ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ

Լոս Ան­ջե­լե­սում բնա­կո­ւող ա­մե­րի­կա­հայ լրագ­րող եւ ակ­տի­ւիստ Վիկ Գե­րա­միի նկա­րա­հա­նած «­Մայր հայ­րե­նիք» փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլ­մը 2020 թո­ւա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին Ադր­բե­ջա­նի եւ Թուր­քիա­յի կող­մից սան­ձա­զեր­ծո­ւած ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ բռնի էթ­նիկ զտում­նե­րի մա­սին է:
ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ»ը 2022 թո­ւա­կա­նի ա­մե­նաս­պա­սո­ւած վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլմն էր»,- այս­պէս է ար­տա­յայ­տո­ւել HuffPost-ի հիմ­նա­դիր, լրագ­րող Թոմ Սեն­զին։
­Հե­տաքն­նիչ լրագ­րող Վիկ Գե­րա­մին «The Blunt Post»-ի հիմ­նա­դիր, խմբա­գիր-հրա­տա­րա­կիչն է. մրցա­նա­կա­կիր լրագ­րող, սիւ­նա­կա­գիր, մե­դիայ մեկ­նա­բան։ Ինչ­պէս նաեւ՝ KPFK 90.7 FM յա­ճա­խա­կա­նու­թեամբ (Pacifica Network) ազ­գա­յին ռա­դիօ­հա­ղորդ­ման հա­ղոր­դա­վա­րը քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րով, վեր­նագ­րո­ւած՝ THE BLUNT POST with VIC։
­Գե­րա­միի ռա­դիօ­հա­ղոր­դու­մը ընդգրկում է ազ­գա­յին, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին եւ տե­ղա­կան գլխա­ւոր լու­րե­րը, քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն եւ ըն­թա­ցիկ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ՝ վեր­լու­ծու­թիւն­ներ եւ մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ:
Նա նաեւ հար­ցազ­րոյց է վերց­նում Կոնգ­րէ­սի բարձ­րաս­տի­ճան ան­դամ­նե­րի, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­նե­րի հետ իւ­րա­քան­չիւր շոո­ւի ժա­մա­նակ:
Ն­րա վեր­ջին հիւ­րերն են ե­ղել՝ կոնգ­րէ­սա­կան Ա­դամ Շի­ֆը, սե­նա­տոր Բոբ Մե­նեն­դե­սը, նա­հան­գա­պետ Հո­վարդ Դի­նը, կոնգ­րէ­սա­կան­ներ՝ Ջե­քի Ս­փե­յե­րը, Քե­թի Փոր­թե­րը, Բ­րեդ Շեր­մա­նը, Մայք Լե­ւի­նը, Մաք­սին Ո­ւո­թեր­սը, Ջու­դի Չուն, Լոս Ան­ջե­լե­սի շրջա­նա­յին դա­տա­խազ Ջորջ Գաս­կոն:
Բո­լոր հար­ցազ­րոյց­նե­րը կա­րող էք լսել այս­տեղ՝ https://m.soundcloud.com/vic-gerami
Վիկ Գե­րա­միի լիա­մետ­րաժ փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան «Motherland» ֆիլ­մը բա­ցա­յայ­տում է Ադր­բե­ջա­նի կող­մից բռնու­թեան, խա­բէու­թեան մի­ջո­ցով՝ Ար­ցա­խի հայ բնակ­չու­թեան դէմ օ­րէ­ցօր ա­ճող ցե­ղաս­պան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։
«­Մենք մրցա­վազ­քի մէջ ենք ժա­մա­նա­կի հետ՝ անհ­րա­ժեշտ ու­շադ­րու­թիւ­նը հրա­ւի­րե­լու այս հա­մա­մարդ­կա­յին ա­ղէ­տին եւ դրա ան­մի­ջա­կան սպառ­նա­լի­քին մի­լիո­նա­ւոր ան­մեղ մարդ­կանց դէմ»։
­Գե­րա­միի սէրն իր սի­րե­լի հայ­րե­նի­քի հան­դէպ սեր­մա­նո­ւել է նրա մէջ, երբ ծնող­նե­րը նրան ե­րեք տա­րե­կա­նում Հա­յաս­տան են տա­րել։ Նա յա­ճա­խել է հայ­կա­կան մաս­նա­ւոր դպրոց­ներ մին­չեւ եօ­թե­րորդ դա­սա­րան եւ ու­սում­նա­սի­րել հա­յոց պատ­մու­թիւն, գրա­կա­նու­թիւն, ինչ­պէս նաեւ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն: Ն­րա վեր­ջին այ­ցը Հա­յաս­տան, նախ­քան Ար­ցա­խեան 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մը, ե­ղել է 2018ին։
