծա­լու­թեան եւ ան­յու­սու­թեան, կամ ալ «սե­փա­կան ե­ղուն­գով քե­րել գլու­խը»: Եւ ա­հա, ինչ­պէս որ «­Մեծ ­Մար­դաս­պան»ին դէմ տաս­նա­մեակ­ներ ա­ռաջ «ա­ռիւ­ծի նման ոտ­քի կանգ­նած էին ճան ֆե­տա­յի­ներ»ը, ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան ա­ռա­ջա­տար դրօ­շա­կիր ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան, նոյն­պէս ալ հա­յու­թիւ­նը ո­րո­շեց իր ձեռ­քով հե­տապն­դել իր ար­դար դա­տը, պա­տի­ժի են­թար­կել ­Ցե­ղաս­պան ­Վոհ­մա­կը, նոյ­նինքն ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ո­րո­շու­մով:
Հ.Յ.Դ. գե­րա­գոյն ժո­ղո­վը, 1919-ին, ո­րո­շեց գոր­ծի անց­նիլ եւ հա­յու ձեռ­քով պատ­ժել ոճ­րա­գործ­նե­րը: ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը մա­հա­պա­տիժ սահ­մա­նեց իթ­թի­հա­տա­կան խուն­թա­յին դէմ: Ծ­նունդ ա­ռաւ «­Նե­մե­սիս» գոր­ծո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն կազ­մա­կե­պումն ու ի­րա­կա­նա­ցու­մը վստա­հո­ւե­ցաւ խումբ մը ֆե­տա­յի­նե­րու եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու, մտա­ւո­րա­կան­նե­րու:
Այդ օ­րե­րու պայ­ման­նե­րը բնա­կա­նա­բար տար­բեր էին մեր այ­սօ­րո­ւան պայ­ման­նե­րէն: Ե­թէ ­Թուր­քիա­յէն փա­խուստ տո­ւած ու հոս-հոն ա­պաս­տա­նած ոճ­րա­գործ­նե­րուն հետ­քը պէտք էր գտնել, ա­տի­կա կը կա­րօ­տէր ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լիօ­րէն դժո­ւար աշ­խա­տան­քի, բա­ցար­ձակ գաղ­նա­պա­հու­թեան, որ­պէս­զի որ­սը չարթն­նայ եւ չխու­սա­փի վճի­ռէն, նաեւ՝ ի մտի ու­նե­նալ, թէ ո՛չ մէկ եր­կիր պի­տի ու­զէր, որ իր հո­ղին վրայ կա­տա­րո­ւէր նման պատ­ժիչ գոր­ծո­ղու­թիւն մը…:
«­Նե­մե­սիս»ի կազ­մա­կերպ­ման պար­տա­կա­նու­թիւ­նը ին­կաւ բուռ մը քա­ջե­րու ու­սե­րուն: Ա­նոնք կը կո­չո­ւէին Ար­մէն ­Գա­րօ, ­Շա­հան ­Նա­թա­լի, Գ­րի­գոր ­Մեր­ճա­նոֆ, ­Լի­պա­րիտ ­Նա­զա­րեան, Հ­րաչ ­Փա­փա­զեան, ­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան, Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեան, Ա­րամ Եր­կա­նեան, ­Մի­սակ ­Թոր­լա­քեան, Ս­տե­փան ­Ծա­ղի­կեան եւ ու­րիշ­ներ: Աշ­խա­տան­քը ու­նէր հե­տա­խու­զա­կան՝ հետք գտնե­լու եւ պրպտու­մի-հե­տապն­դու­մի բա­ժին մը, ո­րուն պի­տի հե­տե­ւէր մա­հա­պա­տի­ժին գոր­ծադ­րու­թիւ­նը: ­Մա­հա­պարտ­ներն էին ­Թա­լէաթ, Էն­վէր, ­Սա­յիտ ­Հա­լիմ, ­Ճե­մալ, ­Նա­զըմ, ­Պե­հաէտ­տին ­Շա­քիր եւ վոհ­մա­կին միւս ան­դամ­նե­րը:
