Հինգ­շաբ­թի՝ 9 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Պոս­տոս­ցի­նե­րու ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան, «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յան­ցա­գոր­ծու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին ու ար­ժա­նա­պա­տո­ւու­թեան եւ այդ յան­ցա­գոր­ծու­թեան կան­խար­գիլ­ման մի­ջազ­գա­յին օ­րուան ձեռ­նար­կը, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի, տեղ­ւոյս ազգ. կա­ռոյց­նե­րու, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու, միու­թիւն­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քի ­Պոս­տոս­ցի­նե­րու, ­Կիպ­րա­ցի­նե­րու եւ Հ­րէա­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ ներ­կա­նե­րուն։
­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Յ.Դ. «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան խում­բի ա­տե­նա­պե­տու­հի՝ ընկ. Ան­նա-­Մա­րիա Ա­լեք­սա­նեան, որ կա­րե­ւո­րու­թեամբ վեր ա­ռաւ օ­րո­ւան ի­մաս­տը եւ միու­թեան կող­մէ իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց ներ­կա­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար։ ­Յա­ջոր­դա­բար խօսք ա­ռին՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Յ.Դ. «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ա­նու­նով՝ ընկ. Ար­փի­նէ ­Մո­սի­նեան, հայ հա­մայն­քի ա­նու­նով՝ ­Սար­գիս ­Տան­կա­զեան, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ա­նու­նով՝ ընկ. ­Տիգ­րան ­Սարգ­սեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Պոս­տոս­ցի­նե­րու Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ա­նու­նով՝ ­Քոս­թան­թի­նոս ­Խա­ծի­մի­խա­յի­լի­տիս։ ­Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին նաեւ տե­սաե­րիզ մը ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յան­ցա­գոր­ծու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին ու ար­ժա­նա­պա­տո­ւու­թեան եւ այդ յան­ցա­գոր­ծու­թեան կան­խար­գիլ­ման մի­ջազ­գա­յին օ­րո­ւան կա­պակ­ցու­թեամբ։

ԹՂԹԱԿԻՑ