Չո­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին տօ­նին ա­ռի­թով, ­Քո­րի­տա­լո­սի քա­ղա­քա­պետ ­Նի­քոս Խ­րու­սա­լաս յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց «Ա­յիոս Եոր­ղիոս» հրա­պա­րա­կի վրայ կանգ­նած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին առ­ջեւ։ ­Մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Հ.Յ.Դ. ­Գո­քի­նիոյ կո­մի­տէի ըն­կեր­ներ ­Յա­րու­թիւն Ս­պար­թա­լեան եւ ­Տիգ­րան ­Չի­չէ­քեան, ինչ­պէս նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի դրօ­շա­կա­կիր­նե­րը։
­Նա­խա­պէս, հրա­պա­րա­կի յու­շար­ձա­նին վրայ կա­տա­րո­ւե­ցաւ գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք եւ ծաղ­կեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում, նո­ւի­րո­ւած ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին տօ­նին՝ պատ­մա­կան «Ոչ»-ի ո­գե­­կո­չու­մին։
­Յա­ջոր­դա­բար՝ քա­ղա­քա­պե­տը, հո­գե­ւո­րա­կան­ներ եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ յա­ռա­ջա­ցան դէ­պի հայ­կա­կան խաչ­քա­րի վայ­րը, ուր հոն եւս զե­տե­ղո­ւե­ցան դափ­նեպ­սակ­ներ յար­գե­լու հա­մար հայ ժո­ղո­վուր­դի տո­ւած նա­հա­տակ­նե­րը։
­Քա­ղա­քա­պե­տը խօսք առ­նե­լով, իր ան­վե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նեց Ար­ցա­խի հա­յու­թեան, նշե­լով որ Էր­տո­ղա­նի նոր-օս­մա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը պի­տի ձա­խո­ղի։ Ան դրո­ւա­տեց Ար­ցա­խի հա­յու­թեան ա­զա­տօ­րէն ապ­րե­լու կամ­քը եւ կոչ ուղ­ղեց զի­նա­դա­դա­րի ան­մի­ջա­կան հաս­տատ­ման հա­մար։ Ող­ջոյ­նի խօս­քով հան­դէս ե­կաւ նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Գո­քի­նիոյ կո­մի­տէին կող­մէ ընկ. ­Յա­րու­թիւն Ս­պար­թա­լեան, որ յայտ­նեց՝ թէ Ար­ցա­խի հա­յու­թիւ­նը մա­հու-կե­նաց պայ­քար տա­լով կը դի­մադ­րէ թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան գրո­հը։ Ան շեշ­տեց, որ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի նոր-օս­մա­նա­կան ծրա­գիր­նե­րուն դէմ պէտք է կանգ­նի ամ­բողջ քա­ղա­քա­կիրթ մարդ­կու­թիւ­նը՝ վերջ տա­լու հա­մար ազ­գե­րու ինք­նո­րոշ­ման ոտ­նա­կո­խու­մի հա­մա­տա­րած վտան­գին, ո­րուն են­թա­կայ են տա­րա­ծաշր­ջա­նի ժո­ղո­վուրդ­նե­րը։

Թղթակից