Հայ մա­նուկ­նե­րուն հա­մար «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թիւ­նը պատ­րաս­տած է սքան­չե­լի
որ­մազդ (ա­ֆիշ) մը, որ պի­տի զար­դա­րէ ա­նոնց ման­կա­կան սե­նեակ­նե­րուն պա­տե­րը եւ,
միա­ժա­մա­նակ, հայ ե­րե­խա­նե­րուն կա­նու­խէն պի­տի վար­ժեց­նէ հա­յոց այ­բու­բե­նի տա­ռե­րուն
եւ լե­զո­ւին գոր­ծա­ծու­թեան։Ե­զա­կի գա­ղա­փար մը, ուր պատ­կե­րո­ւած են հայ­կա­կան այ­բու­բե­նի 38 տա­ռե­րը,
մա­նուկ­նե­րուն հա­մար գե­ղե­ցիկ ու գու­նա­ւոր կեն­դա­նի­նե­րու եւ ի­րե­րու ա­նո­ւա­նում­նե­րով։
Ա­րե­ւը, ­Բա­դի­կը, Գն­դա­կը, Դ­դու­մը… բայց նաեւ Ըն­ձուղ­տը, Ոզ­նին, ­Սուն­կը, ­Վար­դը…. մին­չեւ Օձն ու ­Ֆութ­պո­լիս­տը, գե­ղե­ցիկ գծագ­րո­ւած
պատ­կեր­նե­րով, հայ մա­նուկ­նե­րուն հա­մար
խա­ղի պի­տի վե­րա­ծեն հայ­կա­կան
բա­ռե­րու ըն­տե­լա­ցու­մը։

Փոք­րիկ­նե­րու հա­սա­կը չա­փե­լու եւ ա­նոնց
բնա­կան ա­ճը նշե­լու հա­մար, որ­մազ­դի կող­քին պատ­կե­րո­ւած է նաեւ 1,40 սմ. բարձ­րու­թեամբ ե­րի­զա­չափ։

Բա­ցա­ռիկ այս որ­մազ­դը ա­մէ­նէն գե­ղե­ցիկ
զար­դը պի­տի դառ­նայ ե­րե­խա­նե­րու
(եւ ոչ միայն) սե­նեակ­նե­րու պա­տե­րուն հա­մար։

Կա­րե­լի է ստա­նալ «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­տու­նէն։

Գին՝ 7 եւ­րօ