­Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Ռամ­կա­վար Ա­զա­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­դամ եւ լի­բա­նա­նեան NDU հա­մալ­սա­րա­նի տնտե­սա­գի­տու­թեան ա­ւագ դա­սա­խօս փրոֆ. Հ­րայր ­Հո­վի­ւեան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին՝ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս, Ա­թէնք։
Փ­րոֆ. Հ­րայր ­Հո­վի­ւեան Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր յայտ­նեց, թէ կու­սակ­ցա­կան ա­ռա­քե­լու­թեամբ Ա­թէնք կը գտնո­ւի եւ այդ ա­ռի­թով պա­տեհ նկա­տեց այ­ցե­լե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր։ ­Հան­դի­պու­մին ներ­կայ էր նաեւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պետ Հ­րայր Աւ. Քհնյ. ­Նի­կո­լեան։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց սոյն այ­ցե­լու­թեան եւ հան­դի­պու­մին հա­մար, եւ մօ­տէն ճանչ­նա­լով փրոֆ. Հ­րայր ­Հո­վի­ւեա­նի ազ­գա­յին եւ հա­սա­րա­կա­կան կեան­քի մէջ ու­նե­ցած աշ­խոյժ եւ վաս­տա­կա­շատ ներդ­րու­մը, գնա­հա­տեց ներ­կա­յիս հրա­մա­յա­կան պա­հանջ դար­ձած ազ­գա­յին կու­սակ­ցու­թեանց ղե­կա­վար­նե­րու շրջա­հա­յեաց մօ­տե­ցու­մը՝ Ս­փիւռ­քի հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րու կեան­քին մէջ հա­մա­հայ­կա­կան մա­կար­դա­կի վրայ տա­րո­ւող աշ­խա­տանք­նե­րու եւ ծրա­գիր­նե­րու ներ­դաշ­նակ ի­րա­կա­նաց­ման ի խնդիր։ ­Մեր՝ հայ­կա­կան ի­րա­կա­նու­թեան մէջ զա­նա­զա­նու­թիւն­ներն ու իւ­րա­յատ­կու­թիւն­նե­րը պէտք չէ ար­գելք հան­դի­սա­նան, որ­պէս­զի բո­լորս միա­հա­մուռ կեր­պով ներ­գա­ւո­ւինք ազ­գա­յին գեր-խնդիր­նե­րու լուծ­ման ճի­գե­րուն մէջ։
Փ­րոֆ. Հ­րայր ­Հո­վի­ւեան՝ ջա­տա­գովն ըլ­լա­լով նման ղե­կա­վա­րու­թեան գոր­ծե­լա­ձե­ւին, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար, կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց ­Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ազ­գա­շէն դա­րա­ւոր ա­ռա­քե­լու­թեան ան­յող­դողդ շա­րու­նա­կու­մը հայ ժո­ղո­վուր­դի դի­մաց պար­զո­ւած ներ­կա­յի մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու լոյ­սին տակ, եւ այս շրջագ­ծին մէջ դի­տեց նաեւ իր այ­ցե­լու­թիւ­նը Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րան։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց փրոֆ. Հ­րայր ­Հո­վի­ւեա­նին իր ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ։ ­Կէ­սօ­րին, փրոֆ. Հ­րայր ­Հո­վի­ւեան ե­ղաւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ճա­շի հիւ­րը։