­Մա­հա­պա­տիժ­նե­րուն գոր­ծադ­րու­թիւ­նը սկսաւ պա­րագ­լուխ ­Թա­լէա­թի «գլու­խը ու­տե­լով»: Եր­կա­րա­տեւ պրպտում­նե­րէ ետք, ­Թա­լէա­թի հետ­քը գտնո­ւե­ցաւ ­Պեր­լի­նի մէջ, Ս. ­Թեհ­լի­րեա­նի ցուց­մունք տրո­ւե­ցաւ եր­թալ ­Գեր­մա­նիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը եւ կա­տա­րել ստու­գում, ի­րա­կա­նաց­նել մա­հա­պա­տի­ժը: Ան ­Պեր­լին հա­սաւ ­Դեկ­տեմ­բեր 1920-ին եւ մօ­տա­ւո­րա­պէս 3 ա­միս­նե­րու հե­տապն­դու­մէ եւ նա­խա­պատ­րա­սու­թե­նէ ետք, զգետ­նեց ­Թա­լէա­թը: ­Միւս ոճ­րա­գործ­նե­րուն մա­հա­պա­տիժ­նե­րը, ար­ձա­կուած՝ նմա­նա­պէս ­Դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ, ի­րա­կա­նա­ցան յա­ջոր­դա­բար, այլ ոս­տան­նե­րու մէջ:
Այ­սօր ալ հո­գի­ներ խռո­վող ու կամք խրա­խու­սող է­ջեր են ­Թե­լի­րեա­նի եւ միւս ար­դա­րա­հա­տոյց­նե­րուն՝ ­Շի­րա­կեա­նի եւ ­Թոր­լա­քեա­նի յու­շե­րը, ո­րոնք ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցան տաս­նա­մեակ­ներ ետք, ցո­լաց­նե­լու հա­մար ի­րենց հա­մես­տու­թիւնն ու ազ­գին զի­նո­ւո­րը ըլ­լա­լու գի­տակ­ցու­թիւ­նը:
Ե­թէ պահ մը ա­ռանձ­նաց­նենք ­Թա­լէա­թը մէկ փափ­մուշ­տով զգետ­նած՝ ­Թեհ­լի­րեա­նի պատ­մա­ծը, կը զգանք, որ ան իր ատր­ճա­նա­կը կրա­կած է ­Թա­թուլ ­Վա­նան­դե­ցիին ինք­նավստա­հու­թեամբ. «Ե­թէ հա­րո­ւա­ծը իմս է, չ’ապ­րիր…»

«ԿՏԱԿ»ԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՈՎ

­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեա­նի ա­րար­քը կրնայ դա­սո­ւիլ անձ­նա­կան վրի­ժա­ռու­թեան ցան­կին, սա­կայն միայն այդ չէր: Ան ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զոհ տո­ւած էր իր ըն­տա­նի­քին գրե­թէ բո­լոր ան­դամ­նե­րը, ու­րեմն, կրնար կրնայ դի­տո­ւիլ իբ­րեւ ա­նոնց վրէ­ժը առ­նո­ղը: ­Սա­կայն այդ­պէս չէ: Ան, նա­հա­տա­կո­ւած ­Թեհ­լի­րեան ըն­տա­նի­քի մէկ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ըլ­լա­լով հան­դերձ, պատ­ժող ձեռքն էր ­Հայ ժո­ղո­վուր­դին, ո­րուն դա­տին պաշտ­պա­նու­թեան դրօ­շը պար­զած էր ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը՝ բո­լոր ար­դա­րա­տենչ ֆե­տա­յի­ներն ու ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րը իր շուրջ հա­մախմ­բե­լով ա­ւե­լի քան ե­րեք տաս­նա­մեակ ա­ռաջ:
