­­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­­Փաւ­լո­փու­լո­սի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն մը տե­ղի կ’ու­նե­նայ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, Ապ­րիլ 27էն մին­չեւ ­­Մա­յիս 27՝ «­­Պոն­տոս. ­­Յի­շո­ղու­թեան ի­րա­ւունքն ու պար­տա­կա­նու­թիւ­նը» գլխա­ւոր խո­րագ­րով։ ­­Ցու­ցա­հան­դէ­սի նիւ­թե­րու կազ­մա­կեր­պու­մը ստանձ­նած է ­­Յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թը լայ­նօ­րէն հե­տա­զօ­տած եւ ա­ւե­լի քան 40 պատ­մա­կան գիր­քեր հրա­տա­րա­կած փրոֆ. ­­Գոնս­թան­տի­նոս ­­Ֆո­թիա­տիս եւ նկար­նե­րը նո­ւի­րո­ւած են ­­Պոն­տո­սի ­­Յոյ­նե­րու եւ ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թե­րուն։
­­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­­Թա­ղա­յին ­­Խոր­հուր­դի եւ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բի հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ պատ­րաս­տո­ւած՝ ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած բաժ­նի բա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ 17 ­­Մա­յիս 2018ին։ ­­Ներ­կայ ե­ղան ­­Յու­նաս­տա­նի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Արք. ­­Խա­չե­րեան, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­­Թա­ղա­յին ­­Խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­­Յա­րու­թիւն Աբ­րա­հա­մեան, Հ.Յ.Դ. ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Կո­մի­տէի կող­մէ ընկ. ­­Պետ­րոս ­­Հա­լա­ճեան եւ բազ­մա­թիւ ժո­ղո­վուրդ։
­­Յա­ջոր­դա­բար, 22 ­­Մա­յիս 2018ին, ցու­ցադ­րու­թեան յատ­կա­պէս պատ­րաս­տո­ւած վայ­րին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ՝ «­­Հա­յաս­տան-­­Պոն­տոս-­Կիպ­րոս» նիւ­թով, ուր զե­կու­ցում­նե­րով հան­դէս ե­կան ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ա­րիս­տո­տե­լեան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս ­­Փեթ­րոս ­­Փա­փա­փո­լի­վիու, ­­Կիպ­րո­սի հա­մալ­սա­րա­նի փրո­ֆէ­սէօր եւ Ե­րե­ւա­նի ­­Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօ­սի թեկ­նա­ծու ­­Սո­նա ­­Մել­գո­նեան եւ պատ­մա­բան ­­Քի­րիա­քի ­­Ֆո­թիա­տու։ Փ­րոֆ. ­­Մել­գո­նեա­նի նիւ­թը յատ­կա­պէս կեդ­րո­նա­ցաւ «­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն եւ Հ­րէա­կան Ող­ջա­կի­զում. ­­Նոյ­նու­թիւն­ներ եւ շե­ղում­ներ» թե­մա­յին շուրջ, գրա­ւե­լով ներ­կա­նե­րու հե­տաքրք­րու­թիւ­նը եւ լա­ւա­գոյն տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ձգե­լով հան­դի­սա­տես­նե­րուն։ Զե­կու­ցում­նե­րու ա­ւար­տին հար­ցում­նե­րու պա­տաս­խան­ներ տրո­ւե­ցան ներ­կա­նե­րուն։

Ե­րե­ւա­նի ­Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նի եւ Թե­սա­ղո­նի­կէի Ա­րիս­տո­տե­լեան
հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րու քննար­կում

­Հինգ­շաբ­թի՝ 25 ­Մա­յի­սին տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­պում Ե­րե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի պատ­մու­թեան ամ­բիո­նի թեկ­նա­ծու ­Սո­նա ­Մել­քո­նեա­նի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կեի Ա­րիս­տո­տե­լեան հա­մալ­սա­րա­նի ­Պոն­տա­կան պատ­մու­թեան ամ­պիո­նի վա­րիչ ­Քի­րիա­քոս ­Խա­ճի­քի­րիա­քի­տի­սի հետ։ ­Հան­դիպ­ման ներ­կայ եին Հ. Յ. Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան եւ տե­ղա­կան կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան։ ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննո­ւե­ցան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը՝ ստեղ­ծե­լու ա­ւե­լի լայն եւ ա­ւե­լի ան­մի­ջա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ յոյն եւ հայ գիտ­նա­կան­նե­րու մի­ջեւ։ Ն­շո­ւե­ցաւ որ անհ­րա­ժեշտ կը նկա­տո­ւի ար­խի­ւա­գի­տա­կան եւ աղ­բիւ­րա­գի­տա­կան փոխ յա­րա­բե­րու­թեան եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­թա­կի ստեղ­ծու­մը։ Ու­սա­նող­նե­րու եւ դա­սա­խօս­նե­րու մի­ջեւ փոխ-այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու ա­ւե­լի ըն­դար­ձակ մօ­տե­ցում մը շատ ար­դիւ­նա­ւէտ կրնար ըլ­լալ եր­կուս­տեք գի­տա­կան զար­գաց­ման հա­մար, յատ­կա­պէս պատ­մամշա­կու­թա­յին ո­լոր­տին մէջ։ Ն­շո­ւե­ցաւ նաեւ յու­նա­գի­տու­թեան ամ­պիո­նի ստեղծ­ման պա­րա­գան Ե.Պ.Հ.ի մէջ։
­Տի­կին ­Սո­նա ­Մել­քո­նեան նա­խա­պէս ներ­կայ գտնո­ւած ու մաս­նակ­ցած էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած «­Պոն­տոս յի­շա­տա­կի ի­րա­ւունք եւ պար­տա­կա­նու­թիւն» ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քին, յա­տուկ ե­լոյ­թով մը՝ «­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ հրէա­կան ­Հո­լո­քոս­տը, առն­չու­թիւն­ներ եւ տար­բե­րու­թիւն­ներ» վեր­նագ­րով դա­սա­խօ­սու­թեամբ մը։ ­Յոյն դա­սա­խօս պատ­մա­բան­ներ ­Քի­րիա­քոս ­Խա­ճի­քի­րիա­քի­տիս եւ ­Թեո­տո­սիս ­Քի­րիա­քի­տիս գնա­հա­տե­ցին թե­սա­ղո­նի­կա­հայ հա­մայն­քի դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը որ­պէս կա­պի մի­ջոց մը ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի կրթա­կան եւ այլ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն­նե­րու ամ­րապնդման նպա­տա­կին։