1949ին Քեսարիանիի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ոտնագնդակի խումբ.- Ձախէն աջ ոտքի 6րդ Կարպիս Եագուպեան, 7րդ Երուանդ Քէմէջէճեան, նստած՝ առաջին Ստեփան…., 4րդ Պենիկ Սեւրիհիսարլեան, 5րդ Գէորգ Քէօրհաճեան։