Լուսանկարին կեդրոնը՝ ես, մնացեալ պատսպարեալներուն միջեւ։

ԵՓՐԵՄ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ

Կ­րէ­տէի Ի­րաք­լիոն քա­ղա­քի քա­ղա­քա­ցի եւ յոյն հպա­տակ՝ հօրս կող­մէ, 29 ­Նո­յեմ­բեր 1948ին ներ­կա­յա­ցայ Ի­րաք­լիո­նի զօ­րա­նո­ցը, զի­նո­ւո­րա­կան պար­տա­ւո­րու­թիւնս սպա­սար­կե­լու հա­մար — դա­սա­կարգ 1947։
Այդ ա­տեն տա­կա­ւին հայ քա­ղա­քի մը յոյն հպա­տա­կը՝ Օն­նիկ Ա­ւե­տի­սեան նոյն ժա­մա­նակ ներ­կա­յա­ցաւ Ի­րաք­լիո­նի զօ­րա­նո­ցը։
­Պա­տա­հա­բար այդ օ­րե­րուն ու­րիշ հայ հայ­րե­նա­կից մը Ա­թէն­քէն՝ Գ­րի­գոր ­Գի­րա­զեան իր զի­նո­ւո­րու­թիւ­նը կը ծա­ռա­յէր Ի­րաք­լիո­նի մէջ։
Ես դեռ քա­ղա­քա­ցի էի, երբ Գ­րի­գո­րին ծա­նօ­թա­ցայ։ ­Շատ սի­րե­լի բա­րե­կա­մու­թիւն ու­նե­ցանք եւ յա­ճախ ու­րիշ հայ­րե­նա­կի­ցի մը՝ ­Յա­կոբ ­Գա­զան­ճեա­նի հետ միա­սին սի­րուն օ­րեր ան­ցու­ցինք։

­Զի­նո­ւո­րու­թեանս մա­սին

­Դա­սա­կը, ուր կը ծա­ռա­յէի, կը բաղ­կա­նար 100 զի­նո­ւոր­նե­րէ։ Ան­մի­ջա­պէս են­թար­կո­ւե­ցայ բժիշ­կի քննու­թեան, պա­տո­ւաս­տի, զի­նո­ւո­րա­կան հա­գուստ եւ զէնք ստա­ցայ, եւ պար­տա­ւո­րո­ւե­ցայ գոց սոր­վե­լու զի­նո­ւո­րա­կան եր­դու­մը եւ ա­ղօթ­քը։
Ես սոր­վե­ցայ միայն ա­ղօթ­քը։
Ան­մի­ջա­պէս ռազ­մա­փորձ։ Ա­ռա­ւօտ մար­զանք՝ զէն­քե­րու վրայ եւ գի­շե­րը պա­տե­րազ­մի փորձ. գի­շեր-ցե­րեկ հան­գիստ չկար։ Ամ­բողջ ­Յու­նաս­տան, քա­ղա­քա­ցիա­կան ըմ­բոս­տու­թեան պատ­ճա­ռով, կրա­կի մէջ էր…։
­Չորս ա­միս մար­զան­քէ ետք, սահ­ման յա­ռա­ջա­նա­լու պատ­րաստ էինք։ Ա­րա­գա­ձիգ (ձեռ­նա­ռումբ) ա­կա­նա­տե­սու­թեան ա­մէն օր փորձ։
­Մեր կէ­սօ­րո­ւան ճա­շը պարզ էր. սա­ռած միս, շատ ըն­դե­ղէն եւ միայն զօր­քը սպի­տակ հաց կը ճա­շա­կէր։ ­Շու­կա­յի փու­ռե­րը միայն սեւ ա­լիւր ու­նէին։ ­Գի­շե­րը յոգ­նած՝ լո­ղա­րան կը մտնէինք մաք­րու­թեան հա­մար եւ վեր­ջը՝ ա­ղօթք ու քուն։
­Գի­շեր մը քսա­նա­պե­տը՝ հայ ըլ­լա­լուս պատ­ճա­ռով՝ փոր­ձի հա­մար հրա­մա­յեց.- ­Գաս­պա­րեան, ա­ղօթ­քը ը­սէ։ Ը­սի՝ շատ լաւ։ ­Յե­տոյ դի­մաց­կու­նու­թեան քննու­թեան հա­մար կա­տա­րե­ցի, լրիւ զի­նա­ւո­րու­մով, բա­ւա­կան ծանր տոպ­րակ մը շալ­կած՝ ար­շա­ւան­քի քայ­լար­շաւ մը, 20 քլմ. եր­կա­րու­թեամբ, ա­ռանց դա­դա­րի։
­Դի­մա­ցայ։

