Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ­Պէյ­րու­թի «­Ֆոր ­Սի­զընս» պան­դո­կի մուտ­քին առ­ջեւ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Լի­բա­նաի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան (Լ.Ե.Մ.) կազ­մա­կեր­պած խա­ղաղ ցոյ­ցը, ո­րու ըն­թաց­քին բաժ­նո­ւե­ցան թռու­ցիկ­ներ եւ ար­ձա­կո­ւե­ցան թրքա­կան ու­րաց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը դա­տա­պար­տող կար­գա­խօս­քեր:
Հ.Յ.Դ. Լ.Ե.Մ.ի ցոյ­ցը ուղ­ղո­ւած էր ընդ­դէմ թրքա­կան նո­րա­ձե­ւու­թեան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը: ­Նո­րա­ձե­ւու­թեան ցու­ցա­հան­դէ­սի այս ձեռ­նար­կին կը մաս­նակ­ցէին 3 թուրք ձե­ւա­գէտ­ներ: ­Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր ­Լի­բա­նա­նի մօտ ­Թուր­քիոյ դես­պա­նա­տան, «­Թըր­քիշ Էր­լայնզ» օ­դա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թեան եւ «թրքա­կան մշա­կու­թա­յին կեդ­րոն»ին կող­մէ: