Քոս կղզիի փոք­րա­թիւ հա­յու­թիւ­նը, Ար­ցա­խի վրայ Ատրպէյ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մին դէմ ոտ­քի կանգ­նե­լով, կազ­մա­կեր­պեց նո­ւի­րա­հա­ւաք հայ զի­նո­ւոի­րի եւ Ար­ցա­խի հա­յու­թեան կա­րիք­նե­րուն հա­մար։
Այս­պէս, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կղզիի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ մնա­յուն կայք հաս­տա­տած հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, տեղ­ւոյն հայ­կա­կան ճա­շա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­ւի­րա­հա­ւաք, ուր ա­ռա­ջին հեր­թին ա­պա­հո­վո­ւե­ցաւ 3.065 եւ­րո­յի գու­մա­րը։
Ինչ­պէս «Ա­զատ Օր»ին յայտ­նեց շրջա­նին մէջ ապ­րող եւ դրա­մա­հա­ւա­քի նա­խա­ձեռ­նու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու Ա­լի­նա ­Սա­քա­նեան, դրա­մա­հա­ւա­քը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի, որ­պէս­զի ընդգր­կէ ա­ւե­լի մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ, ո­րոնք տա­րա­ծո­ւած են ամ­բողջ կղզիին մէջ, նպա­տակ ու­նե­նա­լով ա­պա­հո­վել ա­ւե­լի բարձր գու­մար մը։ Ար­դէն վե­րը նշո­ւած գու­մա­րը փո­խան­ցո­ւած է ­Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի հա­շի­ւին։