25 ­Մարտ 1949

­Զի­նո­ւո­րա­կան տո­ղանցք եւ յա­ջորդ օ­րե­րը պատ­րաս­տու­թիւն՝ դէ­պի պա­տե­րազ­մի ճա­կա­տը… ­Բո­լո­րիս հա­ղոր­դե­ցին, որ կը պատ­կա­նինք թիւ 581 վաշ­տին՝ հե­տիոտն ու­նե­նա­լով Ի­փի­րոս շրջա­նը։

1 Ապ­րիլ 1949

Կ­րէ­տէ։ ­Քա­ղա­քէն նա­ւով ճամ­բոր­դե­ցինք դէ­պի «նե­ղուց ­Կո­րին­թոս», Փ­րե­վե­զա, Եան­նէ­նա եւ յե­տոյ մին­չեւ ուղ­ղա­կի սահ­մա­նը։
­Զի­նո­ւո­րա­կան բեռ­նա­կառք­նե­րը մեզ լքե­ցին լե­ռի մը ստո­րո­տը եւ մենք յա­ռա­ջա­ցանք դէ­պի ­Սա­րան­տա­բո­րօ գե­տը։
­Մեր հա­րիւ­րա­պե­տը՝ ­Ծա­նիս ­Բա­նաեո­թիս հրա­մա­յեց գե­տը անց­նինք ա­րա­գօ­րէն, վայ­րը վտան­գա­ւոր էր թշնա­միէն, եւ մենք՝ կա­մուրջ չըլ­լա­լով, գե­տին մէ­ջէն ան­ցանք ու­ժեղ հո­սան­քը, թրջո­ւած՝ մին­չեւ մէջք եւ ձեռ­քեր­նիս բարձր զէն­քե­րով, որ­պէս­զի ա­նոնք չթրջո­ւին։ ­Հա­սանք դի­մա­ցի ա­փը ջուր կտրած եւ ան­մի­ջա­պէս դի­մա­ցի լե­ռէն թի­րախ դար­ձանք թշնա­միի հրե­տա­նիին…։
­Պաշտ­պա­նու­թիւն գտանք ա­պաս­տա­րա­նի մը մէջ։ ­Յան­կարծ ռումբ մը նե­տո­ւե­ցաւ ա­պաս­տա­րա­նին վրայ։ ­Խու­ճապ, տագ­նապ, զի­նո­ւոր մը վի­րա­ւոր. անհ­րա­ժեշտ է անձ­նա­կան պա­տան, ինք չու­նի, իմ անձ­նա­կանս կու­տամ…։
­Մեր հա­րիւ­րա­պե­տը հրա­մա­յեց, որ շու­տով ան­տա­ռը պատս­պա­րո­ւինք ծա­ռե­րուն տակ։
Ես գրած եմ նո­թա­տետ­րիս մէջ՝ այդ մի­ջա­դէ­պին մա­սին։
­Նոյն գի­շե­րը քա­լե­լով հա­սանք ­Սուրբ ­Վար­վա­րա անբ­նակ գիւ­ղին բար­ձուն­քը եւ յոգ­նած՝ չորս ժամ պա­հակ կե­ցայ։ ­Գի­շե­րը բան չես տես­ներ, միայն կը լսես… ա­մէն աղ­մուկ վտան­գա­ւոր է… վրան­նե­րու մէջ ոտ­նո­ցով կը պառ­կինք՝ զէն­քը միշտ մեր քով։
­Բա­ւա­կան հե­ռու, դի­մա­ցի հսկայ բարձ­րուն­քի ամ­րո­ցը՝ ­Բիր­ղոս Սդ­րա­ցա­նիս կը դի­մա­նայ…։ ­Գի­շեր¬ցե­րեկ ռմբա­կո­ծում՝ սա­ւառ­նակ­նե­րէն, ցա­մա­քէն ալ յար­ձա­կում­ներ…։
Ամ­րո­ցը կը դի­մա­նայ եւ մենք տագ­նա­պի մէջ ենք։ ­Ճա­կա­տա­մար­տը մեզ կը մօ­տե­նայ… գիշեր մը հա­րիւ­րա­պե­տէն հրահանգ ա­ռինք՝ ան­մի­ջա­պէս օգ­նու­թեան հաս­նե­լու եւ յար­ձա­կե­լու բարձ­րուն­քին ուղ­ղու­թեամբ։
Ամ­բողջ գի­շեր յոտն­կայս՝ ա­ռանց աղ­մու­կի, որ­պէս­զի թշնա­մին լուր չառ­նէ։ ­Կա­նուխ առ­տու հա­սանք ­Բիր­ղո­սի ստո­րո­տը եւ ան­մի­ջա­պէս պաշտ­պա­նու­թեան գօ­տի կազ­մե­լով պատ­րաստ՝ բո­լորս ա­հա­զան­գի մէջ։
­Յան­կար­ծա­կի հրո­սա­կան­նե­րը գի­շե­րը ուշ հա­կա­յար­ձա­կում մը ը­րին։ Ա­մէն տե­սա­կի զէն­քե­րով։ Աղ­մուկ, զէն­քե­րուն պայ­թիւն­նե­րէն (գի­շե­րը առ­տու ե­ղաւ)։ Ըմ­բոստ­նե­րը յու­նա­րէ­նով պե­տու­թեան ընդ­դէմ քա­րոզ­չու­թեան լօ­զունգ կը պո­ռան։
Ես կը պայ­քա­րիմ՝ հե­տը ա­ղօ­թե­լով… ­Փառք ի բար­ձունս Աս­տու­ծոյ։ ­Յան­կարծ հան­դար­տու­թիւն։ Թշ­նա­մին նա­հան­ջած է, մեր դա­սա­կը կո­րուստ չու­նի։
­Մագլ­ցում՝ դէ­պի ­Բիր­ղո­սի գա­գա­թը. թշնա­մին դեռ կը պաշտ­պա­նո­ւի… հրա­սանդ դար­ձած է — շատ վտան­գա­ւոր զէնք։ Ա­մէն տեղ փշա­թել, ա­կան­ներ, դիակ­ներ… գի­շեր ա­տեն գա­գա­թը հա­սանք։ Թշ­նա­մին հե­ռա­ցած է։
Ա­մէն տեղ ըմ­բոստ­նե­րը շատ լաւ ամ­րա­ցու­ցած են այս ծա­ռաս­տան «ա­րիւ­նոտ բեր­դը»։
­Շա­բաթ մը յե­տոյ ու­րիշ լե­րան վրայ՝ վրա­նաբ­նակ։ Ա­մէն գի­շեր պա­հա­կաշր­ջում, ներ­խու­ժում՝ թշնա­մի սահ­մա­նէ ներս, խա­փա­նե­լու հա­մար։
­Գի­շե­րը ըմ­բոստ­նե­րու ա­կա­նա­դաշ­տի մէջ ին­կանք… նա­հան­ջե­ցինք ան­կարգ… ու­նե­ցանք պզտիկ կո­րուստ։ ­Հա­րիւ­րա­պե­տը ա­ռա­ջին ան­գամ մե­զի ար­տօ­նեց պա­հա­կու­թե­նէ ա­զա­տում եւ հանգս­տա­ցանք։
Ա­ռա­ջին ան­գամ քնա­ցայ ա­ռանց մոյ­կի։
­Սա­րան­տա­բո­րօ գե­տին մօտ մեր նոր բա­նա­կու­մը։
Ամ­բողջ գի­շեր փրփրու­կը (պա­քա­լիա­րօ ձու­կը) պար­կի մէջ ա­ղա­թա­փե­ցինք գե­տի ջու­րի հո­սան­քով. ան­լի ճա­շե­ցինք՝ ա­խոր­ժա­կով։

25 Ապ­րիլ 1949

­Զա­տիկ։ Ո՛չ ե­կե­ղե­ցի, ոչ ալ ­Յի­սու­սի փա­ռա­ւոր ­Յա­րու­թիւ­նը կը լսենք։
­Շա­րա­կանն­նե­րու տեղ պա­տե­րազ­մի աղ­մուկ։
Աս­տո­ւած օգ­նա­կան։
­Կէ­սօ­րո­ւան՝ ­Զա­տի­կի ճաշ։ ­Գառ­նուկ՝ մեր խրա­մին մէջ։ ­Շատ ա­ղո­ւոր էր։

­Վեր­ջին մի­ջա­դէ­պը  Յու­նիս 1949

­Զօ­րա­բաժ­նի պե­տը ժա­մա­նեց, քննու­թեան են­թար­կեց մեր դա­սա­կը։ ­Լու­րե­րը յո­ռե­տես են։ ­Հա­րիւ­րա­պե­տը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ գի­շե­րա­յին գնաց­քով՝ դէ­պի ­Բա­թո­մա Կ­րա­մո­սի լե­ռը պի­տի յա­ռա­ջա­նանք։ Ուշ ա­տեն ա­ռանց յա­պա­ղու­մի հա­սանք ­Բա­թո­մա։ Ա­մի­սէ մը ի վեր կռիւ՝ ան­դա­դար, կո­րուստ՝ բա­ւա­կան…
­Կը յի­շեմ ջո­րի­նե­րու վրան կա­պո­ւած մե­ռեալ­ներ կը փո­խադ­րէինք Ի­ռո­վե­ցա։
­Կա­նուխ առ­տու սկսանք լե­ռը բարձ­րա­նալ։ Ես կը փո­խադ­րէի շրջա­նակ­ներ դե­ղին գոյ­նով, օ­դա­նա­ւե­րու հա­մար նշան փռե­լով, որ­պէս­զի բա­րե­կա­մա­կան օ­դա­նա­ւե­րը մե­զի սխալ չռմբա­կո­ծեն։

1 ­Յու­նիս 1949

­Կը յա­ռա­ջա­նամ ու­րիշ զի­նո­ւո­րի հետ՝ դէ­պի լե­րան կա­տա­րի ծա­ռաս­տա­նը։
Թշ­նա­մին՝ լաւ ամ­րա­ցած՝ մեր վրայ կը կրա­կէ։
­Կը վի­րա­ւո­րո­ւիմ։ ­Քո­վի զի­նո­ւո­րէս օգ­նու­թիւն կ­՚ու­զեմ։ Շ­տապ օգ­նու­թիւն կը հաս­նի։ ­Պատ­գա­րա­կի վրայ պառ­կած՝ կը փո­խադ­րո­ւիմ լեռ­նա­յին վի­րա­բու­ժա­րան։ ­Յե­տոյ, ար­կա­ծա­յին գնաց­քով, հա­սանք ­Քո­նի­ցա զի­նո­ւո­րա­կան հի­ւան­դա­նոց։ ­Հոն օր մը մնա­լէ յե­տոյ փո­խադ­րո­ւե­ցայ Եա­նե­նա հի­ւան­դա­նոց եւ շա­բաթ մը ետք, օ­դա­նա­ւով, ե­կանք Ա­թէնք՝ 423 զի­նո­ւո­րա­կան հի­ւան­դա­նոց*։

31 ­Հոկ­տեմ­բեր 1949

Ս­տա­ցայ ել­քի թուղթ եւ մեկ­նե­ցայ, գրե­թէ բու­ժո­ւած, այդ հի­ւան­դա­նո­ցէն։
­Կը յի­շեմ հի­ւան­դա­նո­ցէն գե­ղե­ցիկ ծո­վա­յին ճամ­բոր­դու­թիւն մը՝ դէ­պի ­Փո­րոս կղզին, զո­ւար­ճու­թեան հա­մար։
­Ժո­ղո­վուր­դը խան­դա­վա­ռու­թեամբ հիւ­րըն­կա­լեց մեզ։
Այդ­քան տա­րի ետք ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ կը յի­շեմ այն մար­դա­սի­րա­կան դէմ­քե­րը, ո­րոնք ե­կան եւ ինձ այ­ցե­լե­ցին հի­ւան­դա­նո­ցը։ ­Հայրս ե­կաւ՝ օ­դա­նա­ւով։ Իմ բա­րե­կա­միս՝ զի­նո­ւոր Օն­նիկ Ա­ւե­տի­սեա­նի մի­ջո­ցաւ, ­Յով­հան­նէ­սեան ­Վա­րօ ըն­տա­նի­քը (գաղ­թեց Ա­մե­րի­կա), Ա­ւե­տի­սեան ­Միհ­րան, ­Գա­զան­ճեան ­Յա­կոբ, տ. ­Թե­լա­լեան եւ զար­մու­հի­ներս՝ ­Սու­զան եւ ­Սո­նիան եւ օր. ­Մար­գի­տուն։
­Հոս մա­սամբ կ­՚ա­ւար­տի իմ զի­նո­ւո­րա­կան ճա­նա­պար­հոր­դու­թիւնս։

Յ. Գր.

27-28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2007
Հ. Կ. ­Խա­չի կող­մէ դէ­պի Եա­նե­նա պտոյ­տի մը ա­ռի­թով՝ այ­ցե­լե­ցի ­Քո­նի­ցա զի­նո­ւո­րա­կան բու­ժա­րա­նը։ ­Շատ դժո­ւար գտայ։ ­Տե­ղա­ցի­նե­րը ոչ իսկ կը յի­շեն։ Ա­մառ­նա­յին ման­կա­նոց էր…
­Ժա­մա­նա­կը կը փո­խէ ա­մէն բան…

* ­Լու­սան­կա­րը ցոյց կու տայ այն վար­ժա­րա­նը, որ այդ ա­տեն փո­փո­խու­թեան են­թար­կո­ւե­լով հի­ւան­դա­նո­ցի վե­րա­ծո­ւե­ցաւ (Փ­սի­խի­քօ)։