­Սէ­նի ա­փին մօտ գտնուող բազ­մա­թիւ «ան­շարժ» նա­ւե­րէն մէկն է «Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւը, որ լոյ­սե­րու քա­ղա­քի յատ­կա­պէս հայ հա­մայն­քին յա­ճա­խա­կի ժա­մադ­րա­վայր­նե­րէն մէկն է, յատ­կա­պէս մշա­կու­թա­յին բնա­գա­ւա­ռէն ներս: ­Յա­տուկ կոչ-հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կա­ցո­ւի, թէ այս տա­փա­նա­ւը կը գտնո­ւի հսկայ վտան­գի դէմ յան­դի­ման։ 2009էն ի վեր, «Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւը հիւ­րըն­կա­լած է հա­րիւ­րա­ւոր ա­րո­ւես­տա­գէտ­ներ եւ հա­զա­րա­ւոր այ­ցե­լու­ներ՝ հիւ­րըն­կա­լե­լով հա­մերգ­ներ, ե­րաժշ­տա­կան յան­պատ­րաս­տից ծրա­գիր/խրախ­ճանք­ներ (jam), ցու­ցա­հան­դէս­ներ եւ դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ:
­Վեր­ջերս, ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը ո­րո­շած էր վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կել շրջա­նի ­Վի­լէթ ա­ւա­զա­նի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը եւ, դժբախ­տա­բար, «Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւուն ներ­կա­յա­ցու­ցած թղթած­րա­րը մեր­ժո­ւած է։ ­Վար­չա­կան կազ­մը, այս առ­թիւ լոյս ըն­ծա­յած է ստո­րագ­րա­հա­ւաք մը, ո­րուն մէջ կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ՝ «­Յու­լի­սի սկիզ­բը ստա­ցանք նա­մակ մը, ուր մե­զի կը մաղ­թէին «­Բա­րի երթ ­Փա­րի­զէն»։ 2018 ­Յու­նո­ւա­րէն սկսեալ մեր տրա­մադ­րու­թեան տակ ո­րե­ւէ տեղ չու­նե­նա­լով՝ մեր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը դադ­րեց­նե­լու պար­տա­ւո­րու­թեան առ­ջեւ կը գտնո­ւինք։
­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի այս ո­րո­շու­մը կը նշա­նա­կէ վախ­ճա­նը ըն­կե­րակ­ցու­թեան մը, ո­րուն ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը ե­զա­կի է։
«Ա­նա­քօ»ն՝ «հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կոյթ­նե­րու տա­փա­նա­ւը» ան­խոնջ աշ­խա­տանք տա­րած է ան­հե­տաց­ման սպառ­նա­լի­քի են­թա­կայ մշա­կոյթ­նե­րու նո­ւի­րո­ւած ծրա­գիր­ներ կազ­մա­կեր­պե­լով եւ ա­նոնց շուրջ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծե­լով։ Այս­պէս, սկիզ­բէն ի վեր ա­ւե­լի քան 75 եր­կիր­նե­րու մշա­կոյթ­ներ ներ­կա­յա­ցո­ւած են այս տա­փա­նա­ւու ծրա­գիր­նե­րով, ինչ որ ա­ռիթ ըն­ծա­յած է այ­լուր դժո­ւար գտա­նե­լի բազ­մամ­շա­կու­թա­յին սքան­չե­լի փո­խան­ցում­նե­րու, ե­րաժշ­տա­կան եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան իւ­րա­յա­տուկ փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րու։
«Ա­նա­քօ»տա­փա­նա­ւը նաեւ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան բա­ցա­ռիկ վայր մըն է։ Իր jam orientaleնե­րը եւ jams bluegrassնե­րը (ամ­սա­կան ձեռ­նարկ­ներ) ա­ռիթ­ներ հան­դի­սա­ցան հան­դի­պում­նե­րու, յան­կար­ծա­բա­նու­թիւն­նե­րու եւ ե­րե­ւու­թա­պէս ե­զա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու, jamը շատ ընդ­հան­րա­ցած ձեւ մը չըլ­լա­լով Ֆ­րան­սա­յի մէջ։
Եւ, վեր­ջա­պէս,«Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւը այն վայրն է, ուր ֆրան­սա­հայ հա­մայն­քը կրցաւ ի մի գալ, տա­րա­ծել իր մշա­կոյ­թը եւ իր պատ­մու­թիւ­նը։
Այս ամ­բողջ աշ­խա­տան­քը այ­սօր վտան­գո­ւած է։ Եւ այս կա­ցու­թիւ­նը ա՛լ ա­ւե­լի ափ­սո­սա­լի է, ե­թէ նկա­տի ու­նե­նանք, որ ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը «Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւուն եւ այլ ան­կախ տա­փա­նա­ւե­րու փո­խա­րէն՝ նա­խընտ­րած է այն­պի­սի կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու (ի շարս ո­րոնց հան­րա­խա­նութ­նե­րու ցան­ցի հսկա­յի մը) թեկ­նա­ծու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ար­դէն բազ­մա­թիւ վայ­րե­րու տէր են ­Փա­րի­զի մէջ։ Ա­նոնց մշա­կու­թա­յին եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը (ե­թէ իս­կա­պէս ու­նին) բա­ցար­ձա­կա­պէս պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած չէ ­Վի­լէ­թի ա­ւա­զա­նին մէջ տեղ մը ձեռք ձգե­լու հրա­մա­յա­կա­նով։­Հե­տե­ւա­բար, ­Փա­րի­զի քա­ղա­ քա­պե­տու­թե­նէն կը պա­հան­ջենք վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կել իր ո­րո­շու­մը։ Անհ­րա­ժեշտ է, որ «Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւը կա­րե­նայ շա­րու­նա­կել փո­խանց­ման եւ ստեղ­ծա­գործ­ման իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, ի տես այն գոր­ծօն եւ յօ­ժար հա­սա­րա­կու­թեան, զոր ստեղ­ծեց 2009էն ի վեր»։ «Ա­նա­քօ» տա­փա­նա­ւը փրկե­լու հա­մար գոր­ծի լծո­ւած են ի­րա­ւա­բան­ներ եւ ար­դէն իսկ հա­մա­ցան­ցա­յին ստո­րագ­րա­հա­ւա­քի մը ազ­դան­շա­նը տրո­ւած է.- https://www.change.org/p/mairie-de-paris-sauvons-la-p%C3%A9niche-anako