­Յու­նիս 28ին կա­յա­ցած մա­մու­լի ա­սու­լի­սին՝ Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Վի­գէն ­Սարգ­սեան յայ­տա­րա­րած է, թէ վեր­ջին տա­սը օ­րե­րուն Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նու­ժը կորսն­ցու­ցած է 8 զին­ծա­ռա­յող:
«­Հաս­տա­տո­ւած տո­ւեալ­նե­րով` 10 օ­րո­ւան ըն­թաց­քին ատրպէյ­ճա­նա­կան կող­մը տո­ւած է 8 զոհ: Չ­հաս­տա­տո­ւած տո­ւեալ­նե­րով` զո­հե­րուն թի­ւը ա­ւե­լին է»,- նշած է նա­խա­րա­րը` պար­զա­բա­նե­լով, որ երկ­րորդ պա­րա­գա­յին խօս­քը յա­ջո­ղու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած պատ­ժիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու մա­սին է, սա­կայն ա­տոնց հե­տե­ւան­քով ե­ղած զո­հե­րու մա­սին յստակ տո­ւեալ­ներ չկան: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Artsakhpress.am։
­Նա­խա­րա­րին խօս­քով` զո­հո­ւած ատր­պէյ­ճան­ցի զին­ծա­ռա­յող­նե­րը չեն յու­ղար­կա­ւո­րո­ւած եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան մա­մու­լին մէջ ա­նոնց մա­սին տո­ւեալ­ներ չկան: