Կր­թա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­նե­րու փո­խա­նակ­ման ծի­րէն ներս, ­Գո­մո­թի­նիի պե­տա­կան ե­րաժշ­տա­կան երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հիւ­րըն­կա­լած է ե­րա­ժիշտ ա­շա­կերտ­նե­րու խումբ մը, ո­րոնք ­Յու­նաս­տան ե­կած են ­Ռու­մա­նիա­յէն, ­Չե­խիա­յէն եւ ­Գեր­մա­նիա­յէն։­Յոյն եւ օ­տար ա­շա­կերտ­նե­րու խում­բը, ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ այ­ցե­լե­ցին նաեւ ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցին, մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լու հա­մար քա­ղա­քի մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան հա­մայն­քի կեան­քին։Ա­նոնց դի­մա­ւո­րեց Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ եւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս Ծ.վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան, որ նա­խա­պէս անդ­րա­դար­ձաւ հայ ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թեան ու գոր­ծու­նէու­թեան, ա­պա ներ­կա­յա­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հա­յու­թեան պատ­կե­րը եւ ­Գո­մո­թի­նիի հայ­կա­կան հա­մայն­քը։­Հայր սուր­բը իր խօս­քին մէջ, յա­տուկ նշում ը­րաւ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի 100-րդ ­տա­րե­լի­ցին, յոյն եւ հայ գաղ­թա­կան­նե­րու ժա­մա­նու­մին, ­Յու­նաս­տա­նի հիւ­րըն­կալ պատ­րաս­տա­կա­մու­թեան պատս­պա­րե­լու տա­րա­գիր զան­գուած­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ հա­յու­թեան զար­գաց­ման մա­սին եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րու ըն­թաց­քին։ ­Ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մա­կան եւ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւ­նը ու հայ մշա­կոյ­թի ներդ­րու­մը  հա­մաշ­խար­հա­յին ի­րա­կա­նու­թեան մէջ։­Յոյն եւ օ­տար ա­շա­կերտ­նե­րը բազ­մա­թիւ հար­ցում­նե­րով տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­ցան ­Հայր սուր­բին կող­մէ, ինչ­պէս նաեւ ծա­նօ­թա­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ ծե­սին ու ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն։
ԹՂԹԱԿԻՑ