Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­մայր ե­կե­ղեց­ւոյ գա­թա­յի կտրու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի 28 ­Յու­նո­ւար 2018ին Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին մէջ։
Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գը մա­տոյց ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Հ­րայր Աւ. Քհնյ. ­Նի­կո­լեան, իսկ Ս. ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց դպ­րաց ­դա­սը՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ դպրա­պետ Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեա­նի։
Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նոր­դը՝ ­­Գե­ղամ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Խա­չե­րեան կար­դաց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փա­ռի Սր­բա­տառ ­Կոն­դա­կը, ձօ­նո­ւած՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կին, ուր շ­նոր­հա­զարդ ­Հայ­րա­պե­տը կը նո­ւի­րա­գոր­ծէր հայ­րե­նի­քի ան­կախ հան­րա­պե­տու­թեան կեր­տիչ՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի աձ­նու­րաց զա­ւակ­նե­րուն ­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­կան սխրա­գոր­ծու­թիւ­նը։
Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, բո­լոր ներ­կա­նե­րը հրա­ւի­րո­ւե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րահ՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար 2018ի ­Նոր ­Տա­րո­ւան ­Գա­թա­յի կտրու­մին ու ա­նոր հե­տե­ւող ճաշ­կե­րոյ­թին։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր ա­ղօթ­քով ու օրհ­նու­թեամբ կա­տա­րո­ւած ­գա­թա­յի կտրու­մէն եւ ­սե­ղա­նի օրհ­նու­թե­նէն ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վի­ւը բա­րի գալս­տեան իր խօս­քով ող­ջու­նեց՝ ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նը, Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նադ­պիր՝ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նը, Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի՝ ­Լի­զէթ ­Քի­րա­զեա­նը, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ Ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ ­Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեա­նը, Ե­կե­ղեց­ւոյս բա­րե­րար՝ Պրն. Անդ­րա­նիկ Եոլ­ճա­նը, Ատ­տի­կէի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուրդներն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մին­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ՝ Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թեան մաս­նակ­ցող­ներն ու ե­կե­ղեց­ւոյս սար­կա­ւագ­ներն ու դ­պիր-դպ­րու­հի­նե­րը եւ, վեր­ջա­պէս՝ առ հա­սա­րակ բո­լոր ներ­կա­նե­րը։
­Տէր ­Հայ­րը, շա­րու­նա­կե­լով իր խօս­քը, նախ, ներ­կա­նե­րուն նե­րո­ղամը­տու­թիւ­նը խնդրեց ե­կե­ղեց­ւոյս ­Հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պե­տին՝ Ա­զա­րիկ ­Եորղանճեա­նի բա­նա­ւոր բա­ցա­կա­յու­թեան հա­մար, որ հե­տե­ւանք էր բժշկա­կան գոր­ծո­ղու­թեան մը են­թար­կո­ւե­լու ի­րո­ղու­թեան եւ­ ա­պա, շու­տա­փոյթ ա­պա­քի­նում մաղ­թեց ա­նոր, սպա­սե­լով որ ի մօ­տոյ կը վե­րա­դառ­նայ հո­գա­բար­ձա­կան իր աշ­խա­տանք­նե­րուն։
­Տէր ­Հայ­րը, հա­կիրճ կեր­պով անդրա­դառ­նա­լէ ետք ե­կե­ղե­ցի-ծխա­յին ան­դամ­ներ յա­րա­բե­րու­թեանց կա­րե­ւո­րու­թեան, ներ­կա­նե­րը հա­ղորդ պա­հեց հա­մե­մա­տա­բար նո­րա­կազմ ­Հո­գա­բար­ձու­թեան կի­սա­մեայ ար­դիւ­նա­շատ գոր­ծու­նէու­թեան, թուելով՝ ցարդ կա­տա­րուած հե­տե­ւեալ աշ­խա­տանք­նե­րը.- 1) Մ­նա­յուն ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւի ա­պա­հո­վում. 2) ­Կի­րակ­նօ­րեայ Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րու ան­խա­փան մա­տու­ցում. 3) ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նի նշա­նա­կում. 4) Ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նախմ­բու­թիւն եւ ­մա­տա­ղի բաշ­խում. 5) Ե­կե­ղեց­ւոյ մին­չեւ վեր­նա­տուն բար­ձա­ցող ներք­նա­պա­տե­րու նո­րո­գու­թիւն եւ ­ներ­կում. 6) Ա­մա­նո­րեան Ս. ­Պա­տա­րա­գի մա­տու­ցում եւ ­հիւ­րա­սի­րու­թիւն. 7) Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թիւն՝ հինգ խում­բե­րով, եւ 8) ներ­կայ Ա­մա­նո­րեան ­գա­թա­յի կտրու­մը եւ ­ճաշ­կե­րոյ­թը։ Իսկ, կա­տա­րե­լի աշ­խա­տանք­նե­րու մա­սին յայտ­նեց, որ ծրագ­րո­ւած է՝ 1) Ե­կե­ղեց­ւոյ ան­դամ­նե­րուն տու­նե­րը այ­ցե­լել եւ փո­խա­դարձ ծա­նօ­թաց­ման ա­ռըն­թեր կա­տա­րել «Ըն­տա­նե­կան տախ­տակ»նե­րու ար­ձա­նագ­րու­թեան աշ­խա­տան­քը. 2) Ե­կե­ղեց­ւոյս ա­ջա­կող­մեան եւ ձա­խա­կող­մեան ա­ւան­դա­տու­նե­րու նո­րո­գու­թիւն, ինչ­պէս նաեւ այլ ան­յե­տաձ­գե­լի ու անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­ներ, ո­րոնք սա­կայն առ այժմ կը գտնո­ւին սաղմ­նա­յին վի­ճա­կի մէջ։
Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­վի­ւը՝ եզ­րա­փա­կե­լով իր խօս­քը՝ շնոր­հա­կա­լու­թեամբ գնա­հա­տեց ե­կե­ղեց­ւոյս պայ­ծա­ռու­թեան հա­մար ի­րենց ներդ­րու­մը ու­նե­ցող ան­ցեալ ­Հո­գա­բար­ձու­թեանց ու ­Տիկ­նանց կազ­մե­րու ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը, բա­րե­րար­ներն ու նուի­րա­տու­նե­րը եւ վեր­ջա­պէս բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք գէթ ­Կի­րա­կի օ­րե­րու հա­ւա­տա­րիմ ներ­կա­յու­թեամբ ու նաեւ՝ «Այ­րի կնոջ» լու­մա­նե­րով, մաս­նա­կից կ­’ըլ­լան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին։
Ա­մա­նո­րեան ­գա­թա­յի կտրու­մին յա­ջոր­դող ճա­շա­տե­սակ­նե­րու հիւ­րա­սի­րու­թեան, ինչ­պէս նաեւ հո­գա­բար­ձա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու զե­կոյ­ցին առ­թած խան­դա­վա­ռու­թեամբ ե­ղան սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­ներ, ո­րոնք շնոր­հա­կա­լու­թեամբ յայ­տա­րա­րո­ւեցան «Ա­զատ Օր»ի մի­ջո­ցաւ։
­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, սոյն ձեռ­նար­կի փակ­ման իր խօս­քի ա­ռա­ջին իսկ նա­խա­դա­սու­թեամբ ը­սաւ.- «­Սա փակ­ման խօսք չէ՛, այլ ու­րա­խու­թեա՛ն խօսք է։ Եւ ինչ­պէ՜ս չզգալ ու չապ­րի՜լ այդ ու­րա­խու­թեան առ­թած մթնո­լոր­տը, երբ 100ի հաս­նող ներ­կա­նե­րու բազ­մու­թիւ­նը ինք­նին կը դառ­նայ վկա­յու­թիւ­նը ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րաշ­խու­ժաց­ման ու նաեւ՝ ե­րաշ­խի­քը ա­պա­գայ ի­րա­գոր­ծում­նե­րու»։ Սր­բա­զան ­Հայ­րը ա­պա, կոչ ը­րաւ բո­լո­րին ապ­րելու ազ­գա­յին-եկե­ղե­ցա­կան պատ­կա­նե­լիու­թեան խոր գի­տակ­ցու­թեամբ։ Ա­պա, ներ­կա­նե­րու նկա­տա­ռու­թեան յանձ­նեց՝ ա­ւան­դա­բար մե­զի հա­սած հե­տե­ւեալ ե­րեք կէ­տե­րը.- ա) Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րի­չի ան­մար ­Կան­թե­ղը վառ պա­հե­լու «իւ­ղա­գին»ի մեր բա­րի սո­վո­րու­թիւ­նը. բ) Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­Վեր­ջին Ընթ­րի­քին, մաս­նա­կից դառ­նա­լու նուի­րա­բե­րա­կան սո­վո­րու­թի­նը. եւ ­վեր­ջա­պէս՝ գ) ­Յի­սուս ­Մա­նու­կի Ս. Ծնն­դեան Ա­ւե­տա­բեր Հ­րեշ­տա­կին օ­րի­նա­կով՝ «Ա­ւե­տի­սի շրջա­գա­յու­թեան» բա­րի սո­վո­րու­թիւ­նը։
Ա­պա՝ Սր­բա­զան ­Հայ­րը, գնա­հա­տե­լով բո­լոր ներ­կա­նե­րու քա­ջա­լե­րա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը, շնոր­հա­ւո­րեց 2018 թո­ւա­կա­նով բա­ցո­ւած նոր տա­րին եւ ­մաղ­թեց քա­ջա­ռող­ջու­թիւն ու ազ­գա­շէն գոր­ծե­րու յա­ջո­ղու­թիւն եւ, ա­պա, հայ­րա­կան օրհ­նու­թեամբ ար­ձա­կեց ներ­կա­նե­րը, ո­րոնք նմա­նօ­րի­նակ ձեռ­նարկ­նե­րու կրկնու­թեան փա­փա­քով հրա­ժեշտ ա­ռին ու վե­րա­դար­ձան ի­րենց տու­նե­րը։
Հ. Ք. Ն.