Ա­ւե­լի՛ն, ա­նոր հրա­հան­գո­ւած էր փա­խուստ չտալ մա­հա­պա­տի­ժը գոր­ծադ­րե­լէ ետք, այլ դառ­նալ այն խորհր­դա­նի­շը, որ դա­տո­ւե­լով՝ դա­տա­րան պի­տի տա­նէր ոճ­րա­գործ պե­տու­թիւնն ու ա­նոր ղե­կա­վար­նե­րը: Այդ­պէս ալ ե­ղաւ: Ս. ­Թեհ­լի­րեա­նի դա­տա­վա­րու­թիւ­նը օ­րին ստեղ­ծեց մի­ջազ­գա­յին այն ար­ձա­գան­գը, որ կը սպա­սո­ւէր մա­հա­պա­տի­ժը ար­ձա­կո­ղին կող­մէ…: Ար­դիւն­քը ե­ղաւ կրկնա­կիօ­րէն դրա­կան. ­Թուր­քիոյ դաշ­նա­կից ­Գեր­մա­նիոյ դա­տա­կան ա­տեա­նը ան­պարտ հռչա­կեց ­Թեհ­լի­րեա­նը, ա­նոր ձեռ­քը նկա­տե­լով Ար­դա­րու­թեան գոր­ծիք մը: ­Խոր­քին մէջ, ­Թեհ­լի­րեա­նի ա­րար­քը, դա­տա­վա­րու­թիւնն ու ան­պարտ ար­ձա­կու­մը վի­պա­կան շատ բան ու­նին, թէեւ լիո­վին ի­րա­կա­նու­թիւն է: Եւ պա­տա­հա­կան չէ, որ ռահ­վի­րա­յի ա­նոր դե­րը ներշնչ­ման աղ­բիւր ե­ղաւ գրող­նե­րու եւ ժա­պա­ւէ­նի ար­տադ­րիչ­նե­րու, նաեւ, տաս­նա­մեակ­ներ ետք՝ հայ­կա­կան «­Նե­մե­սիս»ը վերս­տին արթնցնող­նե­րուն, նոյ­նինքն Ար­ցա­խեան ­Պայ­քա­րին ու թուրք-ա­զե­րի­նե­րուն դէմ ար­դար յաղ­թա­նակ­նե­րը կեր­տող­նե­րուն…
Ս. ­Թեհ­լի­րեա­նի եւ վի­ճա­կա­կից­նե­րու ա­րարք­նե­րը՝ հայ­կա­կան «­Նե­մե­սիս»ը բազ­մա­թիւ անջն­ջե­լի ու ան­ժա­ման­ցե­լի պատ­գամ­ներ թո­ղուց յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րուն, ո­րոնք ո՛չ միայն երգ հիւ­սե­ցին ա­նոնց մա­սին, այլ սոր­վե­ցան, որ հա­յը ու­նի իր ար­դար ի­րա­ւունք­նե­րը հե­տապն­դե­լու ի­րա­ւունքն ու կա­րո­ղու­թիւ­նը, իր ­Դա­տին տի­րու­թիւն ը­նող կու­սակ­ցու­թիւն մը եւ ա­նոր նո­ւի­րեալ զի­նո­ւոր­նե­րը: Այ­սօր տար­բեր չէ:
­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն փրկո­ւած հայ սե­րուն­դը սո­վո­րա­բար կը բնո­րո­շո­ւի իբ­րեւ խլեակ, այ­սինքն՝ վի­զը ծուռ, տկար ու ա­նող­նա­յար էակ:
­Թեհ­լի­րեան­նե­րու ար­դա­րա­հա­տոյց ա­րարք­նե­րը պատ­ճառ դար­ձան, որ ­Հա­յը շտկէ իր կռնա­կը, բարձ­րաց­նէ ճա­կա­տը եւ նախ ինքն ի­րեն հա­մար յայ­տա­րա­րէ, որ ա­հա­ւոր ո­ճիր մը չի կրնար ան­պա­տիժ մնալ, մո­ռա­ցու­թեան դա­րա­կը ձգո­ւիլ: ­Դաշ­նակ­ցու­թեան այդ անն­ման զի­նո­ւոր­նե­րը գի­տակ­ցու­թիւն ու հպար­տու­թիւն վե­րա­կանգ­նե­ցին մաս­նա­ւո­րա­բար սփիւռ­քա­ցած զան­գո­ւա­ծին մէջ, որ անդ­րա­դար­ձաւ, զգաց, թէ ան­տէր ու թողլ­քո­ւած-մոռ­ցո­ւած հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն չէ, այլ ու­նի ա­ռաջ­նոր­դող, տի­րու­թիւն ը­նող սե­րունդ մը, իր պա­հանջ­ներն ու ի­րա­ւուն­քը մարմ­նա­ւո­րող, ա­նոնց ծա­ռա­յու­թեան լծո­ւած կու­սակ­ցու­թիւն մը: Եւ ո՛չ մէկ կաս­կած, որ «­Նե­մե­սիս»ը մէկ լրա­ցու­ցիչն էր ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան օ­րե­րուն կազ­մա­կեր­պո­ւած մեր հե­րո­սա­մար­տե­րուն, մեծ մա­սամբ կազ­մա­կեր­պո­ւած նո՛յն ­Դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ, սրբա­գոր­ծո­ւած՝ բա­զում ֆե­տա­յի­նե­րու ա­րիւ­նով:
«­Նե­մե­սիս»ը, ինչ­պէս նշե­ցինք, ի­րա­կա­նա­ցաւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ո­րո­շու­մով, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ու գոր­ծադ­րո­ւե­ցաւ ա­նոր յան­դուգն ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րուն կող­մէ, սա­կայն ա­նոր ար­դիւն­քը լոկ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան սե­փա­կա­նու­թիւնն ու պար­ծան­քը չէ, այլ, մեր բո­լոր անձ­նուէր հե­րոս­նե­րու սխրանք­նե­րուն պէս՝ ա­նի­կա կը պատ­կա­նին ՈՂՋ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ: Ու պա­տա­հա­կան չէ, որ նոյ­նինքն ­Մարտ 1921-ին, հայ­կա­կան բո­լոր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն մա­մու­լը միա­ձայն գո­հու­նա­կու­թեամբ ող­ջու­նե­ցին ­Թեհ­լի­րեա­նի ի­րա­գոր­ծու­մը, հա­յու­թեան բո­լոր հո­սանք­նե­րը հա­զիւ 25-ա­մեայ ե­րի­տա­սար­դը հա­ւա­սա­րա­պէս նկա­տե­ցին ի­րեն­ցը, իսկ ամ­բողջ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դը զայն ու սերն­դա­կից­նե­րը որ­դեգրեց իբ­րեւ իր հա­րա­զատ զա­ւակ­նե­րը: ­Թեհ­լի­րեան, ­Շի­րա­կեան եւ միւս ար­դա­րա­հա­տոյց­նե­րը կը պատ­կա­նին ամ­բողջ հա­յու­թեան, ներշնչ­ման աղ­բիւր են ու փա­րոս՝ մեր բո­լոր սե­րունդ­նե­րուն, ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի թէ Ս­փիւռ­քի չորս ծա­գե­րուն:

«ՆԵՄԵՍԻՍ»ԷՆ ԱՌԱՋ ԵՒ ԵՏՔ

­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան եւ «­Նե­մե­սիս» ա­ռա­քե­լու­թեան լծո­ւած սե­րուն­դը պա­տա­հա­կա­նօ­րէն հա­մախմ­բո­ւած ան­հատ­ներ չէին, այլ ա­նոնք ու­նէին մար­տա­կան ան­ցեալ:
Ս. ­Թեհ­լի­րեան մաս­նակ­ցած էր հա­յեր ջար­դող թուր­քե­րուն դէմ ֆե­տա­յա­կան կռիւ­նե­րու, մէկ բջիջն էր այդ փա­ղան­գը կազ­մող ֆե­տա­յի­նե­րու բա­նա­կին, ո­րոնց­մէ շա­տեր ա­նո­ւա­նի են, ու­րիշ­ներ կը կանգ­նին «ան­ծա­նօթ զի­նո­ւոր­նե­րու» շար­քին:
ա­ւար­տէն ետք, ան պատ­ժո­ղի իր «կրա­կի մկրտու­թիւ­նը» ստա­ցած էր ­Պոլ­սոյ մէջ, իթ­թի­հա­տա­կան ոճ­րա­գործ­նե­րուն դէմ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ար­ձա­կած մա­հա­պա­տի­ժէն ա­ռաջ, երբ քա­ղա­քին կու­սակ­ցա­կան գե­րա­գոյն մար­մի­նին ո­րո­շու­մով, գնդա­կա­հա­րած էր ՀԱՅ ԴԱՒԱՃԱՆ մը, որ կը կո­չո­ւէր ­Յա­րու­թիւն Մկր­տի­չեան (խա­ֆիէ Ար­թին): ­Սա մէկն էր այն սեւ-հո­գի հա­յե­րէն, ո­րոնք ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած էին թուրք ցե­ղաս­պան­նե­րուն: ­Խա­ֆիէ Ար­թին ­Թա­լէա­թին ներ­կա­յա­ցու­ցած էր ա­նո­ւա­նա­ցան­կը ա­ւե­լի քան 250 հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րու եւ ե­րե­ւե­լի դէմ­քե­րու, ո­րոնք զոհ գա­ցին Ապ­րի­լեան Ե­ղեռ­նին: ­Թեհ­լի­րեա­նի նման, Ա. ­Շի­րա­կեան եւս «­Նե­մե­սիս»էն ա­ռաջ մա­հա­պա­տի­ժի են­թար­կած էր դա­ւա­ճան ու կրօ­նա­փոխ հայ մը՝ ­Վա­հէ Իհ­սան: ­Նոյն մկրտու­թե­նէն ան­ցած էր նաեւ Ա­րամ Եր­կա­նեան:
Այդ ա­րարք­նե­րը ցոյց տո­ւած էին, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը, իբ­րեւ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի կամ­քին հա­րա­զատ ար­տա­յայ­տի­չը, չի կրնար նե­րել հա­յու­թեան դէմ ո­ճիր գոր­ծո­ղին, ո՛չ ալ ազ­գու­րաց հա­յա­նուն դա­ւա­ճան­նե­րուն: Այս կամ­քը մար­մին ստա­ցած էր ­Թուր­քիոյ ու ­Կով­կա­սի մէջ, նա­՛եւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ա­ռաջ, նոյն կամ­քը ի զօ­րու է այ­սօր եւս:
Իսկ ի՞նչ կեանք ու­նե­ցան այդ ար­դա­րա­հա­տոյց­նե­րը՝ սխրանք­նե­րէն ետք:
­Մեր ժո­ղո­վուր­դը պաշ­տա­մուն­քի ա­ռար­կայ դար­ձուց զա­նոնք, իսկ ի­րենք ալ ար­ժա­նի մնա­ցին ի­րենց կո­չու­մին: Իւ­րա­քան­չիւ­րը իր ճակ­տի քրտին­քով կեր­տեց իր սե­փա­կան կեան­քը, շա­րու­նա­կեց կու­սակ­ցու­թեան ու ա­նոր ճամ­բով ծա­ռա­յել հա­յու­թեան ու ­Հա­յաս­տա­նին: ­Նա­խընտ­րե­ցին հե­ռու մնալ լու­սար­ձակ­նե­րէ եւ փա­ռա­բա­նան­քէ, մին­չեւ իսկ խոգ­սա­փե­ցան խօ­սե­լէ-պատ­մե­լէ ի­րենց ա­րարք­նե­րուն մա­սին…: Ո՛չ մէ­կը փորձ ը­րաւ դիրք կամ պա­տո­ւան­դան գրա­ւե­լու, այլ գոր­ծեց հա­մես­տօ­րէն, լու­սար­ձակ­նե­րէ հե­ռու, ինչ­պէս ի­րենց­մէ կը սպա­սէր «­Նե­մե­սիս»ը կազ­մա­կեր­պող կու­սակ­ցու­թիւ­նը: Բ­նա­կա­նա­բար ա­նոնք ու­նե­ցան ի­րենց յար­գան­քի ար­ժա­նի տեղն ու խօս­քը:
Ս. ­Թեհ­լի­րեա­նի կեան­քը ե­ղաւ եր­կար թա­փա­ռում­նե­րու շրջան մը. ա­նոր ու ըն­տա­նի­քին յա­ջոր­դա­կան բնա­կա­վայ­րե­րը ե­ղան ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ, ­Սեր­պիա, ­Մա­րոք (­Քա­զապ­լան­քա), ­Փա­րիզ եւ դար­ձեալ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ (­Սան Ֆ­րան­սիս­քօ):
­Կեան­քը կնքեց 1960-ին, երբ միայն 64 տա­րե­կան էր: ­Թա­ղո­ւած է Ֆ­րեզ­նո­յի մէջ, ուր քա­նի մը տա­րի ետք կանգ­նե­ցաւ իր ա­րար­քը խորհր­դանշող յո­ւա­կո­թող մը, դար­ձաւ նոր ժա­մա­նակ­նե­րու ուխ­տա­վայր: ­Կա­րե­լի է իր մա­սին ար­ձա­նագ­րել բա­ռեր՝ Մկր­տիչ ­Պէ­շիկ­թաշ­լեա­նի «­Քա­ջորդ­ւոյն թա­ղու­մը» քեր­թո­ւա­ծին հե­տե­ւո­ղու­թեամբ. «Ո՜վ ե­րի­տա­սարդ. ազ­գիդ հա­մար պայ­քա­րե­ցար, դուն շա՛տ ապ­րե­ցար»:
