­Հոկ­տեմ­բեր 1ի այս օ­րը, 171 տա­րի ա­ռաջ, իր քիւրտ զի­նա­կից­նե­րուն կող­մէ դա­ւադ­րա­բար լքո­ւած՝ պա­տե­րազ­մի դաշ­տին վրայ պար­տո­ւած ու Օս­ման փա­շա­յի զօր­քին կող­մէ գե­րի բռնո­ւած, ­Խան ­Մահ­մուտ ա­նու­նով ­Վա­նի քիւրտ ապս­տամբ տի­րա­կա­լը աք­սո­րո­ւե­ցաւ ­Սի­լիստ­րէ (այժ­մու ­Րուս­սէ քա­ղա­քը, ­Պուլ­կա­րիա)։
­Պատ­մա­կան են­թա­հո­ղի հա­կիրճ ներ­կա­յաց­ման ար­ժա­նի են այս քիւրտ ցե­ղա­պե­տին աք­սորն ու զայն կան­խած պատ­մա­կան կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, ո­րով­հե­տեւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դի պատ­մու­թեան եւ յատ­կա­պէս 19րդ ­դա­րաս­կիզ­բի հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան զար­թօն­քի խմո­րում­նե­րուն սեր­տօ­րէն ա­ռըն­չո­ւած է 1843ի քիւրտ ցե­ղա­պետ­նե­րու մեծ ապս­տամ­բու­թիւ­նը Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան դէմ։
­Խան ­Մահ­մուտ թէեւ երկ­րորդ դէմքն էր քրտա­կան ապս­տամ­բու­թեան եւ աջ բա­զու­կը կը հան­դի­սա­նար ­Պե­տըր­խան ա­նու­նով քիւրտ ապս­տամ­բա­կան շարժ­ման բուն ղե­կա­վա­րին, այ­սու­հան­դերձ` յատ­կա­պէս ­Խան ­Մահ­մու­տի ան­ձին ու գոր­ծու­նէու­թեան հետ կա­պո­ւե­ցան ­Վա­նի, ­Կար­նոյ եւ ­Սա­սու­նի հա­յու­թեան առն­չու­թիւն­նե­րը քրտա­կան ապս­տամ­բու­թեան հետ։
­Հա­յոց պատ­մու­թեան հա­զա­րա­մեակ­նե­րու հո­լո­վոյ­թին ան­բա­ժա­նե­լի մա­սը կը կազ­մեն մա­րե­րը, ո­րոնք ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու քիւր­տե­րուն նա­խա­հայ­րերն են։ Ազ­գագ­րա­կա­նօ­րէն տա­րա­ծո­ւած ­Փոքր Ա­սիոյ գրե­թէ բո­լոր շրջան­նե­րուն վրայ, քիւր­տե­րը ար­դի դա­րեր մուտք գոր­ծե­ցին ինչ­պէս ցե­ղախմ­բա­յին-ա­ւա­տա­պե­տա­կան ի­րենց կեն­սա­կեր­պը պահ­պա­նած, նոյն­պէս եւ կի­սան­կախ ու ինք­նա­վար ի­րա­ւա­վի­ճա­կով։ Ազ­գա­յին այդ ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը քիւր­տե­րը կը պար­տին ոչ միայն ի­րենց լեռ­նա­յին եւ վաչ­կա­տուն ժո­ղո­վուր­դի հան­գա­ման­քին, այ­լեւ շատ կա­նու­խէն, մի­ջին դա­րե­րու սկզնա­ւո­րու­թե­նէն, քիւրտ ցե­ղա­պետ­նե­րու մեծ մա­սով մահ­մե­տա­կա­նու­թեան յա­րու­մին, ո­րուն շնոր­հիւ քիւր­տե­րը ա­ռանձ­նաշնոր­հում­նե­րու ար­ժա­նա­ցան ինչ­պէս ա­րա­բա­կան եւ ի­րա­նա­կան, նոյն­պէս եւ օս­մա­նեան տի­րա­պե­տու­թեան շրջա­նին։
­Պատ­մա­կան լրա­ցու­ցիչ տե­ղե­կու­թեանց ա­ռու­մով կ’ար­ժէ ընդգ­ծել, որ՝
1) ­Քիւրտ ցե­ղա­պետ­նե­րը դա­րեր շա­րու­նակ օգ­նու­թեան ձեռք եր­կա­րե­ցին ­Փոքր Ա­սիա եւ յատ­կա­պէս հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խարհ աս­պա­տա­կող ու­ժե­րուն` ի­րենց ծա­ռա­յու­թեանց դի­մաց կի­սան­կախ ապ­րե­լու ի­րենց ա­ռանձ­նաշ­նոր­հում­նե­րը ամ­րապն­դե­լով.
2) ­Դուր­սէն ե­կած բո­լոր ու­ժե­րու տի­րա­պե­տու­թեանց շրջա­նին ալ, քիւրտ ցե­ղա­պետ­նե­րը տե­ւա­կան վէ­ճեր եւ ընդ­հա­րում­ներ ու­նե­ցան օ­տար իշ­խա­նա­ւոր­նե­րու հետ` զի­նո­ւոր տա­լու եւ հարկ վճա­րե­լու ի­րենց պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն խու­սա­փե­լու պատ­ճա­ռով։
­Պատ­մա­կան այս են­թա­հո­ղին վրայ իր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւնն ու կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը կը ստա­նայ 19րդ ­դա­րու 40ա­կան­նե­րուն բռնկած քրտա­կան ապս­տամ­բու­թիւ­նը` իբ­րեւ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան դէմ ուղ­ղո­ւած քիւր­տե­րու ա­ռա­ջին ազ­գա­յին ըմ­բոս­տա­ցու­մը։
­Ճիշդ է, ­Պոհ­թա­նի շրջա­նի (­Վա­նի հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան տա­րած­քը) քիւր­տե­րու ­Պե­տըր­խան ցե­ղա­պե­տը ե­ղաւ ապս­տամ­բու­թեան դրօշ պար­զո­ղը եւ ա­նոր միա­ցան տար­բեր շրջան­նե­րու ցե­ղա­պետ­ներ` ընդ­հան­րա­պէս ի­րենց ա­ւա­տա­պե­տա­կան ա­ռանձ­նաշ­նոր­հում­նե­րուն տէր կանգ­նե­լու մղու­մով, բայց շար­ժու­մը փաս­տօ­րէն թափ տո­ւաւ քրտա­կան ազ­գայ­նա­կա­նու­թեան` ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ հրա­պա­րակ նե­տե­լով «Ա­զատ ­Քիւր­տիս­տան»ի գա­ղա­փա­րը։
Աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան եւ ռազ­մա­գի­տա­կան ա­ռու­մով եր­կու մեծ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ` 1828ի ռուս-թրքա­կան պա­տե­րազ­մը եւ ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խաց­ման պայ­քա­րը յաղ­թա­նա­կով պսա­կած 1832ի մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւա­կան ճա­նա­չու­մը ի­րենց ար­ձա­գան­գը գտան նաեւ քիւրտ ցե­ղա­պետ­նե­րու մօտ։ ­Յատ­կա­պէս ­Պե­տըր­խան պա­հը յար­մար նկա­տեց` Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան թու­լաց­ման եւ տկա­րաց­ման ա­պա­ցոյց­նե­րը տես­նե­լով, որ­պէս­զի քրտա­կան կի­սան­կախ շրջան­նե­րը ի մի բե­րէ եւ ամ­բող­ջա­կան ան­կա­խու­թիւն հռչա­կէ ­Քիւր­տիս­տա­նի տա­րած­քին։
Ան­շուշտ այդ­պէս կո­չո­ւած «­Քիւր­տիս­տան» գո­յու­թիւն չու­նէր եւ, ա­ւե­լի՛ն, քրտաբ­նակ ո­րոշ տա­րածք­նե­րու պա­րա­գա­յին յա­րա­բե­րա­բար փոք­րա­մաս­նու­թիւն կը կազ­մէին քիւր­տե­րը։ ­Սուլ­թա­նը լա­ւա­պէս կը գի­տակ­ցէր այդ ի­րո­ղու­թեան եւ դի­մեց ա­սո­րի ու քրիս­տո­նեայ այլ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը (նե­րա­ռեալ հա­յե­րը) ապս­տամբ ­Պե­տըր­խա­նի դէմ գրգռե­լու դա­ւադ­րու­թեան։ ­Պե­տիր­խան շու­տով անդ­րա­դար­ձաւ սուլ­թա­նի սադ­րան­քին եւ ինք նա­խա­ձեռ­նեց ա­սո­րի­նե­րու ա­նո­ղոք ցե­ղաս­պա­նու­թեան, որ պատ­մու­թեան է­ջե­րուն մին­չեւ այ­սօր ա­մօ­թի խա­րա­նի պէս դրոշ­մո­ւած կը մնայ ­Պե­տըր­խա­նի շարժ­ման ճակ­տին։ ­Պե­տըր­խա­նի ձեռ­քե­րուն վրայ մնաց նաեւ նոյն­պէս զան­գո­ւա­ծա­յին ջար­դի են­թար­կո­ւած ե­զի­տի՝ քրիս­տո­նիա քիւր­տե­րու ա­րիւ­նը…
­Բայց յատ­կա­պէս իր աջ բա­զու­կը` ­Խան ­Մահ­մուտ գիտ­ցաւ եւ կրցաւ խու­սա­փիլ այդ փոր­ձու­թե­նէն ու ա­ւե­լի խե­լա­միտ հա­կա­հա­րո­ւած տալ սուլ­թա­նա­կան դա­ւադ­րու­թեան։ ­Խան ­Մահ­մուտ դի­մեց ­Վա­նի եւ ­Սա­սու­նի շրջա­կայ­քը կի­սան­կախ դրու­թեամբ ապ­րող հա­յե­րուն` սուլ­թա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան դէմ զի­նակ­ցու­թիւն ա­ռա­ջար­կե­լով եւ, փո­խա­րէ­նը, ա­պա­գայ «Ան­կախ ­Քիւր­տիս­տան»ի մէջ հա­յե­րուն խոս­տա­նա­լով ոչ միայն պե­տա­կան-զի­նո­ւո­րա­կան բարձր պաշ­տօն­ներ, այ­լեւ` տնտե­սա­կան-ե­լեւմ­տա­կան կեան­քի ամ­բող­ջա­պէս ան­կախ ղե­կա­վա­րու­մը։
­Պե­տըր­խա­նի եւ ­Խան ­Մահ­մու­տի ապս­տամ­բա­կան շար­ժու­մը որ­քան ծա­ւա­լե­ցաւ, այն­քան դժո­ւա­րա­ցաւ հա­յե­րու դրու­թիւ­նը։ ­Հայ­կա­կան նա­հանգ­նե­րու մեր ժո­ղո­վուր­դը հա­մակ­րան­քով մօ­տե­ցաւ եւ ըն­դա­ռա­ջեց ­Խան ­Մահ­մու­տի դի­մում­նե­րուն, նոյ­նիսկ քրտա­կան ապս­տամբ զօր­քին մէջ հրա­մա­նա­տա­րա­կան դիր­քեր գրա­ւե­ցին ­Միր ­Բաշ­կա­լե­ցին, Ս­տե­փան ­Մա­նօղ­լեան (ճանչ­ցո­ւած Աստղ մակ­դի­րով), ­Յով­հան­նէս ­Չալ­քաթ­րեան եւ ու­րիշ­ներ։
­Բայց ­Կոնս­տանդ­նու­պոլ­սոյ մէջ, սուլ­թա­նի ու­ժեղ ճնշում­նե­րուն տակ, ­Մատ­թէոս ­Չու­հա­ճեան ­Պատ­րիար­քը յայտ­նո­ւե­ցաւ ծայր աս­տի­ճան դժո­ւար կա­ցու­թեան մէջ, ո­րով­հե­տեւ հա­յու­թեան ուղ­ղո­ւած օս­մա­նեան զօր­քին զի­նո­ւո­րագ­րո­ւե­լու եւ քիւրտ ապստամբ­նե­րուն դէմ կռո­ւե­լու իր հե­տե­ւո­ղա­կան կոն­դակ­նե­րը գործ­նա­պէս, հա­կա­մարտ զօր­քե­րու մի­ջեւ, ի­րա­րու դէմ հա­նե­ցին հայ ժո­ղո­վուր­դին զա­ւակ­նե­րը։ Քր­տա­կան շար­ժու­մը 1843ին սկսաւ եւ մին­չեւ 1847 յաղ­թա­կան յա­ռաջ­խա­ղացք ար­ձա­նագ­րեց Օս­ման փա­շա­յի ընդ­հա­նուր հրա­մա­նա­տա­րու­թեան յանձ­նո­ւած օս­մա­նեան զօր­քե­րուն դէմ։ ­Բայց քա­ղա­քա­կա­նա­պէս քրտա­կան ապս­տամ­բու­թիւ­նը ար­տա­քին յե­նա­րան չու­նէր, ընդ­հա­կա­ռակն` ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խաց­ման