­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան, Ք­սան­թիի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ՝ ե­կե­ղե­ցա­կան եւ ժո­ղովրդա­կան եր­գե­րով, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ:
­Ձեռ­նար­կը պա­տո­ւե­ցին Ք­սան­թիի ­Մետ­րո­պո­լիտ ­Փան­տէ­լէի­մոն, պրն. քա­ղա­քա­պե­տը եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան եւ այլ խորհր­դա­կան­ներ:
­Ներ­կայ էին շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս Վրդ. ­Սաղտ­ճեան, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ տիկ. ­Զա­պէլ Այ­վա­զեան, ­Միջ-­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կող­մէ տիկ. ­Մա­րի ­Գա­լայ­ճեան, կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ բազ­մա­թիւ հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ:
­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց տիկ. ­Մե­լին ­Գա­րաօղ­լա­նեան: ­Կարճ անդ­րա­դարձ մը կա­տա­րեց ցե­ղաս­պա­նու­թեան դէպ­քե­րուն մա­սին եւ իր ապ­րում­ներն ու զգա­ցում­նե­րը յայտ­նեց ­Հա­յաս­տան եւ ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ իր այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ:
Ա­պա՝ ներ­կա­յա­ցուց յօ­րի­նող-ե­րա­ժիշտ ­Կո­մի­տաս ­Վար­դա­պե­տի կեն­սագ­րա­կա­նը՝ նկա­տի առ­նե­լով, որ հա­մեր­գի եր­գե­րուն մեծ մա­սը կը պա­րու­նա­կէր ­Կո­մի­տա­սի: ­Շա­րու­նա­կե­լով ըն­թեր­ցեց սոփ­րա­նօ տիկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Դա­նիէ­լեա­նի կեն­սագ­րա­կա­նը ու հրա­ւի­րեց զայն, ինչ­պէս նաեւ տիկ. ­Նէ­լի Ս­թա­խօ­սի­տո­ւին, որ ըն­կե­րակ­ցե­ցաւ դաշ­նա­կի վրայ բո­լոր եր­գե­րուն:
­Տի­կին ­Դա­նիէ­լեան մե­ներ­գեց հրա­շա­լի ձայ­նով 14 եր­գեր՝ սկսե­լով ե­կե­ղե­ցա­կան «­Սուրբ ­Սուրբ», «Ա­մէն, ­Հայր ­Սուրբ» ու շա­րու­նա­կեց ­Կո­մի­տա­սի եւ այլ յօ­րի­նող­նե­րու եր­գե­րով: Իս­կա­պէս ձեռ­նար­կը մեծ եր­կիւ­ղա­ծու­թիւն պատ­ճա­ռեց բո­լոր ներ­կա­նե­րուն, բան մը, որ իրենց յի­շո­ղու­թեան մէջ պի­տի մնայ բա­ւա­կան եր­կար ժա­մա­նակ:

Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի Ք­սան­թիի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղը նոյն ա­ռա­ւօտ կազ­մա­կեր­պեց ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ: Ա­պա­հո­վո­ւե­ցաւ 20 շիշ ա­րիւն:

Զ.Ա.