­Քոնկ­րե­սի ­Հայ­կա­կան հա­մախմ­բու­մը ­Հինգ­շաբ­թի՝ 24 ­Հոկ­տեմ­բե­րին յայ­տա­րա­րեց, թէ հա­մա­ձայ­նու­թիւն գո­յա­ցած է ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան ղե­կա­վա­րու­թեան հետ, ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան լիա­գու­մար նիս­տին քո­ւէար­կու­թեան դնե­լու ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող թիւ 296 բա­նա­ձե­ւը։
­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան դե­մոկ­րատ մե­ծա­մաս­նու­թեան ղե­կա­վար Ս­թե­նի ­Հո­յըր յայ­տեց, թէ թիւ 296 բա­նա­ձե­ւը քո­ւէար­կու­թեան պի­տի դրո­ւի 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին։
Օ­րեր ա­ռաջ, ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւ­նե­րու յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ Է­լիըթ Էն­կըլ յայտ­նեց, որ ժա­մա­նակն է քո­ւէար­կու­թեան դնե­լու այս բա­նա­ձե­ւը՝ ա­ւելց­նե­լով. «Վս­տա­հա­բար ­Թուր­քիա գոհ չէ այս քննար­կում­նե­րէն, սա­կայն պէտք է նկա­տի ու­նե­նալ, որ ներ­կա­յիս մենք ալ գոհ չենք ­Թուր­քիոյ ա­րարք­նե­րէն»։
­Թիւ 296 բա­նա­ձե­ւին գլխա­ւոր հե­ղի­նակ­ներ՝ քոնկ­րե­սա­կան­ներ Է­տըմ ­Շիֆ եւ ­Կաս ­Պի­լի­րա­քիս եւս նա­մա­կով մը դի­մե­ցին ի­րենց պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն, որ ան­յա­պաղ վա­ւե­րաց­նեն բա­նա­ձե­ւը՝ շեշ­տե­լով, որ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նկատ­մա­մաբ ­Քոնկ­րե­սին շա­րու­նա­կո­ւող լռու­թիւ­նը ա­ռիթ պի­տի տայ նման ո­ճիր­նե­րու կրկնու­թեան։
­Ցարդ ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան ա­ռա­ւել քան 110 ան­դամ­ներ եւ 18 ծե­րա­կու­տա­կան­ներ կը հո­վա­նա­ւո­րեն այս բա­նա­ձե­ւե­րը։
Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը ող­ջու­նեց ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան ղե­կա­վա­րու­թեան այն ո­րո­շու­մը, ո­րուն շնոր­հիւ 30 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռա­ջին ան­գամն ըլ­լա­լով ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձեւ մը քո­ւէար­կու­թեան պի­տի դրո­ւի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան լիա­գու­մար նիս­տին։
­Յանձ­նա­խում­բը մօ­տէն կը գոր­ծակ­ցի քոնկ­րե­սա­կան­նե­րուն հետ, ա­պա­հո­վե­լու հա­մար թիւ 296, ինչ­պէս նաեւ ­Ծե­րա­կոյ­տին ներ­կա­յա­ցո­ւած թիւ 150 բա­նա­ձե­ւե­րը։
­Յայտ­նենք, որ ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը հե­ռա­ձայ­նա­նին նոր ար­շա­ւի մը սկսած է՝ «ANCA.org/call» հաս­ցէով՝ մղե­լու հա­մար քոնկ­րե­սա­կան­նե­րը քո­ւէար­կե­լու ի նպաստ բա­նա­ձե­ւին։
«­Մինչ նա­խա­գա­հը տե­ղի կու տայ Էր­տո­ղա­նի ճնշում­նե­րուն դի­մաց, ­Քոնկ­րե­սին պար­տա­կա­նու­թիւնն է պաշտ­պա­նել Ա­մե­րի­կա­յի շա­հե­րը՝ ցոյց տա­լով, թէ կա­րե­լի չէ ար­տօ­նել բռնա­տէ­րե­րու, որ ա­ռե­ւան­գեն ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը եւ հաս­տա­տե­լով, որ ա­մե­րի­կան ար­ժէք­նե­րը ծա­խու չեն», յայ­տա­րա­րեց Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր վա­րիչ Ա­րամ ­Համ­բա­րեան։
­Միւս կող­մէ, վեր­ջին քա­նի մը օ­րե­րուն, 11 քոնկ­րե­սա­կան­ներ միա­ցան բա­նա­ձե­ւը հո­վա­նա­ւո­րող­նե­րու փա­ղան­գին։
Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը մօ­տէն կը գոր­ծակ­ցի քոնկ­րե­սա­կան­նե­րուն հետ, ա­պա­հո­վե­լու հա­մար ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան թիւ 296, ինչ­պէս նաեւ ­Ծե­րա­կոյ­տին ներ­կա­յա­ցո­ւած թիւ 150 բա­նա­ձեւ­ներ:

­Թուր­քիա բուռն կեր­պով կը հա­զազ­դէ.
«­Մեռ­ցու­ցէ՛ք բա­նա­ձե­ւը»

­Յու­նա­կան «HellasJournal» կայ­քէ­ջը, Ու­աշինկ­թը­նէն կը հա­ղոր­դէ, թէ բա­նա­ձե­ւի քո­ւէար­կու­մին հա­կազ­դե­լով, Ան­գա­րան հրա­մա­յած է թրքա­կան դես­պա­նա­տան՝ քա­րո­զար­շաւ սկսե­լու հա­մար։ Հ­րա­մա­նը յստակ է՝ «­Մեռ­ցու­ցէ՛ք հա­յե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւը»։
Ա­մե­րի­կա­յի թրքա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը նա­մակ­ներ կ­՚ու­ղար­կեն ի­րենց հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն, ա­նոնց­մէ պա­հան­ջե­լով ան­մի­ջա­պէս շարժ­ման անց­նիլ՝ բա­նա­ձե­ւը ա­նո­ւա­նե­լով որ­պէս «Ա­տե­լու­թեան օ­րէնք»։
Յու­նա­կան կայ­քէ­ջը կը ներ­կա­յաց­նէ թրքա­կան դես­պա­նա­տան գրա­ւոր հրա­մա­նը, ո­րուն մէջ նշո­ւած են հե­տե­ւեալ­նե­րը.- «Ճն­շում բա­նե­ցու­ցէք, որ­պէս­զի ­Գոնկ­րէ­սը դէմ կանգ­նի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան բա­նա­ձե­ւին։ ­Նա­մակ գրե­ցէք ձեր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին։ 8 Ապ­րիլ 2019ին Ա­տամ ­Շիֆ օգ­նեց Ա­մե­րի­կա­յի հայ­կա­կան ազ­գայ­նա­կան տար­րե­րուն, ներ­կա­յաց­նե­լով բա­նա­ձեւ մը, որ օ­րէն­քի ու­ժին մէջ կ­՚առ­նէ ­Թուր­քիոյ եւ թուրք-ա­մե­րի­կա­ցի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն դէմ գոր­ծո­ւած ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, դէպ­քե­րու մա­սին, ո­րոնք պա­տա­հե­ցան Ա. հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, 100 տա­րի ա­ռաջ։ ­Թիւ 296 բա­նա­ձե­ւը ա­ռա­ջին քայլն է, ո­րուն մի­ջո­ցաւ հա­յե­րը կը փոր­ձեն յա­ջողց­նել հնա­մեայ պա­հանջ­ներ եւ հո­ղե­րու տի­րա­ցում՝ ոչ միայն ­Թուր­քիա­յէն, այ­լեւ թուրք քա­ղա­քա­ցի­նե­րէն եւս։ ­Հայ­կա­կան լո­պին կը փոր­ձէ պար­տադ­րել պատ­մու­թեան «ուղ­ղա­փառ» տե­սա­կէտ մը։ ­Մինչ կիր­քե­րը հա­սած են ի­րենց գա­գաթ­նա­կէ­տին, ­Շի­ֆը եւ ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան նա­խա­գահ ­Նան­սի ­Փե­լո­սին կը փոր­ձեն ի­րենց ձեռ­քին տակ առ­նել կա­ցու­թիւ­նը՝ բա­նա­ձե­ւը բե­րե­լով քո­ւէար­կու­թեան։ ­Ձե­զի տրո­ւած նա­մակ­նե­րը ան­մի­ջա­պէս ղրկե­ցէք բո­լոր այն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ո­րոնք ստո­րագ­րած են բա­նա­ձե­ւը։
Պէտք չէ ու­շա­նալ։ ­Դէմ կանգ­նե­ցէք ա­տե­լու­թեան օ­րէն­քին»։
­Գոնկ­րէ­սի Օ­րէնսդ­րա­կան յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Ճիմ ­Մըք ­Կա­վըրն (­Մա­սա­չու­սեթս նա­հան­գէն) յայտ­նեց.- «­Շատ հպարտ եմ, որ մեր յանձ­նա­խում­բը բա­նա­ձե­ւը պի­տի քննէ յա­ջորդ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին։ ­Պոս­թը­նի մէջ գո­յու­թիւն ու­նի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ա­մէ­նէն հին հա­մայն­քը։
­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ժխտու­մը մին­չեւ այ­սօր բիծ մըն է մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րուն հա­մար։ Այս ու­րա­ցու­մը սխալ ուղ­ղու­թիւն կու տայ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք կը շա­րու­նա­կեն մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րը բռնա­բա­րել ամ­բողջ աշ­խար­հին վրայ»։