­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը հա­րո­ւա­ծած ա­հա­ւոր երկ­րա­շար­ժի հե­տե­ւանք­նե­րը ա­մո­քե­լու հա­ւա­քա­կան ճի­գին մաս­նակ­ցե­լով եւ ­Սու­րիոյ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն օգ­նու­թեան ձեռք եր­կա­րե­լու նպա­տա­կով, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը ձեռ­նար­կեց դրա­մա­հա­ւա­քի ար­շա­ւի:
­Հան­գա­նա­կու­թե­նէն գո­յա­ցած 5000 եւ­րո­յի գու­մա­րը՝ Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ճամ­բով կը փո­խան­ցո­ւի ­Սու­րիա­հայ գա­ղու­թին: ­Վե­րոն­շեալ գու­մա­րը պի­տի տրա­մադ­րո­ւի երկ­րա­շար­ժէն տու­ժած ­Սու­րիոյ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու կա­րիք­նե­րուն, ­Սու­րիա­հայ Օգ­նու­թեան ­Խա­չի, Երկ­րա­շար­ժի ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճա­կին հա­մար կազ­մո­ւած՝ Երկ­րա­շար­ժի ­Կեդ­րո­նա­կան յանձ­նա­խում­բի եւ Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան հա­մա­տեղ ծրա­գիր­նե­րով ու դա­սա­ւո­րու­մով:

­Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւն