Ատր­պէյ­ճա­նի մօտ ­Փոր­թու­կա­լի դի­ւա­նա­գի­տա­կան գոր­ծե­րու ժա­մա­նա­կա­ւոր հա­ւա­տար­մա­տար ­Հոր­հէ ­Կապ­րիէլ Օ­գոս­տոս 28ին կան­չո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր ա­նոր բո­ղոք ներ­կա­յա­ցո­ւած է ­Փոր­թու­կա­լի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ ­Ռու­պի­նի ­Պե­րար­տի­նի դէմ՝ վեր­ջի­նիս «Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ տա­րածք­ներ ա­պօ­րի­նի այ­ցե­լու­թեան» կա­պակ­ցու­թեամբ: Ակ­նար­կու­թիւ­նը կ­՛եր­թայ ե­րես­փո­խա­նին ան­ցեալ շա­բաթ Ար­ցախ կա­տա­րած այ­ցին։ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թեան ղե­կա­վար ­Հիք­մեթ ­Հա­ճիեւ յայտ­նած է, որ փոր­թու­կալ­ցի ե­րես­փո­խա­նը ար­դէն իսկ նե­րա­ռո­ւած է ­Պա­քո­ւի «սեւ ցանկ»ին մէջ՝ իբ­րեւ ան­բաղ­ձա­լի տարր։
­Հա­ւա­տար­մա­տա­րը իր կար­գին յայտ­նած է, որ այդ այ­ցը պաշ­տօ­նա­կան բնոյթ չէ ու­նե­ցած, եւ թէ իր երկ­րի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին վրայ զե­տե­ղո­ւած է յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, որ երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն կոչ կ­՛ը­նէ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բաղ չայ­ցե­լել: