­Կի­րա­կի՝ 19 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան մարմ­նի տա­րե­կան դրա­մա­հա­ւա­քը։ նո­ւի­րա­հա­ւա­քի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծին մաս­նակ­ցե­ցան կա­մա­ւոր­ներ գա­ղու­թի մէջ գոր­ծող միու­թիւն­նե­րէն, ո­րոնք «­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չա­կան­նե­րուն հետ միա­սին, հա­մախմ­բո­ւե­ցան ICAP ըն­կե­րու­թեան հեռաձայնային կեդրոնին մէջ:
­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս յաղ­թա­հա­րե­լով եր­կի­րը հա­րո­ւա­ծած տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մը, իր ջան­քե­րը միա­ցուց «­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի հա­մաշ­խար­հա­յին ծրա­գի­րին:
­Ցարդ հա­ւա­քո­ւած գու­մա­րը 17.523 եւ­րօ է եւ կը շա­րու­նա­կո­ւի հե­ռա­ձայ­նե­լով ­Հիմ­նադ­րա­մի վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րուն։
Այս տա­րո­ւան ­Ֆո­նե­թո­նէն հան­գա­նա­կո­ւած գու­մա­րը պի­տի տրա­մադ­րո­ւի Ար­ցա­խի «­Խոր­քա­յին հո­րե­րու հո­րատ­ման» ծրա­գի­րին: