Հինգ­շաբ­թի՝ 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի կեդ­րո­նա­կան հան­դի­սասրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Երկ­րա­բան­նե­րու մի­ջազ­գա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թեան (International Association of Geomorphologists) հա­մաշ­խար­հա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը։ Ա­նոր ըն­թաց­քին, յու­նա­հայ փրոֆ. ­Համ­բիկ ­Մա­րու­քեա­նին յու­շա­տախ­տակ յանձ­նո­ւե­ցաւ՝ առ ի գնա­հա­տանք իր ա­ւե­լի քան 40 տա­րի­նե­րու Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան հա­մար որ­պէս դա­սա­խօս, ինչ­պէս նաեւ՝ իր գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րուն եւ դա­սա­ւան­դու­թեան մաս­նա­գի­տու­թեան հա­մար։