­Փաս­տօ­րէն, Ս. ­Թեհ­լի­րեան եւ իր սե­րուն­դը մե­զի հետ են այ­սօր, կը շա­րու­նա­կեն ապ­րիլ ու վե­րապ­րիլ իւ­րա­քան­չիւր սե­րուն­դի սրտին, հո­գիին ու պա­հան­ջա­տի­րա­կան կամ­քին մէջ: Ա­նոնք պի­տի ապ­րին, այն­քան ա­տեն որ կ’ապ­րի ­Հայ ժո­ղո­վուր­դը: Ա. ­Շի­րա­կեա­նի բա­ռե­րով՝ ա­նոնք հա­ւա­տա­րիմ կտա­կա­րար­ներն էին մեր մի­լիո­նա­ւոր նա­հա­տակ­նե­րուն, ի­րենց կար­գին անջն­ջե­լի կտակ­ներ թո­ղած են մե­զի, կտակ­ներ՝ ո­րոնք ե­թէ ե­րէկ հա­ւա­տա­րիմ գոր­ծադ­րող­ներ ու­նե­ցան վե­րա­նո­րո­գո­ւած «­Նե­մե­սիս»ի օ­րե­րուն ու Ար­ցա­խեան ­Պայ­քա­րին, այ­սօր եւս, ա­նոնց կտա­կը նոյն հնչե­ղու­թեամբ կը հաս­նի ազ­գին ու ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան հա­ւա­տա­րիմ բո­լոր հա­յե­րուն, ո­րոնք հող ու զի­նո­ւոր կորսնցու­ցին 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին ու ան­կէ ա­ռաջ: Անջն­ջե­լի է մա­նա­ւանդ ­Ցե­ղաս­պա­նին հետ­նորդ­ներն ու թշնա­միին տուրք տո­ւող­նե­րը հա­շո­ւե­տո­ւու­թեան կան­չե­լու, ար­դար պա­տի­ժի են­թար­կե­լու ա­նոնց կտա­կը:
Ու ե­թէ սկզբնա­պէս նոյ­նինքն թուր­քե­րու կող­մէ մե­ղադ­րո­ւած ու դա­տա­պար­տո­ւած ­Թա­լէաթ­նե­րը օր մըն ալ «յա­րու­թիւն» ա­ռին ի­րենց հա­մա­թու­րա­նա­կա­նու­թեան ժա­ռան­գորդ՝ նոր ոճ­րա­գործ­նե­րու երկ­րին մէջ, հռչա­կո­ւե­ցան «ազ­գա­յին հե­րոս» (նոյ­նը կ­՚ը­նէ մեծ ոճ­րա­գոր­ծին կրտսեր եղ­բայ­րը՝ Ատր­պէյ­ճան՝ հա­յեր մոր­թո­տող ի՛ր ոճ­րա­գործ զա­ւակ­նե­րուն հա­մար), հա­յու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան մաս կը կազ­մէ ո՛չ միայն հա­ւա­տա­րիմ մնալ ար­դար հա­տուց­ման ­Թեհ­լի­րեան­նե­րու կտա­կին, այլ նաեւ հայ­կա­կան «­Նե­մե­սիս»ը ի­րա­կա­նաց­նող­նե­րուն ար­ժա­նի կո­թող­նե­րը կանգ­նեց­նել ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղաք­նե­րու կեդ­րո­նա­կան վայ­րե­րուն մէջ (ցարդ կանգ­նած յու­շար­ձան­նե­րը լու­սանց­քայ­նա­ցո­ւած են), որ­պէս­զի Ե­րե­ւա­նի ­Պան­դէո­նը այ­ցե­լող նոր սե­րունդ­նե­րը նաեւ տես­նեն ու հասկ­նան, թէ ո­րո՞նց մա­սին կ­’եր­գէ այն­քան սի­րո­ւած ու տա­րա­ծո­ւած՝ «­Գի­նի լի՛ց»ը, թէ ի՞նչ պէտք է հասկ­նայ ա­նոր իւ­րա­քան­չիւր տու­նին նա­խա­դա­սու­թիւն­նե­րէն: ­Դաշ­նակ­ցա­կան թէ իւ­րա­քան­չիւր հայ՝ խո­րա­պէս ըմբռնեն, որ ­Թեհ­լի­րեան­նե­րը անջն­ջե­լի եւ ան­ժա­ման­ցե­լի պատ­գամ­ներ ու­նին բո­լո­րիս, իսկ մենք կո­չո­ւած ենք դառ­նա­լու ա­նոնց կտա­կին հա­ւա­տար­մա­տար­նե­րը: