­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 2 ա­միս­ներ ա­ռաջ, յու­նա­հա­յու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ծնունդ ա­ռած «Օ­լիմ­փոս լեռ­նէն մին­չեւ Ա­րա­րատ» խո­րագ­րով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նէն (FM 100.6) հայ­կա­կան սփռու­մը, որ կը վա­յե­լէ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ մեծ ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ, ար­դէն իսկ մեծ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն շա­հած է ու կը վա­յե­լէ հա­մայն­քէն ներս որ­պէս գոր­ծու­նեայ ու ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տանք՝ նկա­տի առ­նե­լով ժո­ղո­վուր­դին սէ­րը հայ մշա­կոյ­թին, հայ եր­գին, հայ ա­րո­ւես­տին, ինչ­պէս նաեւ՝ ազ­գա­յին եւ ե­կե­ղե­ցա­կան կա­պո­ւա­ծու­թեան ու պատ­կա­նե­լու­թեան։
­Հեր­թա­կան դրու­թեամբ, ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի օ­րե­րը,- բնա­կա­նա­բար նկա­տի առ­նե­լով ար­ձա­կուրդ­ներն ու այլ տե­ղա­կան տօ­նե­րը,- կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3։00-4։00ին, յու­նա­րէն եւ հա­յե­րէն լե­զու­նե­րով, կը փո­խան­ցո­ւին հայ մշա­կոյ­թի, հայ եր­գի, հայ ա­րո­ւես­տի տի­տան­նե­րէն ներ­կա­յա­ցում­ներ, հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին տօ­նե­րու յի­շե­ցում­ներ, օ­տար եր­գե­րու ունկնդ­րու­թիւն, հար­ցազ­րոյց­ներ՝ օ­տար, յոյն եւ յայտ­նի դէմ­քե­րու, ինչ­պէս օ­րի­նակ՝ փրո­ֆե­սոր Եան­նիս ­Խա­սիո­թի­սի հետ. նաեւ՝ կեն­դա­նի ներ­կա­յու­թեամբ հայ­կա­կան գոր­ծիք­նե­րու վրայ նո­ւա­գող հա­մայն­քէն ներս ե­րի­տա­սարդ հայ ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րու կող­մէ ներ­կա­յա­ցում­ներ, ինչ­պէս օ­րի­նակ՝ ա­րո­ւես­տա­գէտ ­Յա­կոբ ­Ղա­զա­րեան իր անձ­նա­կան քա­ման­չա­յով, եւ Film Maker ­Վա­հագն ­Կա­րա­պե­տեան, ո­րոնք մե­զի հա­մար հպար­տու­թիւն կ’առ­թեն ու ե­րաժշ­տու­թեամբ մեր ժո­ղո­վուր­դի հո­գին կ’ազ­նո­ւաց­նեն ու մեզ կը վե­րաց­նեն դէ­պի տար­բեր վայր՝ գէթ ժամ մը հե­ռու մնա­լով աշ­խար­հի տաղ­տուկ­նե­րէն ու մա­նա­ւանդ մեր մշա­կոյ­թի, ազ­գի, ե­կե­ղեց­ւոյ ար­ժէք­նե­րը օ­տար հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լով որ­պէս հպար­տու­թեան աղ­բիւր։
Ն­շենք, որ հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան՝ ստանձ­նե­լով սոյն սփռում­նե­րու հա­ղոր­դա­վա­րու­թիւ­նը, մեծ ու­րա­խու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ բո­լո­րիս ու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ եւ գի­տակ­ցու­թեամբ կը կա­տա­րէ ի­րեն յանձ­նո­ւած պար­տա­կա­նու­թիւ­նը։ Ա­նոր կող­քին՝ դար­ձեալ մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն եւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի ­Ռո­զա ­Թեր­զեան եւս իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ՝ պրպտում­ներ կա­տա­րե­լով ե­րա­ժիշտ­նե­րու մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­լով ու յայ­տա­գի­րը հարս­տաց­նե­լով։ ­Յայտ­նենք, որ շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նը եւս իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ՝ հա­յե­րէն լե­զուով փո­խան­ցե­լու օ­րո­ւան հո­գե­ւոր խորհր­դա­ծու­թիւնն ու ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րու հրա­մա­յա­կա­նը կա­տա­րե­լով։
­Յի­շեց­նենք, որ հայ­կա­կան սփռու­մը կրնաք ունկնդ­րել նաեւ online` FM 100.6.gr live, ինչ­պէս նաեւ մեր յու­նա­կան դի­մա­տետ­րի է­ջին՝ «Από τον Όλυμπο στο Αραράτ» like տա­լով կը քա­ջա­լե­րէք մեզ։
­Բա­րի երթ ու բա­րի ա­ռա­քե­լու­թիւն։

Թղ­թա­կից