Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւնս խոր կսկի­ծով կը հե­տե­ւի Ա­թէն­քի շրջա­կայ­քը տա­րա­ծո­ւած ա­հար­կու հրդե­հին սփռած մահն ու պատ­ճա­ռած ա­ղէ­տը:
Վար­չու­թիւնս ան­մի­ջա­պէս ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ հրդե­հէն տու­ժած քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն՝ անհ­րա­ժեշտ ի­րեր եւ ու­տես­տե­ղէն­ներ նո­ւի­րա­բե­րե­լով այս նպա­տա­կին: Առ այս, կա­պի մէջ մտած է Մա­րա­թո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան փոխ-քա­ղա­քա­պե­տին եւ պատ­կան մարմ­նին հետ, որ­պէս­զի ա­ռա­ւել ար­դիւ­նաւէտ ձե­ւով օգ­նու­թեան իր բա­ժի­նը կա­տա­րէ:
Այս­պի­սի ցա­ւա­լի պա­հե­րուն, տա­ռա­պող­նե­րուն օգ­նու­թեան ձեռք եր­կա­րե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ միայն եւ բո­լո­րին միաս­նա­կան ճի­գե­րով, կա­րե­լի կ­՛ըլ­լայ յոյս ներշն­չել յու­սալ­քո­ւա­ծին եւ դի­մագ­րա­ւել ցաւն ու ա­ւե­րը:

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­պոյտ Խա­չի
Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թի­ւն
Աթէնք 25 Յուլիս 2018