հար­ցով ­Սուլ­թա­նին հա­կադ­րո­ւած ­Մեծն Բ­րի­տա­նիան ա­մէն մի­ջո­ցի դի­մեց, որ­պէս­զի դէ­պի ­Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիա եւ ­Ծայ­րա­գոյն Ա­րե­ւելք ա­ռեւ­տու­րի ճա­նա­պար­հը չիյ­նայ իր հա­կակշ­ռէն դուրս գտնո­ւող ու­ժե­րու ազ­դե­ցու­թեան տակ, իսկ քիւր­տե­րը ան­կան­խա­տե­սե­լի ուժ էին այդ ի­մաս­տով։
­Թէեւ քրտա­կան շարժ­ման ղե­կա­վար­նե­րը դի­մե­ցին ի­րա­նա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան (պատ­մա­կան ճշմար­տու­թեան սի­րոյն կ­’ար­ժէ նշել, որ Ի­րա­նի հետ քրտա­կան այդ մեր­ձեց­ման մէջ կա­րե­ւոր դեր խա­ղաց Ի­րա­նեան ար­քու­նի­քի պա­լա­տա­կան­նե­րէն պարս­կա­հայ ­Մե­լիք­զա­դեան վա­ճա­ռա­կա­նը) եւ յա­ջո­ղու­թիւն գտան, բայց Օս­ման փա­շա նաեւ թրքա­կան հին «զէնք»ին` դա­ւա­ճա­նու­թեան օգ­տա­գործ­ման դի­մեց։ Ան կրցաւ ­Պե­տըր­խա­նի եղ­բօ­րոր­դին կա­շա­ռել եւ ա­նոր օ­ժան­դա­կու­թեամբ, ի վեր­ջոյ, 1847ի ­Սեպ­տեմ­բե­րին պար­տու­թեան մատ­նել քրտա­կան ապս­տամ­բու­թիւ­նը՝ զայն նաեւ թի­կուն­քէն դա­շու­նա­հա­րե­լով։ ­Պե­տըր­խան իր ան­մի­ջա­կան զի­նա­կից­նե­րով Կ­րե­տէ աք­սո­րո­ւե­ցաւ, իսկ ա­նոր աջ բա­զու­կին` ­Խան ­Մահ­մու­տին վի­ճա­կո­ւե­ցաւ ­Պուլ­կա­րիա աք­սո­րը, ուր ան մնաց 1 ­Հոկ­տեմ­բեր 1847էն մին­չեւ 1866ի իր մա­հը։ Քր­տա­կան ա­ռա­ջին այդ ապս­տամ­բու­թիւ­նը` թէ՛ իր շղթա­յա­զերծ­ման ցե­ղախմ­բա­յին-ա­ւա­տա­պե­տա­կան բնոյ­թով, թէ՛ ազ­գա­մի­ջեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման դի­տան­կիւ­նէն, հիմ­նա­կան անդ­րա­դարձ ու­նե­ցաւ հայ-քիւրտ-թուրք առն­չու­թեանց հե­տա­գայ զար­գաց­ման վրայ։
­Պե­տըր­խա­նի եւ ­Խան ­Մահ­մու­տի ղե­կա­վա­րած քրտա­կան ապս­տամ­բու­թե­նէն շատ դա­սեր քա­ղեց յատ­կա­պէս հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մը` 19րդ ­դա­րա­վեր­ջի իր պոռթ­կու­մի շրջա­նին։
­Պատ­մու­թիւ­նը յա­ճա­խա­կի կրկնե­լով՝ քիւր­տե­րը շա­րու­նակ տա­րու­բե­րո­ւե­ցան ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան նկատ­մամբ հա­կա­սա­կան դիր­քո­րո­շում­նե­րու ծայ­րա­յե­ղու­թեանց մի­ջեւ.- Ո­րոշ փու­լե­րու եւ ո­րո­շա­կի ցե­ղա­խումբ­նե­րու կող­մէ ցու­ցա­բե­րո­ւե­ցան հայ ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման նե­ցուկ կանգ­նե­լու ի­րա­տես քայ­լեր, իսկ ընդ­հան­րա­պէս քիւր­տե­րը հա­կա­հայ սպան­դի ա­նարգ գոր­ծիք դար­ձան թուրք սուլ­թա­նա­կան իշ­խա­նու­թեանց ձեռ­քին։