­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-րդ ­տա­րե­լի­ցը նշո­ւե­ցաւ նաեւ ­Քա­լա­մա­թա­յի հայ­կա­կան հա­մայն­քին կող­մէ, Եր­կու­շաբ­թի, 18 Ապ­րիլ 2022-ին։
­Քա­լա­մա­թա­յի «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի միա­ցեալ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող հրա­պա­րա­կի հայ­կա­կան խաչ­քա­րին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ գո­հաբա­­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մէ­կու­կէս մի­լիոն նա­հա­տակ­նե­րուն հա­մար։
Ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, իր կող­քին ու­նե­նա­լով ­Տէր ­Պա­րէտ եւ ­Տէր ­Նա­րեկ քա­հա­նայ հայ­րե­րը։ ­Ներ­կայ ե­ղան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ընկ. ­Խա­չիկ ­Խա­չա­տու­րեան, քա­ղա­քա­պետ Ա­թա­նա­սիոս ­Վա­սի­լո­փու­լոս, ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ե­րես­փո­խան ­Փե­րիք­լիս ­Ման­տաս, այլ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, ինչ­պէս նաեւ ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թիւ­նը։
Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք հայ­րա­կան խօս­քը ուղ­ղեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը որ նշեց, թէ ­Քա­լա­մա­թա­յի վայ­րը ե­ղած է յու­նա­կան յե­ղա­փո­խու­թեան այն կա­րե­ւոր կեդ­րոն­նե­րէն մէ­կը, թօ­թա­փե­լու հա­մար թրքա­կան լու­ծը։
«107 տա­րի ան­ցած է այն օ­րէն, որ կը խորհր­դա­նշէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան չա­րա­բաս­տիկ թո­ւա­կա­նը։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան յա­ջոր­դեց պոն­տա­ցի յոյ­նե­րու եւ ա­սո­րի­նե­րու ջար­դը, ա­պա ­Կիպ­րո­սի գրա­ւու­մը, իսկ այ­սօր Ար­ցա­խի հա­յու­թիւ­նը կը ճա­շա­կէ թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան ու­ժե­րու կող­մէ մեր պատ­մա­կան ար­ծո­ւա­բոյ­նի հո­ղե­րու գրա­ւու­մը, որ խլեց հա­զա­րա­ւոր կեան­քեր, կորս­տեան մատ­նեց հայ մշա­կոյ­թի կո­թող­նե­րը ու տա­րա­գիր դար­ձուց մեր ժո­ղո­վուր­դը։
Այ­սօր, հայ ժո­ղո­վուր­դը ոտ­քի կանգ­նած, աշ­խար­հի բո­լոր կող­մե­րը, իր պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ձայ­նը կը բարձ­րաց­նէ, պա­հան­ջե­լով ար­դա­րու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մը եւ հա­տու­ցու­մը։
Այ­սօ­րո­ւան ե­լոյ­թը խորհր­դան­շա­կա­նօ­րէն յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ստա­նայ, ո­րով­հե­տեւ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ պատ­մա­կան վայ­րի մը մէջ, որ յու­նա­կան ապս­տամ­բու­թեան ո­գին հա­մա­կեց նաեւ հայ ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի ոտ­քի կանգ­նե­լու խոր­հուր­դը», շեշ­տեց Սր­բա­զան հայ­րը իր խօս­քին մէջ։
Ող­ջոյ­նի խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պետ Ա­թա­նա­սիոս ­Վա­սի­լո­փու­լոս, նշե­լով թէ 107 տա­րի ետք ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ մնալ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թեան կեդ­րո­նը եւ ընդգ­ծեց ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կու­թեան եւ ո­գե­կո­չու­մի կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը:
Ե­րես­փո­խան ­Փե­րիք­լիս ­Ման­տաս իր ող­ջոյ­նի խօս­քին մէջ նշեց, որ ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը պի­տի շա­րու­նա­կէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թե­նէն պա­հան­ջել ճանչ­նա­լու ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, որ­պէս­զի այ­լեւս մարդ­կու­թիւ­նը չա­ռե­րեր­սո­ւի նմա­նա­տիպ ոճ­րա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու հետ:
Հ.Հ. դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան նշեց, որ ­Յու­նաս­տա­նը այն ե­զա­կի եր­կիր­նե­րէն է, ուր թէ՛ մեծ եւ թէ՛ փոքր քա­ղաք­նե­րուն մէջ կը յար­գո­ւի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կը: ­Դես­պա­նը ար­ձա­նագ­րեց, որ եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րը ու­նին ընդ­հա­նուր ար­ժէք­ներ, ընդ­հա­նուր սպառ­նա­լիք­ներ, նաեւ ընդ­հա­նուր պատ­մու­թիւն, ո­րը ու­րոյն դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նի եր­կու պե­տու­թիւն­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման գոր­ծին մէջ:
­Տե­ղի ու­նե­ցաւ ծաղ­կեպ­սակ­նե­րու զե­տեղ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն խաչ­քա­րին առ­ջեւ՝ ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տի, Հ.Հ. դես­պա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւո­րի, զօ­րա­բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան եւ ­Քա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ։
­Քա­լա­մա­թա այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս հայ­կա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տին հետ, ուր ար­ծար­ծո­ւե­ցան հայ եւ յոյն գոր­ծակ­ցու­թեան կա­պե­րը, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նի հայ հա­մայն­քին հետ կա­պո­ւած հար­ցեր։
­Նոյն օ­րը, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր գլխա­ւո­րու­թեամբ հայ­կա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը յա­տուկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը անդ­րա­դար­ձաւ ­Քա­լա­մա­թա­յի հա­յու­թեան ա­ռա­ւել կազ­մա­կեր­պու­մի հրա­մա­յա­կա­նին, որ պի­տի սա­տա­րէ հա­մայն­քի աշ­խու­ժաց­ման եւ ծրա­գիր­նե­րու հիմ­նա­ւոր­ման։
­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը եւս ի­րենց տե­սա­կէտ­նե­րը եւ ա­ռա­ջարկ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին զրոյ­ցի ըն­թաց­քին։