2020 թո­ւա­կա­նի Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ի Ար­ցա­խի վրայ յար­ձա­կու­մից յե­տոյ Գե­րա­մին ան­մի­ջա­պէս ակ­տի­ւա­նում է՝ ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րե­լու Ադր­բե­ջա­նի եւ Թուր­քիա­յի կող­մից ի­րա­կա­նա­ցո­ւող վայ­րա­գու­թիւն­նե­րի վրայ։
Ա­մե­րի­կա­հայ լրագ­րո­ղը հիմ­նադ­րել է նաեւ Truth And Accountability League (TAAL) 501.3 շա­հոյթ չհե­տապն­դող կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը, ո­րը հո­վա­նա­ւո­րում եւ ա­ջակ­ցու­թիւն է ցու­ցա­բե­րում Ար­ցա­խին եւ Հա­յաս­տա­նին վե­րա­բե­րո­ւող ծրագ­րե­րին եւ հա­սա­րա­կա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րին:­ Սոյն կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը՝ TAAL-ը, վե­րահս­կում եւ անդ­րա­դառ­նում է հա­յա­տեա­ցու­թեա­նը, ծայ­րա­հե­ղա­կա­նու­թեա­նը եւ մո­լե­ռան­դու­թեա­նը ամ­բողջ աշ­խար­հում՝ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րի մա­կար­դա­կով։ ­Նե­րա­ռեալ՝ սո­ցիա­լա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը, հան­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը, ա­կա­դե­միան եւ մտա­ւո­րա­կան­նե­րը:
TAAL Կազ­մա­կեր­պու­թեան շրջա­նակ­նե­րում Վի­կը Ա.Մ.Ն. բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նեա­նե­րի հետ գործ­նա­կան սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի շնոր­հիւ յա­ջո­ղել է ի­րա­կա­նաց­նել մի շարք հա­յան­պաստ ծրագ­րեր։ Այդ թւում՝ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թիւ­նը ճա­նա­չե­լու վե­րա­բե­րեալ բա­նա­ձե­ւը ըն­դու­նե­լու նպա­տա­կով դի­մել է ա­րեւմ­տեան Հո­լի­ւու­դի քա­ղա­քա­յին խորհր­դի ան­դամ­նե­րին եւ քա­ղա­քա­պետ Լինդ­սի Հո­րո­ւա­թին որ­պէս հա­մա­հո­վա­նա­ւոր.
­Բա­նա­ձե­ւը միա­ձայն ըն­դու­նո­ւել է (­Յու­նո­ւա­րի 19ին, 2021թ.)։ Նոյն հար­ցով դի­մել է Բր­բեն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին. բա­նա­ձե­ւը միա­ձայն ըն­դու­նո­ւել է 2021 թո­ւա­կա­նի Մար­տի 2-ին։
«Ես կանգ­նած եմ Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի կող­քին» հա­մա­տեղ գո­վազ­դա­յին (PSA) ար­շաւ է ի­րա­կա­նաց­րել յայտ­նի­ներ Քիմ Քար­դա­շեա­նի, Սերժ Թան­կեա­նի, կոնգ­րէ­սա­կան Ա­դամ Շի­ֆի, Էդ Բէգ­լի կրտսե­րի, Սա­լի Քիրք­լեն­դի, Լոու­րենս Զա­րեա­նի, Անդ­րէայ Մար­տի­նի եւ մի քա­նի այլ աստ­ղե­րի հետ միա­սին։
­Քա­րո­զար­շա­ւի գո­վազ­դա­յին հո­լո­վակ­նե­րը տա­րա­ծո­ւել են լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րով, մէկ տաս­նեա­կից ա­ւե­լի ժա­ման­ցա­յին կայ­քե­րով, ո­րոնք էլ ի­րենց հեր­թին տե­սա­նիւ­թե­րը տա­րա­ծել են ի­րենց սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում: ­Քա­րո­զար­շա­ւը եւ ի­րա­վի­ճա­կը քննար­կե­լու նպա­տա­կով Վիկ Գե­րա­մին տո­ւել է մի քա­նի հե­ռուս­տա­տե­սա­յին հար­ցազ­րոյց եւ ու­ղար­կել մա­մու­լի հա­ղոր­դագ­րու­թիւն­ներ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րին։ ­Հար­ցազ­րոյց­նե­րը՝ The Immigrant Magazine-ի հե­ռուս­տած­րագ­րին, PAL NWS-ին, «New Day»-ին ARTN TV-ին, Bionic Buzz-ին, BEONDTV-ին, Buy Armenian-ին եւ Brave New Hollywood-ին։
­Յա­ջորդ քայ­լը՝ բաց նա­մակ սե­նա­տոր Դա­յեան Ֆայնշ­տեյ­նին։ Վիկ Գե­րա­մին նա­մա­կում մատ­նան­շել է սե­նա­տո­րի ար­հա­մար­հան­քը Կա­լի­ֆոր­նիա­յում ապ­րող 700.000 ա­մե­րի­կա­հա­յե­րի նկատ­մամբ: Ա­պա՝ պա­հան­ջել պար­զա­բա­նում, եւ վերջ տալ նրա խլա­ցու­ցիչ լռու­թեա­նը եւ ան­տար­բեր ար­ձա­գան­քին սե­նա­տո­րին ուղ­ղո­ւած իր նա­խորդ նա­մա­կին՝ Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի ա­նու­նից օգ­նու­թեան խնդրան­քով։
Ա­մե­րի­կա­հայ հա­մայն­քը դեռ սպա­սում է, որ սե­նա­տոր Ֆայնշ­տեյ­նը ինչ-որ ի­մաս­տա­լից խօսք կ­‘ա­սի Ար­ցա­խում շա­րու­նա­կո­ւող ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին…
Որ­պէս բազ­մա­թիւ հրա­պա­րա­կում­նե­րի հե­ղի­նակ՝ նա յօ­դո­ւած­ներ է գրել Ար­ցա­խի վրայ յար­ձակ­ման մա­սին The Blunt Post, Desert Daily Guide, KPFK.org, GoWeHo եւ շատ այլ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րին։ ­Բազ­մա­թիւ մրցա­նակ­նե­րի ար­ժա­նա­ցած, ազ­գա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին լսա­րա­նին յայտ­նի լրագ­րող Վիկ Գե­րա­մին շուրջ 6 տա­րի սո­վո­րե­լով մե­դիայ ար­դիւ­նա­բե­րու­թիւն «Frontiers Magazine» ամ­սագ­րում աշ­խա­տե­լու տա­րի­նե­րին, հիմք է դրել իր գի­տե­լիք­նե­րին եւ հմտու­թիւն­նե­րին՝ ստանձ­նե­լով պաշ­տօն­ներ՝ LA Weekly-ում եւ Voice Media Group-ում: Ն­րա «­Հար­ցեր եւ պա­տաս­խան­ներ» (RSS) սիւ­նա­կը՝ «10 ՀԱՐՑԵՐ ՎԻԿԻ ՀԵՏ», 2017ին Լոս Ան­ջե­լե­սի մա­մու­լի ա­կում­բի «Arts & Entertainment Journalism» մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան եզ­րա­փա­կիչ փուլ է ան­ցել։
­Գե­րա­մին մի շարք հե­ղի­նա­կա­ւոր հրա­պա­րա­կում­նե­րի հե­ղի­նակ է, այդ թւում՝ Windy City Times, Bay Area Reporter, Armenian Mirror-Spectator, The Advocate, The Immigrant Magazine, GoWeHo, Destination Luxury, OUT Traveler, The Fight եւ այլն։
­Վիկ Գե­րա­մին «ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ֆիլ­մի հե­տաքն­նու­թեան ըն­թաց­քում ա­միս­ներ շա­րու­նակ դի­տել է հա­յե­րի կո­տո­րած­նե­րի, գլխա­տում­նե­րի եւ ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լի ձե­ւե­րով բռնու­թիւն­նե­րի սար­սափ­նե­րը՝ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­կա­նա­տես լի­նե­լով մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան խուլ լռու­թեա­նը:
«­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը միա­սին ու­նեն մօտ ե­րեք մի­լիոն բնակ­չու­թիւն, իսկ Ադր­բե­ջանն ու Թուր­քիան՝ ինն­սուն մի­լիոն։ Դա իս­կա­կան մղձա­ւանջ է՝ Դա­ւիթն ընդ­դէմ Գո­ղիա­թի»։
­Մինչ Ադր­բե­ջա­նը թի­րա­խա­ւո­րում էր խա­ղաղ բնա­կիչ­նե­րին, ռմբա­կո­ծում էր ծննդատ­ներ, դպրոց­ներ եւ բնա­կե­լի թա­ղա­մա­սեր, աշ­խար­հի այս­պէս կո­չո­ւած ա­ռաջ­նորդ­նե­րը բա­ցա­կա­յում էին եւ համր էին: Մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը մեծ մա­սամբ նոյն­քան ան­տար­բեր էր։
Ա­ւե­լի վատ՝ ո­րոշ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­ներ դար­ձել էին Ադր­բե­ջա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան խօ­սա­փո­ղը։ Ն­րանք հաս­տա­տում էին ադր­բե­ջա­նա­կան ստե­րը, կեղ­ծիք­նե­րը եւ ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թիւ­նը:
­Մի քա­նի բա­ցա­ռու­թիւն­նե­րով՝ հա­մաշ­խար­հա­յին լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը չկա­րո­ղա­ցան ճշգրիտ հա­ղոր­դել վայ­րա­գու­թիւն­նե­րի մա­սին, փո­խա­րէ­նը դի­մել էին ան­խո­հեմ, կեղծ «հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թեան» եւ բա­ցա­յայտ կողմ­նա­կա­լու­թեան։
«­Թուր­քիա­յի գոր­ծո­ղու­թիւն­ներն ան­հա­մա­տե­ղե­լի են ՆԱՏՕ-ի դաշ­նա­կից լի­նե­լու հետ»։
­Գի­տակ­ցե­լով, որ մի­ջազ­գա­յին լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րի ան­տար­բե­րու­թիւ­նը ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նից ի վեր հա­յե­րի առ­ջեւ ծա­ռա­ցած վատ­թա­րա­գոյն մի այլ տե­սա­կի ա­ղէտ է՝ Գե­րա­մին ո­րո­շել է նկա­րա­հա­նել լրագ­րո­ղա­կան հե­տաքն­նա­կան, փաս­տա­վա­ւե­րագրա­կան ֆիլ­մը՝ «ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» («Motherland»)։
«­Մայր Հայ­րե­նիք»ը ա­րա­գօ­րէն շրջում է կի­նօ­փա­ռա­տօնն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում եւ ար­ժա­նա­նում գո­վա­սանք­նե­րի։
­Ֆիլ­մը Կան­նի հա­մաշ­խար­հա­յին կի­նօ­փա­ռա­տօ­նի, «­Փաս­տաթղ­թեր ա­ռանց սահ­ման­նե­րի» մի­ջազ­գա­յին կի­նօ­փա­ռա­տօ­նի, Մի­ջազ­գա­յին ակ­տի­վիզ­մի կի­նօ­փա­ռա­տօ­նի եւ մի շարք այլ ֆիլ­մե­րի «­Պաշ­տօ­նա­կան ընտ­րա­նի» է:
Այն նաեւ Տո­րոն­տո­յի ան­կախ կի­նօ­փա­ռա­տօ­նի եր­կու մրցա­նակ­նե­րի դափ­նե­կիր է՝ «­Լա­ւա­գոյն մի­ջազ­գա­յին վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլմ» եւ «­Լա­ւա­գոյն ա­ռա­ջին ան­գամ» ֆիլմ։
­Յա­ջոր­դիւ՝ ֆիլ­մի պրե­միե­րա­յի, ար­ձա­գանք­նե­րի եւ ծրագ­րո­ւած նոր ցու­ցադ­րիւ­թիւն­նե­րի մա­սին։ Դի­տէք ֆիլ­մի 2, կամ 6 րո­պէ տե­ւո­ղու­թեամբ թրեյ­լե­րը եւ այ­ցե­լէք «Motherland» ֆիլ­մի կայ­քը եւ IMDB-ի է­ջը։
­Վիկ Գե­րա­մին հա­սա­նե­լի է հար­ցազ­րոյց­նե­րի հա­մար: Դուք կա­րող էք հա­ղոր­դակ­ցո­ւել նրա հետ vic@thebluntpost.com էլ. փոս­տով:

Instagram՝ @vicgerami
Ֆեյսբուք՝ facebook.com/vic.gerami՜
Twitter՝ @vicgerami
Դիտէք ֆիլմի 2, կամ 6 րոպէ տեւողութեամբ թրեյլերը
https://vimeo.com/712610765
ֆիլմը՝ «ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» («Motherland»)։
https://www.imdb.com/video/vi2390868505/?ref_=vp_rv_0
այցելէք «Motherland» կայքէջ
https://motherlanddoc.com/
«The Blunt Post»
https://thebluntpost.com/blunt-posts/
THE BLUNT POST with VIC ռադիօհաղորդում
https://www.kpfk.org/on-air/the-blunt-post-with-vic/
Truth And Accountability League (TAAL) 501.3 շահոյթ չհետապնդող կազմակերպութիւնը
https://truthandaccountabilityleague.org/
Բանաձեւը միաձայն ընդունուել է (Յունուարի 19ին, 2021թ.)։
https://www.kpfk.org/blogs/kpfk-news-department/post/the-city-of-west-hollywood-unanimously-adopts-a-resolution-recognizing-the-independent-republic-of-artsakh/
բանաձեւը միաձայն ընդունուել է 2021 թուականի Մարտի 2-ին։
https://mirrorspectator.com/2021/03/05/city-of-burbank-recognizes-independent-republic-of-artsakh-rescinds-friendship-city-status-of-hadrut/
«Ես կանգնած եմ Արցախի եւ Հայաստանի կողքին» համատեղ գովազդային (PSA) արշաւ է իրականացրել յայտնիներ Քիմ Քարդաշեանի,
https://vimeo.com/714287976